Kjædeby

Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-22

Fredningsnr.
44186

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 1/7 1924. (Brygger H. Christensen og Propr. A. Pe- tersen, Kædeby). Diplom. Dyssekammer af 4 bæresten (de to væltede) og 1 stor dæksten med 33 skålgruber. I skel. 1 m jord omkring kammeret medindbefattet. Matr.nr. 7a: Dyssekammer i skel til matr.nr. 5a af Kædeby.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til Nabolodden ligger et Gravkammer af firkantet Grundform [skitse] 3 Al vidt, der muligt har haft en Indgang mod ssø. Den ene af de 4 mandshøje Sidestene er omfalden, men ovenpaa Kammeret hviler en overordentlig stor Dæksten, der giver Dyssen, som forøvrigt staar paa flad Jord en meget imponerende Størrelse. Paa den nogenledes jevne Overflade af Dækstenen er henimod søndre Ende anbragt 2-3 skaalformede Flade henimod den søndre Sidekant c. 17, mere paa Midten c. 2. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten (de 2 væltede) og 1 stor Dæksten med 33 Skaalgruber. I Skel. 1 m Jord indbefattet.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af et muligt polygonalt, NV/SØ-orienteret dyssekammer, sat af ret store bæresten, hvoraf de 2 (1 i NØ, 1 i SV) står nogenlunde oprejst, mens de 2 vestligste ligger indskredet i kammeret. Den ualmindelig store dæksten er derved delvis nedskredet. Beliggende i markskel. I dette ses N og S for kammeret flere andre store sten, mere eller mindre sprængte. På Ø-siden af kammeret pløjes der meget tæt - indtil 0,3 m. fra bæresten. På dækstenen en meget stor mængde skåltegn, skønsmæssigt 50-75 stk. Adgang via markskel mulig hele året, men ikke tinglyst. ** Seværdighedsforklaring ** Et ved sin størrelse og magtfuldhed ualmindelig imponerende megalitkammer. Omtalt i publikumsvejviser til oldtidsminder, udgivet af LMR. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.