Tingbog Skrydstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200208-6

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her ligger en Gruppe nu ganske ødelagte Smaahøje, der efter Meddelelse fra Direktør C.M.Lund og Købm. L.Schmidt, Vojens, hidrører fra Stenalderen og væsentlig har dækket ]Gr[ Enkeltgrave. Saa godt som alle Højene er i sin Tid blevne forstyrrede ved Kbm. Schmidts Gravninger, og de er nu alle overpløjede. eller ganske jævnede med Jorden. Det er især gaaet ud over dem, da Arealet omdannedes til Plantage. Den største mod NV ([sb.] Nr. 1) er ca. 1.25 m høj; samme Højde har nu kun [sb.] 2-3; de øvrige kan nu ikke mere med fuld Sikkerhed skelnes fra de naturlige Smaahøjninger i Marken. De er paa Kortet afsat efter Direktør Lunds Kort, der er optaget paa en Tid, da Arealet endnu laa hen som Hede. I en af Højene, vist [sb.] Nr. 9, har Schmidt fundet en Stenkiste. Men hans Forklaringer er nu saa vaklende og saa fantastiske, at jeg ikke kan tillægge dem Betydning. Han var nu meget utilbøjelig til i det hele taget at give Oplysninger. Museet besidder en Afskrift af hans Notitser i Haderslev Museum; men ved Benyttelsen i Marken har jeg ikke faaet noget sikkert Resultat.

1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1407/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tilladelse givet til udnyttelse af arealet; højenes [sb. 1-17] tilstand 1959 beskrevet i sagen.

1959 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1407/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1961 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1 m høj og ca. 15 m i tværmål, liggende på naturlig højning. Overfladen noget udjævnet af brede plantefurer i nord-sydlig retning. Bevokset med grantræer, i granplantage.

1961 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1962 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 623/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal udgravning
Journal nr.: 623/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af enkeltgravshøj hvori fandtes en formodet grav, der dog pga. forstyrrelser ikke kunne opmåles. Gravudstyret bestod af en stridsøkse (B-økse) og et køllehoved.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3241/63
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sløjfet.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Skrydstrup (200208) og Vojens (200211) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Skrydstrup sogn.

Litteraturhenvisninger  (1)
Albrethsen,E.,Street-Jensen,J.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1964