Stangborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200505-4

Fredningsnr.
36092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bro, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Stangborg voldsted. Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m stor og ca. 2 m høj firesidet banke, der er græsklædt med enkelte løvtræer på skråninger og den afrundede topflade. Voldstedet ligger i den afvandede eng ved sydsiden af Nørreå ca. 950 m nord- nordvest for gården Nørrelide. Fredningsgrænsen går i nord ved Nørreåens bred og i vest, syd og øst ved ban- kens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund, kratbevoxet Høj, 2 m x 16 m. Et ca. 0,50 m dybt kraterformet Hul i Toppen. Det ligner en Gravhøj og ligger i Engen tæt ved Aaen. [Betegnes af HAM-Sb. som "Voldstedet Stangborg" ligesom nr. 5].

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ingen Høj paa dette Sted, men stor Mergelgrav med Træer omkring.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1124/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1124/69. Sb. 20.05.05-4. Ved sydsiden af Nørreå, 950 meter NNV for gården Nørrelide i sognets nordlige udkant, ligger i den afvandede eng voldstedet Stangborg, der består af en lille firsidet hovedbanke, 15 x 15 meter stor og ca. 2 meter høj, der synes at have været omgivet af en ca. 5 meter bred grav og en ydre vold, af hvilke der er svage spor i den dyrkede mark syd og sydvest for hovedbanken. En udpløjet ovalt formet banke, ca. 80 x 30 meter stor og 1 - 1,5 meter høj, orienteret NV-SØ, ligger ca. 40 meter vest for hovedbanken. Den ovale banke, der gennemskæres af den regulerede Nørreå, viser ikke spor af tildannelse, men ejeren fortæller, at den ved pløjning arter sig anderledes end den omgivende jord, og han nærer ikke tvivl om, at den er kunstig. Fredningen kan dog kun omfatte hovedbanken, som i deklarationen kan beskrives således: Stangborg voldsted, bestående af en ca. 15 x 15 meter stor og ca. 2 meter høj firsidet banke, der ligger umiddelbart ud mod den regulerede Nørreå. Banken henligger i græs med enkelte løvtræer på skråningerne og den afrundede topflade. Fredningsgrænsen lægges i nord ved Nørreåens bred og i vest, syd og øst ved bankens fod. Fredningen må omfatte forbud mod pløjning, dyrkning, afgravning, bebyggelse af enhver art og tilplantning med nåletræer eller krat. Derimod bør en spredt beplantning med løvtræer som de nuværende være tilladt. Voldstedet ligger på art.nr. 40 af Frørup, Frørup sogn. Ejer er gårdejer Viggo Ravn, Nørrelide, Frørup pr. Stepping, (hos amtslandinspektøren står Aksel Ravn som ejer). Efter ejerens oplysning har børn ved gravning i bankens sydskråning nær foden fundet små murstensbrokker. I engen ca. 100 meter sydøst for banken er fundet pælerester, måske fra broforbindelse til voldstedet fra den faste mark. Besøgt den 30. oktober 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m stor og ca. 2 m høj firesidet banke, der er græsklædt med enkelte løvtræer på skråninger og den afrundede topflade. Voldstedet ligger i den afvandede eng ved sydsiden af Nørreå ca. 950 m nordnordvest for gården Nørrelide. Fredningsgrænsen går i nord ved Nørreåens bred og i vest, syd og øst ved bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebygelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.05.05-4. Haderslev A. Frørup S. Stangborg eller Lavesvold 1-2. 1) Rund 9' h. oventil flad Høj, udgr. ovenpaa. Ligger ganske lavt nær Nørreaa i et Engdrag 2) Høj af eliptisk Form c 100 x 50'; 4' h. Den synes ikke naturlig. Længderetning NV-S.Ø. og den nv. Ende støder til Nørreå. Kaldes "Stangborg". Afstanden mellem 1-2 er kun c. 50 Skridt og før Nørreaas' Regulering i 87 løb Aaen mellem, nu ...[?] f. Højene. Ved Reguleringen gjordes' et Fund, der opfattes af X som tydende paa Oldtidsboplads: Det opgaves ham at bestaa af et 10 m. l. 9 m. br. og indtil 1 m ...[?] Jordlag best. af Kulrester, ildskørnede Sten, ]]og[[ Potte Skaar og Muslingeskaller. ...[?] synes at være f. en gennemsavet udhulet Egetræsstamme c. 6' l. Nu alt ...[?] og kun en Smule af Laget bevaret: askeagtigt og sort, stærkt blandet med Trækul og ildskørnet Flint. De to Høje ligger paa Grænsen mellem Marken og Nørreaas' Engdrag. De jævnføres af Beretteren senere med Voldstedet i Halk og medtages [[heller]] ej af S. M. i hs. Resumé. [Håndskrift af Chr. A. Jensen, N02?]

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.05.05-4. Et andet Voldsted er Stangborg eller Lavesvold af den yngre Middelalders-Type i Nørreaas Enge. Det bestaar af en c. 2 m høj, cirkelrund Hovedbanke, hvortil der slutter sig en endnu lavere, elleptisk Forborg med Længderetning NV.-SØ. Før Reguleringen løb Aaen mellem Højene. Paa Stedet er fundet Kulrester, ildskørnede Sten og Potteskaar.

Litteraturhenvisninger  (0)