Atterup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-99

Fredningsnr.
3624142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/1 1911. Gdr. Ludvig Hansen Diplom Afmærkn.: MS 1913, Nordmann. Langdysse 36 x 8 m. Randsten: Ø. 16 + 3 v. N. 2 v. V. 16, S. 2 (1 væltet). 3 kamre: sydl. 6 bæresten, 1 dæksten. Mellemste: 6 bæresten, dækstenen sprængt, to stykker på plads. Nordl. 4 bæresten; 1 bæresten og dækstenen mangler.
Undersøgelsehistorie  (13)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Retning N-S. ca 36 M. l, c 8 M bred. Den har 3 Kamre: Det sydlige ligger 11-12.5 fra Sydenden, det midterste 20-22 M. fra samme Ende og det nordre 7-9 M fra Nordenden; deres Længderetning er Dyssens. Det søndre Kammer bestaar af 1 Sten i hver Ende, 2 i hver Side; i Østsiden har dog oprindelig været en mindre Sten mellem de 2 store staaende; der er her et Mellemrum paa 0.6 foroven, 0.35 forneden, ad denne Vej er Graven aabenbart aabnet. Dækstenen, der er svær og oventil flad, ligger paa Plads; den er godt 2 M l, 1.7 M bred og 0.8 M tyk. Indvendig maaler Rummet 1.5 x 0.75 med en Højde af nu 0.7. Det midterste Kammer bestaar af 1 Sten i hver Ende, 2 i hver Side. den svære Dæksten er ved Boring sprængt i 3 Dele, hvoraf det nordvestre Parti 1.5 M l, 0.8 M br. og 0.9 tykt, ligger paa Plads; det sydlige Parti, 0.9 M langt, er forskudt mod S., men hviler dog endnu med sin Nordende paa Kamrets Endesten. Det tredie Stykke ligger øst for Kamret. Dækstenen maa herefter have været c 2.4 M lang. Rummet maaler indvendug 1.4 x 0.6; det er halvt fyldt med Skærver og Smaasten. Det nordre Kammer mangler sin Dæksten; et Stykke af den ligger mod Øst, et andet maaske inde i Buskadset. Ogsaa den nordre Endesten mangler. Tilbage staar: 1 Sten i Øst, 1 i Syd og 2 i Vest (maaske oprindelig 1 stor). Rummet er 1.7 M. langt langs Østsiden, 0.6 bredt. Af Randstenene ses i Østsiden sydfra: 1 staaende (derpaa Plads til vist 1 Sten), derpaa 2+1 væltet maaske ikke medhørende + 10. derpaa Afstand til antagelig 2 Sten, der vist ligger væltede. Derpaa 3 (mellem No 1 og 2 en uvedkommende Sten) + 1 udadhældende + 1. For Nordenden staar 2 store Sten foruden Hjørnestenen; endnu en meget stor Sten ligger væltet. I Vestsiden ses nordfra 8 staaende Sten, hvorefter en Strækning af 7.5 M, hvor der kun ses tvivlsomme Sten. Derpaa følger 1 staaende Sten, hvorefter 1 vist mangler; derpaa staar 7 Sten, der naar til Sydenden. Af Sydenden staar østligst 1 Sten, derpaa Roden af en anden, hvis Top ligger væltet ind. Vestligere har antagelig staaet c 2 Sten. Højningen var ved opmaalingen dækket af tæt Krat. Dyssen fredlystes og blev derpaa istandsat af Museet, Krattet ryddedes delvis og Mærkesten blev opsat. Jvf. Pl V, paa hvilken No. 98 ses længst tilhøjre i Billedet. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 331/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bevoksning ryddet.

1924 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 331/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 36 x 8 m. Randsten: Ø. 16 + 3 væltede, N. 2 væltede, V. 16, S. 2 (1 væltet). 3 Kamre: Sydl.: 6 Bæresten, 1 Dæksten. Mellemste: 6 Bæresten, Dækstenen sprængt, to Stykker paa Plads. Nordl.: 4 Bæresten; 1 Bæresten og Dækstenen mangler.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret op nord-syd. Mål: 1 x 36 x 8 m. Jordhøjen dækker delvis den vestlige randstensrække. Randsten: N:3, Ø:18, S:2, V:18. 3 kamre: Nordlige: N-S, åbent mod nord, i hver side en lang bæresten; den vestlige er flækket på tværs; af den østlige er et stykke sprængt af og faldet ind i kammeret. En sten i syd. Kløvede rester af dæksten ligger øst for kammeret. Mellemste kammer: N-S, med 2 bæresten i hver side, en i hver gavl. Dækstenen sprængt; to stykker ligger delvis på plads. Sydlige kammer: N-S. 6 bæresten; endnu en sten står udenfor en åbning mod syd-øst. 1 dæksten på plads. Langs højen lå en del marksten, de lovedes fjernet i løbet af efteråret. Ejerens far (i 60'erne) berettede, at da de byggede dysserne, - munkene eller troldene, eller hvem det nu var - så tabte de en del af stenene på vejen. Derfor er der nu så mange sten på marken omkring dyssen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i nordende.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 16/09707
Kulturstyrelsen
De deponerede marksten blev fjernet, og der udlagdes et tyndt lag muldjord.

Litteraturhenvisninger  (0)