Frørup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200505-8

Fredningsnr.
36093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ebbesvold. Voldstedet består af en ca. 100 x 60 m stor banke orienteret nord-syd, der i syd afgrænses af en 2,5 m - 5 m bred og 1 - 2 m dyb tør grav, til de øvrige sider af naturlige skrænter og skråninger. I bankens østside er ved en indgrav- ning af en ca. 5 m bred og 3 m dyb grav adskilt en mindre banke, hvis ret jævne topflade måler ca. 15 m i nord-syd , 12 m i øst-vest. Nord for denne banke er gravet et ca. 6 x 6 m stort hul i hovedbanken. Over den lange grav i syd, der standser få meter fra bankens østskrænt, er der i nyere tid lagt en ca. 3 m bred dæmning. Voldstedet ligger i den nordøstlige udkant af en lille skov ca. 200 m nord for 5,9 km stenen på landevejen Stepping-Christiandfeld. Voldstedet er beplantet med gran. Fredningsgrænsen går i syd langs gravens ydre overkant, i vest nord og øst langs foden af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig udnyttelse af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (7)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et velbevaret Voldsted, "Ebbevold", mod Ø. afskaaret og grænser op til en naturlig Slugt, hvori der løber en Bæk. Mod N., V. og S. omgivet af en ca. 2-3 m dyb, foroven 7 m br. Ringgrav. Voldstedet er 16 m l. i N.-S., 14-16 m br. [HAM-sb. kalder voldstedet "Ebbesholm"]

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1123/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1123/69. Sb. 20.05.05-8. Voldstedet Ebbesvold, der ligger vestlig i Frørup sogn, i den nordøstlige udkant af en lille skov - 200 meter ret nord for 5,9 km-stenen på landevejen Stepping-Christiansfeld - må anses for fredet. I deklarationen kan beskrives således: Voldstedet Ebbesvold, der består af en ca. 100 x 60 meter stor banke, orienteret nord-syd, der i syd afgrænses af en 2,5 - 5 meter bred og 1-2 meter dyb, tør grav, til de øvrige sider af naturlige skrænter og skråninger. I bankens østside er ved indgravning af en ca. 5 meter bred og 3 meter dyb grav afskilt en mindre banke, hvis ret jævne topflade måler ca. 15 meter i nord-syd, 12 meter i øst-vest. Nord for denne banke er der gravet et ca. 6 x 6 meter stort hul i hovedbanken. Over den lange grav i syd, der standser få meter fra bankens østskrænt, er der i ny tid lagt en ca. 3 meter bred dæmning. Voldstedet henligger i skov med beplantning af gran. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 30. oktober 1968. Olaf Olsen

1968 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1239/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1239/68. Sb. 20.05.05-8. Brev af d. 9/11 1968 ml. Olaf Olsen, N02 og Hans Stisdal, N02. Det store og interessante voldsted Ebbesvold i Frørup sogn, Sdr. Tyrstrup herred, som normalt ligger i tæt nåleskov, er netop skovet, og man vil med held kunne foretage en koteopmåling i 1969. Ejeren, gårdejer Peter Fink, Frørup pr. Stepping, er fætter til Troels Fink og interesseret i voldstedet - dog ikke så meget, at han vil lade det stå ubeplantet. Men han vil utvivlsomt med fornøjelse lade os måle det op. Voldstedet svarer i form og type ret nøje til Ejsbøl voldsted. Olaf Olsen + skitse

1970 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet består af en ca. 100 x 60 m stor banke orienteret nord-syd, der i syd afgrænses af en 2,5 m - 5 m bred og 1-2 m dyb tør grav, til de øvrige sider af naturlige skrænter og skråninger. I bankens østside er ved en indgravning af en ca. 5 m bred og 3 m dyb grav adskilt en mindre banke, hvis ret jævne topflade måler ca. 15 m i nord-syd, 12 m i øst-vest. Nord for denne banke er gravet et ca. 6 x 65 m stort hul i hovedbanken. Over den lange grav i syd, der standser få meter fra bankens østskrænt, er der i nyere tid lagt en ca. 3 m bred dæmning. Voldstedet ligger i den nordøstlige udkant af en lille skov ca. 200 m nord for 5,9 km stenen på landevejen Stepping-Christiansfeld. Voldstedet er beplantet med gran. Fredningsgrænsen går i syd langs gravens ydre overkant, i vest, nord og øst langs foden af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig udnyttelse af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.05.05-8. Nordøstlig i Sognet ligger Ebbesvold eller Ebbesholm, et lille, vistnok tidlig middelalderligt Voldsted, en aflang, firkantet banke, c. 18 x 15 m, som ved en tør, godt 2 m dyb Grav er udskaaret i en naturlig Bakkeskraaning. Langs Gravens Yderkant løber et ganske lavt Dige. Til Anlægget, mod Ø. begrænset af en Bakkekløft, har maaske hørt en Yderborg, som paa den ikke ved Naturforholdene værende Sydside har haft en Grav af ringe Dybde. Murrester er ikke fundet.

Litteraturhenvisninger  (0)