Lindholm voldanlæg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050411-24

Fredningsnr.
39241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Historisk Tid (dateret 1536 - 2016 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldanlæg på Lindholm Anlægget består af et afrundet rektangulært areal omgivet af en ca. 1 m høj jordvold, der har grav på både inder- og ydersider- ne. Anlægget har størst udstrækning i sydvest-nordøstlig ret- ning, hvor det måler ca. 150 m, medens det i sydøstlig-nordvest- lig retning er ca. 100 m bredt. Fra overkant til overkant af gravene er ca. 8-10 m. Ved voldanlæggets sydvestlige side er der spor af en ca. 30 x 10 m stor hustomt, som strækker sig ca. 10 x 10 m uden for anlægget. Voldanlægget, der er opført oven på et system af højryggede agre, ligger udyrket hen i græs. Fredningsgrænsen forløber langs overkanten af den ydre grav, idet den i sydvest også omfatter hustomten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1970 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 500/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 500/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Fundet på luftfoto
Journal nr.: 500/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringformet anlæg, ca. 150 m i diam. synlig på luftfotos vest for oval ringvold med grav. Tilsvarende cirkulær aftegning ca 60 m i diam. overfor på Gavnø.

1976 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lindholm. Betragtet med kikkert fra V ved karrebæk Kirke i svagt diset vejr. Øen ser ud til især af være bevokset med græsser mod Ø og ældre gran-birke/løvtræer mod V. Intet tegn på nyere anlæg eller ødelæggelser. Stedet bør besigtiges m/båd eller tilses en dag med klart vejr fra både V og Ø. (beskr. ved UFR). Voldsted på Lindholm. Besigtiget pr. båd. Forefandtes som beskrevet i fredningsbeskrivelsen. Natur: dyb rævegrav på hjørnet af volden i SØ. Tilføjelser: Nedbanket jernrør, måske et målepunkt, i den nordlige vold, ca. 100 m. fra østlige hjørne. (beskr. ved SVH). ** Seværdighedsforklaring ** Voldsted på Lindholm i Karrebæk fjord. Bevoksning: 1984: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vold og grøft anlagt efter højryggede agre. I sydøsthjørnet er det et mellemrum på et par meter hvor der ikke er vold og grøft ligeså et ca. 4 m langt mellemrum ca. 22-26 m fra nordvesthjørnet. Mulig funktion af af anlægget kan være højtvandsdige til beskyttelse af kvæg. Den rektangulære mulige tomt i vestsiden er formodet tidligere end voldanlægget. Anlægget markeret på alle historiske 4 cm kort samt højt og lavt målebordsblad, men ikke på Original 1 og 2 kort. Geodætisk Institut-punkt på vold i vest.

Litteraturhenvisninger  (0)