Voldskoven
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200501-2

Fredningsnr.
36107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dekl. har den 14/11 1970 fejlagtigt været tinglyst på art.4 af Hvinderup Voldstedet i Voldskoven Voldstedet, der er gravet ind i en bakkeskråning syd for Taps å, består af en ca. 80 x 40 m stor banke af uregelmæssig firesidet form, med stej- le sider og orienteret tilnærmelsesvis øst-vest, hvortil i øst slutter sig en mindre, rundagtig banke med en diameter på ca. 10 m og svagt hvæl- vet topflade. De to banker omgives i nord og vest af naturlige sænkninger, i syd og øst derimod af en nu tør voldgrav, som skærer sig ind i bakken i en dybde af 3-5 m under bankernes topflader. Langs sydsiden har graven en bredde af 15-20 m, og midt i graven er en ca. 2 m høj, rund holm ca. 12 m i diameter. Vest for denne banke er en lav dæmning. Gravens østre del om- slutter den rundagtige banke, således at denne både i øst og vest ligger i en afstand af ca. 10 m fra henholdsvis det omgivende terræn og den firesi- dede banke. Langs ydersiden i øst følges den østre grav af en ca. 9 m bred, 1-2 m høj vold. Fra ådalen skærer en bred sti sig op på den firesidede ban- ke fra nordvest. Voldstedet, der ligger i Voldskoven umiddelbart sydøst for Aller Mølles have, er beplantet med løvskov, på den store banke isprængt partier med tæt krat og nyplantet gran. Det fredede areal afgrænses i nord og vest af en linie, som følger den fi- residede bankes fod, i syd af gravens ydre overkant og i øst af den lave ydervolds ydre front. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig fortsmæssig beplantning med løvtræer er tilladt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1921 Museal besigtigelse
Journal nr.: 373/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 373/21. Sb. 20.05.01-2. Aller Sogn. Tyrstrup Herred. Voldsted ved Aller Mølle. Foreløbig Notits. Syd-Øst for Aller Mølle i en lille Skovbevoksning ligger et velbevaret Voldsted, bevokset med store Træer og Krat. Anlægget, der ikke har noget Navn, bestaar af en lille rund Borghøj i Øst og en større, uregelmæssigt formet Borgbanke i Vest, begge isoleret dels ved kunstige Grave, dels ved naturlige Vandløb. Anlæggets Begrænsning imod N.N.V. er naturlig, nemlig Skrænten ned til den ret nedenfor langs Anlæggets Langside flydende Aller Aa. Iøvrigt er Voldstedet indgravet i Banken langs Aaens S.S.Ø. Bred, dels ved en i alt Fald delvis kunstig Grav langs S.S.Øst-Siden, dels ved en Østgrav, der runder sig om den lille Borghøj, dels ved en om samme rundet Midtgrav, der skiller store fra lille Borghøj og dels ved en for størstedelen naturlig Syd-Vestgrav, der dannes af et gl. Bækleje, der fra Syd støder til Aller Aa. Aller Aa ligger dybere end de kunstige Grave, der kun ved næppe sporlige Dæmninger kan have haft høj Vandstand. Der maa sikkert have været en Dæmning ved Aller Aa noget Øst for Voldstedet. Gravene er nu tørre, Østgraven dog sumpet. Anlægget har omtrent denne Plan: [Skitsetegning.] Omtrent midt for store Borgbanke er S.S.Ø.-Graven særlig bred, og midt i dens Bund ligger en lille, lav Rundhøj, c.; 2 M. i Diam. i Basis og henimod 2 M. høj, med kuplet Overflade. Rimeligvis har en Bro paa en el. anden Maade hvilet derpaa. Lignende Forhold er iagttaget paa adskillige Voldsteder. En sikkert ...[?] Brodæmning, lavere end Voldstedet, fører over samme Grav noget Vestligere. Begge Voldstedsbankerne har jævne Overflader; i den lille Bankes Top er i nyere Tid gravet et Par Huller, der ikke viser Bygningsrester af nogen Art. Derimod saas i store Banke, nordøstligt i Overfladen, en Del af Muld og Lav næsten dækkede, raa, store Kampesten, der utvivlsomt hidrører fra Fundamenter. Mulig er flere skjult i Krattet. Vold spores kun uden om yderste Østgrav. Terrainet Syd for Voldstedet har samme Højde. Afskridtede Maal og Øjemaal: Lille, østre Borghøjs Diam. over Top 11 M. Topfladen ligger 3 M. over Graven mod Vest, 4 a 5 M. over den dybere Østgrav. Volden langs Østgravens Østside 1 M. høj over Marken udenfor og 2 M. over Graven. Dens Bredde i Basis c. 9 M. Den store, vestre Borgbanke c. 80 M. i omtrent Ø.V. og paa bredeste Sted i omtrent N.-S. c. 40 M. Graven Vest derfor c. 10 M. bred. S.S.Øst-Graven noget bredere, saaledes ved den ovennævnte "Bropillehøjning" over 20 M. Store Banke vel c. 4 M. over de kunstige Grave. Fra Vest fører en smal Vej ad store Bankes Nordskrænt til Topfladen. Munkesten fra Voldstedet skal findes i Aller Mølle. Voldstedet og den lille Skov ejes af Gdr. Math. From i Hvinderrup og Gdr. Hans Chr. Hjort, vist smst. Voldstedet bør fredes. Sept. 1921 K. Uldall.

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes 2 velbevarede Voldsteder med omgivende Grave.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1128/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1128/69. Sb. 20.05.01-2. [Arkiveret på N02 under Sb. 20.05.08 - Tyrstrup sogn.] Det velbevarede voldsted, som ligger i Voldskoven umiddelbart sydøst for Aller Mølles have, må anses for fredet. Det kan i deklarationen beskrives således: Et voldsted i Voldskoven, indgravet i bakkeskråningen syd for Taps å. Anlægget består af en ca. 80 x 40 meter stor banke af uregelmæssig firsidet form, med stejle sider og orienteret tilnærmelsesvis Ø-V, hvortil i øst slutter sig en mindre, rundagtig banke med en diameter på ca. 10 meter og svagt hvælvet topflade. De to banker omgives i nord og vest af naturlige sænkninger, i syd og øst derimod af en nu tør voldgrav, som skærer sig ind i bakken i en dybde af 3-5 meter under bankernes topflader. Langs sydsiden har graven en bredde af 15-20 meter, og her findes midt i graven en ca. 2 meter høj, rund holm, ca. 12 meter i tværmål, der antagelig har tjens som basis for en træbro. Vest for denne banke brydes graven af en lav dæmning, der formentlig er sekundær i anlægget. Gravens østre del omslutter den rundagtige banke, således at denne både i øst og vest ligger i en afstand af ca. 10 meter fra henholdsvis det omgivende terræn og den firsidede banke. Langs ydersiden i øst følges den østre grav af en ca. 9 meter bred, men kun ca. 1-2 meter høj vold. Fra ådalen skærer en bred sti sig op på den firsidede banke fra nordvest. Voldstedet er beplantet med løvskov, på den store banke isprængt partier med tæt krat og nyplantet gran. Det fredede område afgrænses i nord og vest af en linie, som følger den firsidede bankes fod, i syd af gravens ydre overkant og i øst af den lave ydervolds ydre front. Fredningen må omfatte forbud mod afgravning og tilfyldning, bebyggelse af enhver art og pløjning. Derimod må man efter omstændighederne tillade almindelig forstmæssig beplantning med løvtræer. Nåletræer bør imidlertid ikke tillades, og jeg har meddelt ejeren, at genpalntning med gran ikke må finde sted, når de nuværende arealer med gran engang skoves. Voldstedet ligger på artikel 4 af Hvinderup, Tyrstrup sogn. Ejer er fru Marie Elisabeth From, Ryttergaarden, Hvinderup pr. Christiansfeld, som imidlertid meddelte mig, at man er i færd med at ændre ejerforholdet, således at gården om kort tid vil være i hænderne på et interessentselskab, bestående af hendes børn. En udmærket skitse af anlægget findes i K. Uldalls indberetning fra september 1921 i 2. afdelings arkiv. I indberetningen nævnes, at munkesten fra voldstedet skal findes i Aller Mølle. Denn er p.t. under genopbygning efter brand, og mølleren oplyste på forspørgsel, at man ikke er stødt på munkesten under rydningsarbejdet. Besøgt den 28. oktober 1968. Olaf Olsen

1973 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 6075/73
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1973 Tinglysning
Journal nr.: F. 3208/71
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet, der er gravet ind i en bakkeskråning syd for Taps å, består af en ca. 80 x 40 m stor banke af uregelmæssig firesidet form, med stejle sider og orienteret tilnærmelsesvis øst-vest, hvortil i øst slutter sig en mindre, rundagtig banke med en diameter på ca. 10 m og svagt hvælvet topflade. De to banker omgives i nord og vest af naturlige sænkninger, i syd og øst derimod af en nu tør voldgrav, som skærer sig ind i bakken i en dybde af 3-5 m under bankernes topflader. Langs sydsiden har graven en bredde af 15-20 m, og midt i graven er en ca. 2 m høj, rund holm ca. 12 m i diameter. Vest for denne banke er en lav dæmning. Gravens østre del omslutter den rundagtige banke, således at denne både i øst og vest ligger i en afstand af ca. 10 m fra henholdsvis det omgivende terræn og den firesidede banke. Langs ydersiden i øst følges den østre grav af en ca. 9 m bred, 1-2 m høj vold. Fra ådalen skærer en bred sti sig op på den firesidede banke fra nordvest. Voldstedet, der ligger i Voldskoven umiddelbart sydøst for Aller Mølles have, er beplantet med løvskov, på den store banke isprængt partier med tæt krat og nyplantet gran. Det fredede areal afgrænses i nord og vest af en linie, som følger den firesidede bankes fod, i syd af gravens ydre overkant og i øst af den lave ydervolds ydre front. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig beplantning med løvtraer er tilladt.

1973 Tinglysning
Journal nr.: F. 3208/71
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dekl. har den 14/11 1970 fejlagtigt været tinglyst på art.4 af Hvinderup.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog meget tilgroet med høje træer, buske og krat og det er svært at overskue stedet. Der burde tyndes meget ud i bevoksningen. Ligesom der med fordel kan opsættes infotavle og seværdighedsskilt. Man kan parkere ved Aller Mølle og der er vej ind til voldstedet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I en lille Skov SØ. for Aller Mølle ligger et middelalderligt, tvedelt Voldsted, bestaaende af en lille, cirkulær Borghøj i Ø. og en større, c. 80 m lang, uregelmæssig Forborg i V., begge ved tørre Grave udskaarne i Sydbredden af Aller Aa. I den større Banke er der vistnok Kampestensfundament, og der skal være fundet Munkesten.

Litteraturhenvisninger  (0)