Kettingskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230201-8

Fredningsnr.
42135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kettingskov, bd. I, bl. 3, art. 8. Tingl.: 1/11 1933, Hans Hansen. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev. langdysse, 1,6 x 10 x 32 m, med længderetning ØNØ-VSV. 35 bevarede rand- sten. Nær vestenden dele af ødelagt kammer, een stor bæresten i nordsiden og 2 i østsiden. I midten en kløvet sten. 8,5 m fra øst er en dyb indgravning fra sydsiden gående til bund. Heri fragmenter af en kløvet sten, vel rester af ødelagt kammer. På højryggen, umiddelbart NV for denne indgravning er en væltet og kløvet sten, sikkert dæksten til det ødelagte kammer. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Længderetning Ø-V, 30 m lang 9 m bred, Jordhøjen indtil 1,50 m høj. Den ligger med sin Vestende umiddelbart op til Hegnet omkring Blomes-Koppel og er selv nu tæt tilgroet med Krat og Smaatræer. For vestre Ende ligger to store, kløvede Randsten samt Fragmenter af flere. Langs Nordsiden ses 12 Randsten i en brudt Række, alle dog mere eller mindre jorddækkede, adskillige forskubbede eller væltede. Ved Østenden 4 anselige Sten, de 2 oprejste paa Plads. Langs Sydsiden ind mod Skovhegnet mindst 6 Sten paa Plads samt Fragmenter af adskillige kløvne Sten. - I Dyssen ses Rester af to Kamre. Det ene, 5,50 m fra Vestenden, er udgravet til Bunds og stærkt ødelagt. Tilbage staar kun 1 stor Bæresten i Nordsiden og 2 i Østsiden, alle tre lige høje. Se iøvrigt Tegning paa Bilaget. Kammerets Dybde er nu 0,90 m. Midt i det ligger en kløvet Sten, formentlig Bæresten fra Vestsiden. - 8,50 m fra Østenden en dyb Indgravning fra Sydsiden, gaaende til Højbund. I den Fragmenter af en kløven Sten. Sikkert markeres herved det andet helt ødelagte Kammer. Paa Højryggen, umiddelbart NV. for denne Indgravning ligger en omvæltet og kløven Sten, antagelig Dæksten til det ødelagte Kammer.

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 689/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skitse af langdyssen, tilhørende landmand Hans Hansen. Retning øst-vest, lang 32 m, bred 10 meter, 35 synlige randsten, to forstyrrede dyssekamre.

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 689/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1933 Tinglysning
Journal nr.: 689/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 140: Langdysse (rød) tilhører landmand Hans Hansen, Kettingskov. Fredlyst 26.10 1933. Retning ø-v, højden 32 m, bredden 10 m. 35 randsten. I vestenden delvist forstyrret dyssekammer. s. tegning og beretning i bilagsmappen.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1,6 x 10 x 32 m, med længderetning østnordøst-vestsydvest. 35 bevarede randsten. Nær vestenden dele af ødelagt kammer, een stor bæresten i nordsiden og 2 i østsiden. I midten en kløvet sten. 8,5 m fra øst er en dyb indgravning fra sydsiden gående til bund. Heri fragmenter af en kløvet sten, vel rester af ødelagt kammer. På højryggen, umiddelbart nordvest for denne indgravning er en væltet og kløvet sten, sikkert dæksten til det ødelagte kammer. Kratbevokset, i ager.

1955 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fotoet findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Men det er meget tilgroet og der burde ryddes i vegetationen for at synliggøre fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)