Klekkende-Høj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-85

Fredningsnr.
42285

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Klekkendehøj er Møns eneste dobbeltjættestue, dvs. en jættestue med to sammenbyggede gravkamre. To lange, parallelle gange fører ind til hver sit kammer. Klekkendehøj blev udgravet allerede i slutningen af 1700-tallet af kammerherre Calmette fra det nærliggende gods Marienborg. Udgravningen foregik ved, at man flyttede et par dæksten og på den måde kom ind i gravkamrene ovenfra. Her fandt man bl.a. to flintdolke og to lerkar fra stenalderen. Disse genstande var nogle af de første oldsager, som det nyoprettede Nationalmuseum modtog til sin samling i 1807. Klekkendehøj blev sat i stand af Nationalmuseet i 1980’erne og omkring år 2000. Arkæologerne har i den forbindelse fået megen ny viden om, hvordan jættestuerne blev bygget for ca. 5000 år siden.
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Kultanlæg, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Kultanlæg, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1880. P.A. Tutein Afmærkn.: MS. 1910, løjtnant Lassen "Klekkendehøj", 3,50 x 20 m, med dobbelt jættestue. Kamrene henholdsvis 4 og 4,5 m lange med 7,5 m lange gange med ind- gang fra NØ. Bevokset med birkekrat m.m.
Undersøgelsehistorie  (20)
1807 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1807 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1821 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1821 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klekkende-Høj" indesluttende den bekjendte "dobbelte" Gangbygning. - De to Kamre (15' og 13'10" l.) er egentlig et stort Kammer delt i to ved en af to store Stene bestaaende Tværvæg. Det søndre længste Kammmer er bredere end det andet (5'6x5'10"- 6'3"x6'10"). Højden 3'10-4'. Begge Gangene have 2 Karmafsatser og ere 24'4" l. - Selve Højen er 9'h. (Begge Kamres Vægge ere udbedrede efter Udgravningen, navnlig med nye Stoppestene). (Se Grundplan, Længdesnit og Prospekt). Bevoksning: 1981: Græs

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klekkendehøj" ca. 3 1/2x20 m. med dobbelt Jættestue. Kamrene henholdsvis 13' og 14' lange med 24' lange Gange med Indgang fra NØ. Bevokset med Birkekrat m.m.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 1280/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1957.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Klekkendehøj" med dobbelt jættestue. Mål:3,9 x 28 x 22 m Kamrerne henholdsvis 4 og 4,5 m lange med 7,5 m lange gange mod nordøst. Højen var lidet præsentabel. Overfladen var fuld af stubbe fra fjernede buske; store partier var bare og resten bevokset med svinenælder og brændnælder. En afsats (sti?) går fra gangåbningerne syd om højen mod toppen. Kun det nordlige kammer er åbent for publikum. Det er i pæn stand, bortset fra en del sod på loftet og stearin på gulvet. I sydlige kammer synes jerndragerne noget rustne foroven, og en del hovedstore sten ligger på gulvet i den indre del af kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Trestjernet seværdighed, men trænger til kraftig soignering. Bevoksning: 1981: Græs

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret og udateret prospekt.

1986 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 6579/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af jættestuens sydlige kammer og undersøgelse af højens opbygning uden for gravkammeret mod syd. Der konstateredes, at højen var udstyret med en rundtomløbende stenbrolagt platform. Ved højens sydside påvistes et kvadratisk stenanlæg, måske et kultanlæg. Der fandtes bl.a. lerkarskår, tværpile, flækker og ildskørnet flint.(Jfv. Skov- og Naturstyrelsens vedlagte restaureringsberetning.)

1987 Museal restaurering
Journal nr.: 6579/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuens sydlige kammers dæksten blev blotlagt fra oven. En nedhængende sten mellem den nordlige og midterste dæksten blev løftet op, vendt en halv omgang og skubbet tilbage på plads. De gennemtærede jernstøtter (indsat i 1955) blev erstattet af nye stålbeslag. Et hul mellem midterste og sydlige dæksten (som tidligere havde været udfyldt af mindre sten, der hvilede på to tærede rundjern), blev støbt sammen med beton. Et sprængningshul i den sydlige dæksten blev også fyldt med beton. Et sekundært opfyldt mellemrum mellem to af gangens sidesten blev fjernet og udfyldt med en væg af svære sandsten. Gangens næstinderste dæksten blev løftet af og sænket tilbage på denne sandstensvæg. Derefter blev de gennemtærede jernstøtter (også fra 1955) fjernet. Gangens overkarmsten blev placeret i et mere solidt leje. Kammer og gangs tørmure blev afrenset og dokumenteret, tidligere restaureringer fjernet og disse tørmure blev restaureret. Velbevarede tørmursdele blev så vidt muligt ikke rørt. Kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld, som blev kastet op på højen. Højen blev retableret ved brug af det materiale, der var blevet fjernet ved blotlægning af dækstenene og højen blev derefter tilsået med græs. Se beretning.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F550-22
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2001 Museal restaurering
Journal nr.: SN 2001-613-0174
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mellemliggerlaget i vestsiden af dobbeltjættestuens nordlige kammer var ustabilt. Et felt blev udlagt over kammeret og en grøft blev ført ud fra feltet til den vestlige højfod. Herved kunne øverste del af højopbygningen registreres. En dæksten blev midlertidigt løftet, så mellemliggerlaget kunne udbedres. To bæresten blev sikret med rustfri stålskruer fæstnet på bagsiden. En moderne granitblok blev indsat som kantsten og sikret med to rustfri stålspindler. Dækstenen blev genplaceret og revner og sprækker blev udfyldt med knust flint. Tørmurene i det nordlige kammer og gang blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Mellem dobbeltjættestuens to indgange blev opbygget en tørmur med en moderne granitplanke som topsten. FM-stenen blev flyttet. Der blev installeret lys i begge kamre. Gulvet i det nordlige kammer og gang blev oprenset og dækket med et lag undergrundssand og til sidst med et lag fliser. Græstørven over begge kamre blev fjernet, et lag bentonit blev lagt over kamrene. Udgravningsfelterne blev genopfyldt og græstørven blev genplaceret. Mindre slidskader på højen blev opfyldt og tilsået med græs. Se beretning.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning og udstilling på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten ved Ø-lig højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)