Herluflille By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-4

Fredningsnr.
362510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1914. Gdr. Niels Pedersen, Lindegård Diplom Afmærkn.: MS 1915, løjtnant Lassen Langdysse, 1,6 x 5,5 m. Randsten N 7, S 7, Ø 2, V 2. Af kam- meret ses toppen af 2 bæresten og en lidt forskubbet dæksten. Bev. med krat og hyld.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NV-SØ, 13-14 M. lang 5.50-6 M. bred. Den ligger i et tæt Krat i Ager. I det sydlige Hjørne er der Brud på Stenranden; i Sydøstenden ses 1 Sten, i Nordøstsiden 8, i Nordvestenden 2 og i Sydvestsiden mindst 10 større Sten. Af Grave saas intet; men det var i det hele særdeles vanskeligt i det tætte Krat at faa Rede paa Forholdene. I 1914 besaas Dyssen paany og fredlystes; Krattet var da for største Delen ryddet, saa en nøjere Beskrivelse kunne tages. (Jfr Pl X.). ]Den blev samtidig fredlyst.[. Højningen, der havde Retning NV (til Vest) - SØ (til Øst), er c 16 M lang. Mellem Stenrækkerne er 12 x 5.50 M. Nordsidens Sten rækker dog ud over enderækkerne; denne Side er 15.50 l. I Nord er der sløjfet af Højningen imod Øst, saa 7 Sten staar helt blottede med samlet Længde 9 M. og en Højde af indtil 1.30.(Jfr Fot 2, der er taget fra NØ). Vest for den mangler Stenrækken lige til Hjørnestenen, der findes. Disse Sten er fjærnede fra Dyssen; nogle ligger i Marken. Fra hver Ende ses 2 Sten; i Sydsiden ses 7. Af kammeret ses Toppen af den nordre og vestlige Sten, samt Dækstenen, der er afvæltet, saa den nu kun hviler paa Nordstenen, der er 1.40 M. lang; den vestlige Sten er c 080. Nær Østenden ses et Par større Buske, ellers kun Smaapurl. Paa Fot 1 ses Dyssen fra Syd; det ses at den ligger paa Randen af en Skraaning; man ser ud over det lavere Land.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 5.5m. Randsten: N.7, S.7, Ø.2, V.2. Af Kammeret ses Toppen af 2 Bæresten og en lidt forskubbet Dæksten. Bev. med Krat og Hyld.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Orienteret NV-SØ randsten SØ 2, SV 7, NV 3 og NØ 9. Imellem randsten i SV ligger 4 0,3-0,4 m ikke-jordfaste store sten. 1 skåltegn på dækstenen overside, der vender mod NØ. FM-sten sat mellem kammersten og randstene i NV.

Litteraturhenvisninger  (1)
Schilling,H.
Kulturhistoriske Studier, SMV 1997
1997