Kløvervænget
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-96

Fredningsnr.
42286

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse med ovalt afrundede ender, 1,50 x 4 x 12 m i N-S. Ved S-enden stor oprejst sten, ca. 3 m høj, ved N-enden oprejst sten, ca. 1,5 m høj. Mod Ø 8 randsten, mod V 10. I midten rekt- angulært kammer af 3 bæresten, tærskel og overligger. Åben mod syd. Opført af Calmette?
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den umiddelbart til Havens vestre Ende stødende Skov "Kløvervænget" kaldet ligger en "Langdysse" af en meget ejendommelig Form. Den er nemlig ovalt afrundet for Enderne med en meget høj Sten i hver Ende. Den mod S.V. er højest 8'2" af en smuk toppet Bautastensform, Endestenen mod NØ er 4'9" h. og kunde se ud som om Toppen var "lige afskaaren". De øvrige Randstene rage c 2'6" op over Jorden; de vende alle som sædvanligt Langdyssernes Randstene en jevn Side udad. Langdyssen er 45'6" l. i NØ-SV. 18'6" bredest. Noget nærmere ved den S.V. Ende end den n.ø. ligger et Gravkammer af rektangulær Form 6' l i samme Retning som Dyssen 2'8" br., indvendig 2'6" d., idet dog Sidestenenes Rand ligger i et noget højere Niveau end Toppen af Dyssens Randstene. Jordhøjen naar som sædvanlig til Sidestenenes Overkant. Ovenpaa Kammeret hviler frit en 2' tyk paa Oversiden flad Dæksten. Den naar ikke helt hen over den s.v. Endesten i Kammeret, der er lige saa høj som dettes andre Vægstene; men det Rum, der saaledes er ladt aabent, kunde tænkes at have været dækket af en 2' br., lang Granitskal, der nu ligger sønderslaaet paa Kammerets Bund. - Somme ville mene, at denne Dysse, der allerede paa et Kort fra c 1800 findes afsat paa sin nuværende Plads skal være helt og holdent et "Kunstværk" af Calmette. Herom vides dog intet af Marienborgs nuværende 84aarige Ejer. Ej heller yder Archivet eller Paludans: Møns Beskrivelse nogen Oplysninger derom. Dyssens Autencitet blev nøje prøvet; dens særegne Form vakte saa megen Tvivl om denne... [Jvf. længere udredning på spørgsmålet om dyssens ægthed]. Bevoksning: 1981: Græs

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med ovalt afrundede Ender, 1 1/2x4x12 m.:N-S. Ved S-Enden stor oprejst Sten, ca. 3 m. høj, ved N-Enden oprejst Sten ca. 1 1/2 m. høj. Mod Ø.8 Randsten, mod V.10 I Midten rektangulært Kammer af 3 Bæresten, Tærskel, Overligger. Aaben mod S. Opført af Calmette?

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret N-S. Mål: 1,4 x 14 x 5 m. Spidsoval høj. I sydenden en slank, oprejst sten, ca. 3 m høj. I nordenden en oprejst sten, ca. 1,7 m høj. I vestsiden 11 randsten. I østsiden 9. Randstenene står med regelmæssige mellemrum (som i en skibssætning) I midten et rektangulært kammer af 3 bæresten og 1 dæksten, åbent mod syd. Opført af Calmette. Ved mit besøg var dyssen og dens nærmeste omgivelser ret overgroet med nælder, sskvalderkål og andre urter. Også adgangsstien var ved at gro til. ** Seværdighedsforklaring ** Malerisk anlæg. og forskningshistorisk morsomt. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)