Jungshoved Voldsted

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050205-9

Fredningsnr.
402754

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Sejlspærring, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)
Enkeltfund, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)
Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)
Fredningstekst

Jungshoved slot. Voldstedet af Jungshoved slot, beliggende på et næs syd for Stavreby kirke, begrænset i vest og syd af fjorden. Voldste- det består af en afrundet, trekantet borgbanke i midten, omgivet af en grav, hvis østlige, sydlige og vestlige side udadtil begrænses af en vold. Udenfor denne vold løber på østsiden en smal grav med en lav fordæmning udenfor i øst. Fredlysningen omfatter det her nævnte anlæg, således som det fremtræder på den af Nationalmuseet ved P. Hauberg 1904 foretagne opmåling (hvoraf rids vedsættes fredlysningsde- klarationen), og således at ydergrænserne for det fredlyste areal bliver: langs den sydlige side fjorden, langs den vestlige fjordarm mod Smidstrup, langs den nordlige en linie 10 fod nord for gravskræntens overrand, langs den østlige side en linie 10 fod øst for yderdæmningens østre fod.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav, flad Grund, umiddelbart ved Strandbreden ligger Jungshoved-Voldsted. Den uregelmæssig runde Banke hæver sig temmelig steilt til en Høide af omtrent 15 Fod. Den bakkede Overflade viser Contourerne af de Bygninger, som synes at have dækket Bakken næsten fuldstændig; men Fundamenterne ere overalt skjulte af Græsdækket. Om Slots-Bakkens Fod strækker sig en nu næsten tilgroet Grav. En Overgang mod Nord og mod Vest er endnu paaviselig. Om Graven løber udad mod Kysten en Vold, der nu hæver sig omtrent 4 Fod over Graven og 6 Fod over den flade Kyst udenfor. Voldens flade Overdel er omtr. [mangler målangivelse] Fod bred. Udenfor denne Vold løber mod Syd og Øst en anden noget lavere, nu fuldstændig tilgroet Grav. En jævn Stribe af fast Jord udenfor denne ydre Grav adskildte den fra Søen; nu findes der udenfor det hele Anlæg et ikke ubetydeligt Stykke senere dannet Kystflade. Den indre Grav modtog sin Vandforsyning fra Stranden gjennem en Udskjæring i Volden; den ydre Grav løber lige ud til Strandbreden. Den ydre Grav synes oprindelig at have strakt sig længere mod Nord, end den nu gjør, og at have staaet i Forbindelse med 2 Vandhuller og en Indsænkning nord for Voldstedet, der rimeligvis her dannede den ydre Befæstning. Imellem disse Vandhuller og Voldstedet findes talrige Murbrokker, som rimeligvis ere Levninger af Bygninger, der hørte til Slottet. I Stranden udfor Overgangen over den indre Grav findes talrige Egepæle, der formentlig hidrører fra en Bro over det smalle Sund (Se Allerslev Sogn [sb. 0D]).

1904 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution

1906 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Norets sejlrende uddybedes, hvorved alle spor blev fjernet.

1925 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1963 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Genstandene blev via Ole Crumlin-Pedersen givet til Nationalmuseet.

1963 Bjærgning/hævning af vrag
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Med udgangspunkt i en oplysning i Carit Etlars roman "Gøngehøvdingen" om "en bro" ved slottet foretog en privat dykkergruppe en undersøgelse. Der bjergedes træ, glas og teglsten. Tillige fandtes en række pæle tilnærmelsesvis N-S, vel del af det i 1994 registrerede brohoved.

1963 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Bro- eller spærringsforløb mellem slotsruinen over noret til Oremandsgård med et gammelt vejforløb på vestsiden af noret.

1966 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Ved "de 4 koste" i Bøgestrømmen kan renden ikke graves dybere end 2,2 m, fordi bunden er spækket med egetømmer.

1966 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Gravning af rende i Bøgestrømmen.

1980 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse mellem kirken og slottet og øst for slottet. Ved denne lejlighed konstateredes en ydre voldbanke og en pælespærring.

1984 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution

1987 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Magnus Smek, Lund. Mønten er fundet på jordoverflade i Jungshoveds anlæg.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1994 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Stolpen, som blev opsamlet august 1994, kunne ikke dendro-dateres.

1994 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Stolpe vedbestemt som eg.

1994 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Stolpen, som blev opsamlet august 1994, kunne ikke dendro-dateres.

1994 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Brohoved , 8 x 8 m, bestående af nedhamrede hele egekævler og vandretliggende egetømmer, fyrrestammer samt opfyldningsmateriale af jord og sten. Anlægget forbinde ungshoved Slot og Gl. Oremandgård på vestsiden af noret med en formodet hærvej.

1994 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Stolpe vedbestemt som eg.

1994 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
På kysten ved vestsiden af slottet foregår jorderosion og bygningsrester træder frem i strandkanten. Kysten har siden 1904 flyttet sig ca. 10 m.

1995 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1995 Sonar- sidescanning
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Rekognoscering med Chirp II. Formodet spærring erkendtes.

1999 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
I to søgegrøfter udlagt på voldstedet fremkom to murforløb, dels fra en tidlig fase, der kan være hjemmehørende i ældre middelalder og dels en fase, som formentlig er rester af det seneste bygningsværk på stedet dateret til efter 1500.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Privat opsamling
Museerne.dk
Fingerring og tre mønter fundet i strandkanten under to besøg ved voldstedet.

2002 Privat opsamling
Museerne.dk
3 mønter opsamlet i strandkanten ved Jungshoved Voldsted.

2002 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 202/2002 Fingerring af bronze fra 1700-1800 årene.

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Viborg Museum
Ringen indsendes til Middelaldersamlingen.

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6579: en skilling præget 1614 under Chr. IV. Desuden 2-skilling 1665 og 1-skilling 1677, ikke erklæret danefæ, returneret til SMV.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

9996 oversigt. Set fra NV.
7875 oversigt. Set fra S.
Oversigtsfoto. Set fra N
Vold i øst. Set fra NØ
Borgbanke oversigt. Set fra SSØ
Vold i syd. Set fra V
Oversigt sydvestlig del af voldgrav. Set fra NØ