Ulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-1

Fredningsnr.
3624166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 31/10 1855, Niels Larsen.. Diplom Afmærkn.: MS 1915, Løjtnant Lassen. Langdysse 57 x 18 x 2,25 m. Randsten: NØ 2 + 3 v. NV 23 + 1 v. SØ 20 + 2 v. Et kammer af 3 bæresten og 1 dæksten; desuden 2 store sten, der muligvis dækker over kamre.
Undersøgelsehistorie  (13)
1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NØ-SV. Højningen er 57 M lang, 17-18 M bred og 2-2,25 M høj. Afstanden mellem Stenrækkernes Yderside er 9,50 M. Efter Fredn.fortegnelsen skal den være omsat med 60 svære Randsten. Da Højningen nu er tæt kratbevokset, lader Forholdene sig kun delvis undersøge. Der ses nu: I Nordenden 5 svære Sten, hvoraf 2 staar, medens de andre er væltede. Af Vestsiden ses nordfra: 1 mindre, maaske tvivlsom, væltet. Derpaa en Række af 22 Sten, der naar indtil 13-14 M fra Sydenden. Derefter kan der paa Grund af Krattets uigennemtrængelighed kun ses 1 Sten 8 M sydligere. Af Østsiden ses nordfra: 1 udvæltet lige efter Hjørnestenen; derpaa 13 Sten, af hvilke No 7 er udvæltet; de naar omtrent til Fredningsstenens Plads; udfor No 4 er det nordre Kammer. Derefter ses 8 Sten, af hvilke No 7 er c 17 M fjernet fra Sydenden. Resten af Siden og hele Sydenden er skjult i Krattet. Der ses saaledes nu mindst 50 Sten, og der skulde da kun være 10 Sten i Sydenden og ?? 13-17 M store Stykke af begge Sider. Af det nordre Kammer ses kun Dækstenen, der er c 1,50x1,10 M, liggenden i Dyssens Retning. Det søndre Kammer angives i Fredn.fortegnelsen at have 2 svære Dæksten. Den ene af disse, der er 180x165 i Dyssens Retning, c 0,80 M tyk. Den hviler paa 3 Bæresten, nemlig 1 i SV, 1 i SØ og 1 i NØ. Rummet er næsten helt fyldt med Jord. Saavidt det med en Stok kunne maales, var Stenen henholdsvis 080, 050 og 045 i indvendig Maal. Ca. 0,70 M fra denne Dæksten over mod Dyssens NVside laa en anden svær Sten, hvis Forhold til Kammeret ikke kan angives med fuld Sikkerhed. Det synes dog, som om den hviler paa bæresten, bl.a. i SØ og NØ, og altsaa her ligger 2 Grave Side om Side paa samme Sted i Dyssen og altsaa bliver 3 Kamre ialt, hver med 1 Dæksten. Fredlyst 1887. Fredningsstenen staar oppe paa Højningen omtrent ved dens Midte og vender mod NV. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 57 x 18 m., 2.25 m. høj. Randsten: NØ. 2+3 væltede, NV. 23 + 1 væltet, SØ. 20 + 2 væltede. Et Kammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten; desuden 2 store Sten, der muligvis dækker over Kamre.

1951 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 1536/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1536/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1536/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret NØ-SV. Mål: 2,3 x 54 x 15 m. Kraftig jordhøj, højest i den nordøstlige halvdel, med sænkninger omkring kamrene. Randsten: NØ:5, SØ:28, SV:3, NV:26. Midt i højens nordøstlige del ligger en stor sten i højens længderetning; antagelig dæksten i et kammer. Det må være det i fredningsteksten omtalte kammer af 3 bæresten og 1 dæksten. Bærestenene ses nu ikke. I en sænkning sydvest for højmidten ligger 2 store sten side om side, måske dæksten i et kammer på tværs af højen. Løst på kanten af højen står et cementrør til fodring af fasaner. Gør ingen skade. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten midt mellem nordlige og søndre kamre.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)