Skebjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-31

Fredningsnr.
421815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, fritstående. Rektangulært kammer med 2 gangsten i S og stor dæksten med skålgruber. Helt overvokset med krat. I ager. Omkring kammeret en højrest, ca. 6 m lang og ca. 4 m bred, med en ca. 20 cm høj stejlbrink hele vejen rundt.
Undersøgelsehistorie  (13)
1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderst mod SV paa Lodden ligger en Langdysse i Retningen NV-SØ 116' l. 25' br. Den indeslutter 3 Gravkamre, henholdsvis 22-61- 98' fra den sø Ende, alle i modsat Retning af Dyssen. Det midterste, der er 6'6" l., er bygget af 1 Sidesten mod NV, 2 mod SØ og en Tærskelsten mod SV. Endestenen mod NØ mangler. Af Dækstenen er et større Stykke bortsprængt efter Længden; i Overfladen ses 6-7 svage, skaalformede Fordybninger. Det nv. Gravkammer er af samme Bygningsform og Størrelse som det midterste, med Endesten i alt Fald nu kun mod NØ. Dækstenen mangler. Der skal være fundet Ravperler i dette Kammer. Det sydøstligste, hvis Dæksten er afvæltet er en aflang firkantet Kiste c. 5' l. - Langdyssens Randstene, der vende en flad Side udad, have vist oprindelig beløbet sig til omrt. 30 paa hver Side. Endestenene til 3, den midterste højest. Bevoksning: 1982: Græs

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfning af de 2 yderste kamre i langdyssen, hvorved fandtes et par flintøkser i det østlige kammer.

1880 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A. 4060-68.

1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af det østlige dyssekammer ved cand.pharm. Friis, der endvidere fandt 2 lerkar, flintøkser, flække og oval slibesten. Indsendt til museet via Friis som "gave" fra gårdejeren. Fyldig beretning med udgravningsplan.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Ager helt overvokset med Krat. Rektangulært Kammer med 2 Gangsten i Syd og stor Dæksten med Skaalhuller.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1186/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun 1 kammer tilbage. Højrest ca. 6 x 4 m.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,7 x 7,4 x 5,5 m. Delvis fritstående dyssekammer. En omtrent cirkulær, hvælvet højrest dækker næsten totalt bærestenenes ydersider, mens dækstenen er helt fri. Målangivelsen ovenfor gælder denne højrest, der hviler på en yderligere, overpløjet og dyrket højrest, synlig i ageren som en Ø/V-udstrakt højning, ca. 37 x 15 m. Af den på fredningskortet omtalte "stejlbrink" omkring højresten med kammeret er intet spor. Kammeret er smalt, indvendig max. 1,0 m. bredt, 3,0 m. langt, orienteret ca. N/S. Det kan ikke med sikkerhed fastslås, i hvilken ende indgangen har været, da det fremtræder åbent i begge ender uden synlige tærskel- eller gavlbæresten. Siderne er parallelle; den Ø-lige er sat af 3 bæresten, den V-lige af 1. Dækstenen er in situ, men mod SV ses en subrecent bortsprængning af et større stykke af den. På dækstenens overflade ses ca. 15 skåltegn samt et påbegyndt kløvehul. På højen ved kammeret mindre mængder affald i form af gamle hegnspæle, rydningssten, sække, halm. Rydning aftalt med ejeren til senest 1.1.83. En stor, i højfylden indkapslet helle ved kammerets SV-hjørne kan være rest af et kammerlukke. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)