Kaminhøien
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-55

Fredningsnr.
352824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kaninhøjen. Et voldsted der består af borgbanke og voldgrave. Banken, der er bevokset med træer og buske er meget stærkt afgravet, ligesom de omgivende grave er stærkt udjævnede. For banken gælder følgende bestemmelser; Den skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jordadiges og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst er forbeholdt ejeren. Stødoptagning og kreaturhold er ikke tilladt. For arealet mellem bankens fod og servitutgrænserne gælder, at det ikke må beplantes med træer og buske, samt, at det ikke må be- skadiges ved bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Iøvrigt kan arealet udnyttes landbrugsmæssigt i samme omfang som hidtil. På såvel borgbanke, som arealet mellem dens fod og fredningsgrænserne, må der ikke opføres bygnin- ger af nogen art. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmin- det undersøge. Fortidsmindets form og udstrækning samt det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på medfølgende kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. (stiplet linie).
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Journal nr.:
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved et Vandløb [Vedskølle Aa] findes et stærkt ødelagt Voldsted, hvoraf en Plan PL. XXVII,2. Af den Grav, 3 Alen dyb, som tidligere omgav "Kaminhøien" paa alle Sider, og som i Mands Minde har staaet fuld af Vand, findes endnu kun et lille Stykke: af Banken indenfor Graven ere paa alle Sider store Partier sløifede. I Grunden af den stærkest beskaarne Side fremdroges ved Gravning et stykke Mur, dannet af store tilhuggede Kridtsten, liggende i to Skifter og forbunden med et tykt Lag Kalk. (Brokker af røde Mursten og Fragmenter af Jern, som fandtes umiddelbart ved denne Mur samt marvspaltede Koben, som optoges i Grunden af den sløifede Del af Høien afgaves til Museet). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kaninhøj", voldsted. Fremtræder som uregelmæssig, noget aflang høj med stejle, delvist eroderede skrænter. Største højde 4,5-5,5 m i S. Længde og bredde umulig at måle p.g.a. tæt buskbevoksning (og afgrøde). Toppen plateaulignende, men skråner mod S og V, ca. 8,5x10 m. Bevokset med løvtræer og græs på toppen, samt tæt buskkrat på siderne. NB. Ingen voldgrav, kun denne høj. Send kopi af blåt kort til ejer! Er gjort. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Fraes Rassmusen, U.
Årbog for Køge Museum 2000
2001