Karskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090206-15

Fredningsnr.
41191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/12 1903 (Kammerh., hofjægerm. G.V.Kaas til stamhuset Nedergård) 28/2 1948 Langdysse, 8 x 20 m. Orienteret Ø-V. Rester af 2 ødelagte kamre. Stenbelægning på oversiden. De fleste randsten væltede. Bevokset i granskov.
Undersøgelsehistorie  (13)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her ligger maaske en Langdysse men en Del forstyrret som det synes. Den er imidlertid saa tæt bevoxet at nogen nærmere Beskrivelse ikke kunde optages. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1903 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 4119:1, Status: A

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 163/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. fjernelse af randsten og kamre.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse bevokset i Granskov or. Ø - V. 8 x 20 m. Rester af 2 ødelagte Kamre. Stenbelægning paa Oversiden. De fleste Randsten væltede. (Bør resatureres).

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal besigtigelse
Journal nr.: 670/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 163/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved restaurering fandtes 27 randsten ført tilbage på plads. På overfladen af højen fandtes stenrækker uden bestemt system. 1 kammer uden dæksten samt 2 sænkninger uden kamre i højen. I den ene sænkning ses en bæresten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
05.04.82: Eftersøgt forgæves på de tre forskellige steder, hvor langdyssen er afsat på hhv. fredningskort, 4 cm.-kort og LMR's sb.-kort. Ikke lokaliseret. Er formentlig (ulovligt) beplantet og således umulig at finde i grantykning. Bør genbesigtiges sammen med en stedkendt, der kan udpege lokaliteten (evt. skovarbejder). Atter søgt lokaliseret d. 21.1.83 iflg. mundtlig forklaring fra stedkendt ang. højens position, dog stadig forgæves. Iflg. nævnte forklaring skulle dog afsætningen på FFF's målebordsblad være nogenlunde korrekt. Anlægget fundet ved 3. forsøg, d. 28.12.83. Næsten alle ca. 28 randsten stående oprejst efter restaureringen i 1953, dog enkelte væltede. Højfylden mangler helt. Omkring midt i højen et langsstillet kammer sat af ialt 5 bæresten: 2 på hver langside, og en lille gavlsten kilet ind mellem Ø-endens sidesten. Ingen dæksten. Kammeret måler indvendig 1,9 x 0,5 m. I højens Ø-ende en enkelt opretstående (bære-?) sten i kanten af en lav nedgravning, omkring hvilken flere større sten - vistnok et ødelagt kammer. Iøvrigt mange sten på højarealet. Den korrekte afsætning fremgår af vedhæftede kopi af skovkort. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt anlæg, som dog bør frilægges yderligere forsåvidt angår den omgivende sitkabeplantning (fra 1970) inden for de nærmeste 5 m., samt det tætte brombærkrat som helt dækker højområdet og gør kamrene næsten usynlige. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langhøj, der ligger i en skovlysning .

Litteraturhenvisninger  (0)