Skjerningehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090420-1

Fredningsnr.
40142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/10 1893, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde. Afmærkn.: MS 1893 ved adjunkt Boesen. Rundhøj, smuk, velbevaret. "Skjerninghøj", ca. 2,5-2,8 x 28-29 m, omsluttende en jættestue. Kammeret orienteret i ØNØ-VSV, sat af 9 sidesten og med 2 overliggere. Mellemrum- mene mellem bærestenene er tættede med stenfliser. Et styk- ke af overliggeren ses i højens overflade. På S-siden en gang, i SSØ-NNV, med 2 sten i hver side, dækket af 2 over- liggere. Udenfor gangen er lavet en åben, stensat gang, 3-4 m l., hvortil en stentrappe fører ned. Kammeret er luk- ket med en jerndør. Et stykke af højfoden er mod Ø afskåret af en offentlig vej; der er her en stensat kant og en trap- pe. Højen græsklædt i ager. NMI: Restaureret 1943.
Undersøgelsehistorie  (12)
1812 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved Vejen paa ikke meget højt Jordsmon ligger en Gangbygning, omgiven af en rund Høj, Skjerning- eller (efter Udtalen paa Stedet) SkjenningeHøj. Højen er omtr. 86' i Tværmaal, 8' h., beplantet med Gran og Fyr og omsat med et Træstakit. Ad en stenbeklædt, til Dels nyanlagt Gang - dog formentlig dannet af oprindelige, men udadrettede Gangstene (3 mod ØNØ, 2 mod VSV) - kommer man til en aflaaset Trædør, og derigjennem ind i Gangens endnu urørt bevarede Del, der er 7 1/2' l., 1-2 1/2' br., 3-5' h., dannet af 2 Sidestene paa hver Side og 2 derpaa hvilende Overliggere. Gangen har Retning SSØ-NNV og fører ind til et ovalt Kammer med Retn. ØNØ-VSV; det er 11 1/2' l., 7 1/2' br., 5' h., dannet af 9 Vægstene, mellem hvilke er Pakning af Stenfliser, og 2 derpaa hvilende Overliggere, hvis øverste Dele ses i Højens Overflade, noget sydøst for Højens Midte og Toppunkt. (jf. JK., der giver Oplysning om tidligere Randsten og om Udgravningen 1812, ved hvilken fandtes Stenaldersredskaber og "Urner med Aske og Benstumper i"). (Pl. 39-40). Bevoksning: 1987: Græs

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal restaurering
Journal nr.: 649/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 772/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, velbevaret Rundhøj, ("Skjerninghøj"), ca. 2,5-2,8 x 28-29 m, omsluttende en Jættestue. Kammeret orienteret i ØNØ-VSV, sat af 9 Sidesten og med 2 Overliggere. Mellemrummene mellem Bærestenene er tættede med Stenfliser. Et Stykke af Overliggeren ses i Højens Overflade. Paa Sydsiden en Gang, i SSØ-NNV, med 2 Sten i hver Side, dækket af 2 Overliggere. Udenfor Gangen er lavet en aaben, stensat Gang, 3-4 m l., hvortil en Stentrappe fører ned. Kammeret er lukket med en Jerndør. Et Stykke af Højfoden er mod Ø afskaaret af en offentlig Vej, der er her en stensat Kant og en Trappe. Højen græsklædt i Ager. (Restaureret 1943). Bevoksning: 1987: Græs

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skjerninghøj" Velbevaret rundhøj, 3,5 x 32,0 x 27,0 m., uden synlige randsten. I højen en usædvanlig velbevaret jættestue, hvis kammer indvendig måler ca. 3 x 2 m., er orienteret ØNØ/VSV, og sat af 9 store bæresten ca. 1,5 m. høje. I alle bærestensmellemrum ses overordentlig velbevaret tørmur, og mellem bærestenenes øvreender og de to store dæksten ses usædvanlig intakte understøtninger og pakninger af større og mindre heller og flade sten. Dækstenene er synlige i højoverfladen. Gangen (i S) består af mindst 4 oprindelige bærestenspar in situ, nærmest kammeret dækket af 2 formentlig originale dæksten plus en tredie sekundær. Gangens S-lige, åbne del er sekundært tilføjet og sat af kløvet kamp i 2-3 skifter. Der er ikke længere nogen jernlåge for gangen, som ganske vist er noget snæver, men ellers - med det rette udstyr (robust påklædning, lygte) - frembyder problemfri adgang til det usædvanlig smukke kammer. Højen fremtræder plejet og med gode adgangsforhold fra offentlig vej i Ø. Der ses dog ingen henvisende eller oplysende skiltning, hvilket nok var ønskeligt. En gammel, tretrins cementtrappe opbrudt andetstedsfra (med mærker efter rendegravertænder) er hensat ved N-lige højfod. Ejeren lovede at fjerne trappen snarest og efterlyste iøvrigt også oplysningstavle ved jættestuen. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig smukt, helstøbt (bortset fra gangens S-lige tilføjelse) og instruktivt eksempel på en jættestues opbygning og indvendige udseende i u-nedbrudt stand. Bevoksning: 1987: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2023 Museal restaurering
Journal nr.: 23/05340
Kulturstyrelsen
Adgangen til Skjerninghøj jættestuen blev spærret i 2019 efter at det i 2018 var konstateret, at en af gangens bæresten var væltet forover, så højfyld var faldet ned på gulvet. Stenen blev genrejst efter at en dæksten var løftet af og efter at bærestenens bagside fra frigravet. Langsiden af en usædvanligt lang nøglesten blev herved frilagt og der viste sig her at være spor efter, at man i 1812 havde forsøgt at skaffe sig adgang til gang/kammer på dette sted.

Litteraturhenvisninger  (0)