Bredholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090512-9

Fredningsnr.
43172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Strynø matr.nr. 100 (Bredholm) Stensat, mandslang kiste i Ø-V, i midten af en aflang, tæt stenlægning, 22 m lang og 3,5 m bred, der ikke højner sig over jordsmonnet. Kisten har ingen dæksten, men er dannet mod V af 1 og mod Ø af 1 endesten, den sidste lukker kun for halvdelen af siden, mod N 3 og mod S 3 sidesten, mod V en mindre sten kilet ind mellem lang- og kortsiden. Den kisten omgivende stenlægning er tydeligst mod Ø. Mod Ø ses 3 sten, mod N 16 sten, mod V 3 store stenblokke og mod S 18 sten. Indenfor stenrækkerne anes enkelte andre sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat mandslang Kiste i Ø-V i Midten af en aflang tæt Stenlægning, der ikke højner sig over Jordsmonnet; for Vestenden 3 større Sten, C. 22 M lang, c. 3,50 M bred. Undersøgt af Nationalmuseet; Kisten manglede Dæksten og var tom. Jfr. Beretning. Bevoksning: 1982: Græs

1918 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagnet er registreret under sb. 11.

1918 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse til mus.insp. Thomas Thomsen om stenlægninger på Bredholm (sb. 9-11). Ifølge gårdejer Rasmus Nielsen Kold fortæller et gammelt sagn, at øen Bredholm har navn efter en kæmpe, "Store Brede", der skulle ligge begravet der.

1919 Museal udgravning
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af fortidsminder på Bredholm, sb. 9-11. Nord for den lille vig ved Husodde afdækkedes en 22,5 x 3,4 m stor stenlægning, orienteret VSV-ØNØ. I midten af denne var der anlagt en 2 m lang og 55 cm bred stenkiste med samme længderetning. Dækstenene manglede, og der fandtes intet gravgods. Udgravningen vanskeliggjordes af indstrømmende vand som følge af Bredholms lave højde over havet.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat mandslang Kiste i Ø-V i Midten af en aflang tæt Stenlægning, der ikke højner sig over Jordsmonnet. Stenlægningen er ca. 22 m lang og ca. 3,50 m bred. Kisten har ingen Dækstene, men er dannet mod Vest af 1 Endesten, mod Øst af 1 Endesten, den sidste lukker kun for Halvdelen af Siden, mod Nord 3 Sidesten og med Syd 3 Sidesten samt mod Vest en mindre Sten kilet ind imellem Langsiden og Kortsiden. Den Kisten omgivende Stenlægning er tydeligst mod Øst. Mod Øst ses 3 Sten, mod Nord 16 Sten, mod Vest 3 store Stenblokke og mod Syd 18 Sten. Indenfor Stenrækkerne anes enkelte andre Sten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste Ø/V-orienteret, sat af 9 bæresten. Ingen dæksten. Den V-lige gavlsten er en genanvendt slibesten af rød kvartsit med to parallelle baner forløbende lodret ned over stenens inderside. Indvendig måler kisten 2,0 x 0,6 m. og er 0,3 m. dyb. Af den omgivende stenlægning ses kun svage spor i form af de største af stenene, især SV for kisten. Flere sten kan dog fornemmes under det overmåde tykke græstæppe, som har bredt sig over hele holmen på grund af, at den førhen intensive afgræsning er ophørt. Utvivlsomt forefindes stenlægning m.v. intakt under vegetationstæppet. Bør tilses og evt. plejes efter behov med års mellemrum, da hellekisten ellers ved højvande fyldes op af indskyllet tang, der gror til med urter. Ca. 1973 har undertegnede på eget initiativ oprenset kisten for sådan tangfyld på et tidspunkt, da den var på nippet til at forsvinde helt i tilgroning. Foto i LMR. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)