Tovetittehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-87

Fredningsnr.
362492

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 3/12 1914. Fredlyst af sognepræst A.S.H. Nissen; fred- ningen er tiltrådt af fæsteren, Hans Peter Nissen, og approberet af Sjællands stiftsøvrighed. Afmærkn.: MS 1915. Th. Thomsen. Langdysse, "Tovetittehøj", 58 x 18 x 2,75 m. Randsten: SV 10, Ø 3. Intet kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. "Tovetittehøj". Retning VSV-ØNØ. 58 M. lang, 18 M. bred og c 2.75 M. høj. Den er ret kratbevokset, særlig er Sydsiden tilgroet med Tjørn. Rygningen er ret velbevaret. Regnes Østsiden som Nulpunkt ses mellem 18.00 og 28.00 2 Pletter helt dækkede af Smaasten, der formentlig er fyld i et Hul. Ved 21.00-22.00 ses i Rygningens nordlige Rand 1 Sten. Ved 56.20-56.80 ses en stor Sten, 1.40 M. bred paa tværs af Ryggen, vist udkløvet. Syd og sydvest derfor lige ud til Enden ligger flere kløvede Sten, vel af et ødelagt Kammer. Af Randsten ses i Sydsiden vestligt c 10, ikke store Sten; udfor de østligste ses et Par store Sten, vist af Kammeret. Fra Østenden ses 3 Sten foruden et Par, der ligger forslæbt. I Nordsiden ses paa 5 Steder Huller efter Randsten. Dyssen ligger under Bakkeskraaningen ned mod Aaen. Paa Pl XII Fot 1 ses Krattet rage frem; den hvide Stribe er Susaaen; Kirken tilvenstre i Baggrunden er Broby Kirke. Fredlyst 1914. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Tovtittehøj", 58 x 18 m., 2,75 m. høj. Randsten: SV. 10, Ø. 3. Intet Kammer.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tovtit". Langhøj. 2,5 x 60 x 18 m. Orienteret ØNØ-VSV. Gamle indgravninger efter randsten i hele nordsiden, samt i østsiden og midten af sydsiden. I siderne af en lignende indgravning nær vestenden af sydsiden ses to sten på tværs af højen, muligvis sidesten i en gang, selv om de nu ligger for langt fra hinanden. Randsten: V 6 + sprængte stumper, N 2, Ø 2, S ca. 9. Fredningssten hælder (står i østenden). Der ligger et par gamle markstensdynger på østenden. Ifølge naboen mod syd (i 60'erne gift med en kone fra Næsby) var Tovti eller Tovetit en kvinde, der var så stor, at hun kunne lægge albuerne i glughullerne på Næsby kirketårn og kikke ind . Dyssen sagdes, at være (eller rumme ?) et krigsskib, der var strandet, dengang man kunne sejle på åen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Synlige randsten: NNV 2, NNØ 1, SSØ 4, VSV 6? Flere gamle nedgravninger i højens langsider. En af stenene i VSV-enden har tydelige kløvemærker. En delvist? jordfast sten på top af højside i NNV ca. midt på høj.

Litteraturhenvisninger  (0)