Stege
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050509-98

Fredningsnr.
412835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Stege bygrunde matr.nr. 276a og umatr. areal af Lohmannsvej og Stege markjorder matr.nr. 147a. Steges middelalderlige bybefæstning. Steges middelalderlige bybefæstning strækker sig i en halv- kreds fra Ulvsund i vest til Stege Nor i syd. Befæstningen består af en tør grav med rester af en syd, sydvest og vest for beliggende vold. Voldkronens højde i forhold til gra- vens bund varierer fra 1,5 til 2 m ved enderne af befæstnin- gen til ca. 8 m på den højeste sted mellem Mølleporten og Rådhusgade. Befæstningsanlægget er udlagt til offentlig park og delvis bevokset med større og mindre træer. På den sydligste del af det fredede areal ligger et vandværk. Det fredede areal gennemskæres af 3 veje. Det fredede areals udstrækning fremgår af vedlagte kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Fældning og nyplantning af træer må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det på det fredede område beliggende vandværk er ikke omfattet af den- ne fredning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Stege Bys Vold, der i sin Art er et enestaaende Befæstningsmonument fra den sene Middelalder her i Landet se. F. Læssøes Indberetning fra 1846 (i ant-topogr. Arkiv). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stege Byfæstning. Steges middelalderlige byfæstning strækker sig i en halvkreds fra Ulvsund i vest til Stege Nor i syd. Befæstningen består af en tør grav med rester af en indenfor liggende vold. Voldkronens højde over gravens bund varierer fra 1,5 - 2 m ved enderne af befæstningen til ca. 8 m på dens højeste sted mellem Byporten og Rådhusgade. Befæstningsanlægget er udlagt til offentlig park. På den sydligste del af det fredede areal ligger et vandværk. Det fredede areal gennemskæres af 3 veje. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7945
Museerne.dk
To undersøgelsesgrøfter tværs gennem Stege Bygrav på strækningen mellem Langgade og Ulfshalevej viste, at graven har en bredde af ca. 12 m med forholdsvis stejl side mod Byvolden og en svagere skråning ud mod det åbne land. Der var ingen spor af ydre befæstninger og graven er opfyldt af ler-og sanflag aflejret i stillestående vand.

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2112-0115
KUAS, Fortidsminder

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Uspecificeret aktivitet
Kulturstyrelsen
Areal i Fund & Fortidsminder rettet så det svarer til det oprindelige fredningsrids fra 1971.

Litteraturhenvisninger  (0)