Møllemarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-83

Fredningsnr.
37241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse. Det meste af højen bortgravet. Kammer af 6 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, liggende lavt paa Skraaningen ned mod Søen [Bavelse Sø] ved Susaaens Udløb af den. (Pl III Fot 1) (Jfr Pl IV Fot 1) Af Højningen er kun udsparet et uregelmæssigt Parti, der mod Nord kun naar c 1 M, mod Øst 4-5 M. udenfor Dyssen. Mod Vest løber den ud i en Spids paa 5-6 M; mod Syd naar den 2.50 M. ud. Kamret har Retning omtrent N-S. Øst- og Vestsiderne er satte af 2 Sten hver, Enderne af 1. Den nordre Sten i Østsiden er væltet ind i Kamret. Den nordre Endesten er meget spids oventil. Dækstenen naar nu mod Nord kun saa langt, at den hviler paa denne Spids; den er aabenbart skubbet noget mod Syd og Vest. Den er 2.20 M. Lang, 1.20 M. bred og c 0.6 tyk; paa Oversiden er den dækket af talrige skaalformede Fordybninger. Op til Dækstenens Vestside gaar en Hyld. Kamret er indv. 1.5 M langt, 0.5 M bredt og 0.50 - 0.60 højt. Den sydlige Endesten er lavere end de øvrige Sidesten.S... Langdysse [sb.84] med Retning Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Det meste af Højen bortgravet. Kammer af 6 Bæresten og 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse på høj. Højen ca 7,5 m i diameter. Oppe på højsiden ses det meste af vejen rundt toppene af en lille randstenskæde, som overalt er næsten forsvundet under muld og græs. Randstenene står ca. 1 1/4 m. fra kammeret. Kammeret består af 6 bæresten og en dæksten. Dækstenenes overflade er arret af talrige skålformede fordybninger. Ligger på rektangulært græsstykke, ca 50x50 m. Mod V og N plantet et større areal med forsytiabuske. Mod S og Ø læhegn af 3 rækker graner. Disse sandsynligvis plantet for at give læ til blomsterbuskene. Mundtlig aftale med godsejeren på Bavelsegården (Bavelse-Nørholm Gods): Anført at læhegnet ikke må forfindes inden for 100 m fra dyssen med mindre tilladelse er givet fra Fredningsnævnet. Aftale: graner mod vejen og hen til gennemkørslen mod øst fjernes i løbet af 1981. Mål: 2,3x12x7,5 m - passer ikke helt med opgivelsen af højen som 7,5 m i diam. Genbesigtigelse 14/5 1982: Læhegnet forefindes stadig. Må overlades til Fredningsnævnet. Granerne nu ca 20 år gamle. Af hensyn til dyssens landskabelige virkning og udsynet over søen bør alle graner mod syd samt enkelte mod SØ fjernes. . ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig lille runddysse beliggende med Tystrup-Bavelse-Sø som storslået baggrund. Let synlig fra vejen, hvis ellers granerne fjernes. Ligger nær 4 andre megalitgrave. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)