Biesbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050103-3

Fredningsnr.
35262

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/1 1911. Kammerherre A.L. greve Brockenhuus-Schack til Giesegaard. "Bies Banke". Jættestue med omgivende jordhøjning ca. 1,8 m høj. Kammer og gang; retn. omtr. N-S, 4,85 x 2,50 høje. 1 si- desten indvæltet. Gangen udgår fra østre langside, dannet af 4 stenpar. 1 par karmsten; beliggende i lund af bøgetræer. NMI: .................Retning omtr. N-S, 4,85 x 2,5 m, ovalt, af 12 bæresten, ca. 1,25 m høje. 1 sidesten.........bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (11)
1857 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lodden No.14 findes en stor naturlig Banke,Bisbanke kaldet, bevoxet med kjønne høie Bøgetræer, en Prydelse for Landskabet, da den sees temmelig vidt omkring. Paa denne Bankes vestlige Udkant er en Grav fra Oldtiden, desværre for en del forstyrret, da Dækstenene ere borttagne. Dette var allerede skeet før min Ankomst til Egnen i 1836, hvorfor det kun er lykkedes mig at forhindre den øvrige Ødelæggelse som var bestemt. Gravkammeret staaer saaledes afdækket, men forøvrigt i den oprindelige Skikkelse, 8 Alen langt fra Nord til Syd og 5 Alen bredt, opsat med megen nøiagtighed af meget store, omtrent 2 Alen høie Stene, saa at de indvendige Sider ere ganske lige. Mod Øst er en 8 a 9 Alen lang Gang ind til Gravkammeret af Stene af aftagende Størrelse. Allerede førend Dækstenene aftoges havde Graven været undersøgt ved Indtrængen gennem Gangen; kun nogle mindre betydelige Stensager skulle være fundne. - Selv i den forstyrrede Skikkelse er det dog endnu et skjønt og mærkeligt Oldtidsminde, som herefter vil blive bevaret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Pl.XIII) Paa "Bies Banke" (ældre Kort: "Bies Vænge"), et ualmindelig høit Punkt, ligger en Jordhøi, omtrent 3 Alen høi, som omgiver Resterne af en stor Jættestue. Overdelen af Høien og Dækstenene ere borttagen og Kammeret er udgravet, medens alle Sidestenene endnu er bevarede. Høiden i Kammeret synes at have været 4 Fod; Sidestenene i Gangen (mod Øst lidt til Syd) aftage i Høide udefter saaledes: 1) 2 Fod 4 Favn, 2) 2 F. 6 F., 3) 2 F. 4 F., 4) 2 F. Indenfor de to yderste Sten i Gangen skal der have staaet to Sten, som spærrede Indgangen. De to inderste Sten i Gangen ere sikkert flækte, muligvis ogsaa andre. Rester af tør Mur findes hist og her. Jordfylden i Høien er blandet med Flintskjærver. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bies Banke" Jættestue med omgivende Jordhøjning ca. 1,8 m. høj. Kammer og Gang. Retning omtr. N-S, 4,85 x 2,5 m., ovalt, af 12 Bæresten, ca. 1,25 m. høje. 1 Sidesten indvæltet. Gangen udgaar fra østre Langside, dannet af 4 Stenpar. 1 Par Karmsten. Beliggende i en Lund af Bøgetræer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 1027/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1027/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj, "Bies Bakke". Højens diam. i N-S 20 m, i Ø-V 16 m. Kammeret, orienteret i N-S, er ca 4,9 m langt og 2,6 m bredt, ved kortsiderne dog 1,4 m (S) resp. 1,2 (N). (Indvendige mål). Det består af 11 op til meterstore stene med 0,6-1 m højde, alle med flad side ind mod kammeret. Gangen, 5,1 m lang, orienteret i Ø-V, udgår fra kammerets Ø langside. Den består af 9 stene, hvoraf de 8 er parvist anbragte, 0,6-0,9 m lange og 0,3-0,7 m høje. To af stenene fra gangens sydside er væltet, den ene ind i gangen og den anden ind i kammeret. Ca. 3,2 m fra indgangen står i den nordlige gangside en 0,3x0,12 m stor og 0,3 m høj flise vinkelret mellem 2 gangsten. Jorden bag kammerets sten er begyndt at erodere bort, bør restaureres. Alle nævnte skader er gamle. Højen er bevokset med græs samt nogle gamle bøgetræer. Ø for højen løvkrat, V for ager. Mål: 1,8x20x16m. Pleje: pga. erodering. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)