Ulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050710-5

Fredningsnr.
37244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 35 x 14 m, 2,25 m høj. Randsten: øst 18 + 1 væltet, vest 7 + 6 væltet, nord 2 + 4 væltet. Intet kammer ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NØ-SV. 35 M lang, 14 M bred, c 2.25 M høj. Højningen er gennemgaaende velbevaret; mod NV har den dog maaske strakt sig noget længere ud og af Sydvestenden er noget afgravet, dog vist ikke meget. Afstanden mellem Stenrækkerne er 8.50 M. I Østsiden staar fra Syd 18 Sten i uafbrudt Række med indtil 1/2 Ms indbyrdes Afstand; heraf er No 6 udvæltet, No 18 afkløvet; de 18 Sten optager c 27.50 M. Derpaa ligger 1 væltet helt ned ved Højens Fod. Fra Sydenden, der er beskadiget, mangler Stenene. I Vestsiden ses sydfra 1 staaende og 1 udvæltet. Derpaa mangler et Par, hvorefter 1 udvæltet og kileflækket, 1 staaende, 1 udadhældende, 2 udvæltede, 2 staaende, 2 udvæltede og kløvede. Derpaa mangler antagelig 2, hvorefter ses 1 staaende. Atter mangler ca 2; derpaa ses 1 staaende. Derefter mangler 1 og ses 1 indadvæltet. Mellem den sidste og den nordre Endesten er et Mellemrum af 4.20 M i hvilket der ligger forskellige Afkløvninger. Fra Nordenden ses fra Øst: 1 mindre, 1 stor liggende, 1 mindre. Derpaa et Mellemrum paa 1.30 M udfor hvilket der ligger en mægtig Sten c 1.50 længere inde på Højningen. Stenen, der er kløvet, er 2.30x2 M stor. Derpaa 1 stor, 1 mindre, 1 større; alle større ligger. Af Kammer ses intet, men det er antagelig bevaret, idet der ikke ses noget Svaj i Rygningen, der er helt græsgroet. Oppe langs Ryggens Sider ligger en Del indslæbte Marksten og Afkløvninger. Jvf Pl.XVIII. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35 x 14 m., 2.25 m.høj. Randsten: Ø. 8 + 1 væltet, V 7+6 væltede, N.2+4 væltede. Intet Kammer ses.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Usædvanlig svær jordhøj. Et stykke op ad skråningen står randstenskæden af indtil 1 1/2 m høje sten. Mod øst er hele langsiden intakt. Den sydlige kortsides sten mangler. Ved N og V-siden er stenene stort set tilstede, men ofte noget ude af plads. Den sydlige kortside er afgravet - ifølge ejeren af en tidligere ejers søn. Graveriet blev indstillet, da der døde en ko på gården. På toppen ses i nordlige halvdel en lille række af 1/2 m lange sten parallelt med randstenene i øst. Både i nordlige og sydlige halvdel ses en del større (sprængte) sten - sandsynligvis fra dyssekamre. Langs højsiderne endel buske og småtræer som generer dyrkningen. Ejeren rydder dem selv ved lejlighed. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)