Endebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090206-21

Fredningsnr.
401910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rester af høj med stengrav. Af sydlige kammer, rundt med diam. ca. 2 m, er 8 tætsluttende sidesten på plads, af nordlige kam- mer 2 sidesten synlige. Buskbevokset i ager ved markskel.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hjørnet af en til Nr. 3 grænsende Ager ses endnu Rester af 2 Stenaldersgravkamre. Indtil for en Snes Aar siden [ca. 1855] var det en af Sandjord opfyldt Høj, omsat med Stene, som 1 Hest kunde trække; Dækstenen til et Gravkammer var tilsyne i Højen. Denne er nu bortgravet og Dækstenene til Kamrene bortført; af det større, hvori der fandtes et Par "Flintvegger" staa endnu alle Side- stenene 8 i Tallet, som vise det bygget i en mod V-Ø noget aflang Runding 7'3" l. 6' br. Af det mindre Kammer noget Ø. derfor staar kun et Par Sidestene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af Høj med Stengrav. Buske vokser derpaa i Ager ved Markskel. Af sydlige Kammer, rundt Maal Diam. ca. 2 m, er 8 tætsluttede Sidesten paa plads, af nordlige Kammer 2 Sidesten synlige.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1116/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal udgravning
Langelands Museum
Ved udgravning af resterne af det største kammer fandtes øverst senneolitiske flintdolke og lerkar, derunder flintredskaber og ravsmykker fra tragtbægerkultur liggende på stenbrolægning. Ved undersøgelsen af den lille jættestue fandtes et offerlag foran gangmundingen, og i kammeret et rigt udstyr af ravperler, lerkar og flint.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langhøj med 2 polygonale dyssekamre, det ene helt, det andet delvis bevaret, dog begge uden dæksten over selve kammeret. Ingen rest af randsten eller højrand iøvrigt. Efter kamrene oprindelig orienteret N/S; den nuværende højrest dog afpløjet til ca. NV/SØ-orientering og omtrentlig trekantet facon. Af nordlige kammer er den vestlige del fuldt bevaret med 5 indtil 1,4 m høje bæresten, mellem hvilke der i 2 mellemrum ses usædvanlig velbevarede tørmure. Indvendige mål: 1,75x1,75 m. Østlige kammerdel og gang mangler. Sydlige kammer måler indvendig 2,5x2 m, er sat af 8 indtil 1,5 m høje bæresten og har mod Ø en ca 3 m lang gang, hvorover 1 stor dæksten in situ. Yderste dæksten mangler. I kammeret ses velbevaret tørmur i tre mellemrum. En sten (dæksten?) ligger nord for gangen på højoverfladen. Bør ryddes for brombærkrat, der nu slører det sydlige kammer og dets gang, jfr. seværdighedsforklaring. Gang til sydkammer sat af to par bæresten, alle mere end meterlange. Undersøgt af H.Berg, LMR. Mål:1,5x11x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ryddet for brombærkrat vil mindesmærket, trods sin rudimentære tilstand, kunne tjene som et ualmindelig illustrativt eksempel på en megalit med den egnstypiske polygonale kammerform. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)