Lunden Babylone
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-3

Fredningsnr.
27302

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 14 m lang, 10 m bred; Orientering VNV-ØSØ. På nordsiden 5 randsten (3 væltede), på sydsiden 4 randsten (1 væltet), ved vestenden 3 randsten (2 væltede). Omtrent ved midten et dyssekammer med 3 bæresten og en stor, flad overligger. Selve jordhøjen 1-1 1/3 m. Ny beskrivelse ved besigt. 1956 (j. 803/56): Langdysse, indtil 1,5 m høj, 10 m bred og 14 m lang. Randsten i nord 5, vest 3, syd 3, øst 3. Ved midten et i sen tid rejst "kammer" af 3 bæresten, sat oven på jorden, og en flad dæksten. med træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lunden Babylone, Matrno. 1A af Krogerup, findes Levninger af tre Langdysser [sb.1-3]. 68 Fod Nord for No. [sb.] 2 og 60 Fod fra Lundens vestlige Udkant ligger en Langdysse, som er 44 Fod lang i Retningen Vest til Nordvest-Øst til Sydøst. 24 Fod fra den vestlige Ende ligger en Steen, muligviis Levning af et Gravkammer; ovenpaa Stenen ligger en flad, væltet Steen. Ved den vestlige Ende findes 3 Randstene, hvoraf 2 ere væltede og ved den østlige Ende er der 4 væltede Randstene. Langs den nordlige Side er der 3 opretstaaende og 2 væltede, langs Sydsiden 5 væltede Randstene. Mellem de to sidstanførte Langdysser [sb.2-3] er der i Retningen Øst-Vest et aabent Rum, som nu er beplantet med smaa Graner. Ifølge en gammel Mands Udsagn skal der have ligget i Retningen Øst-Vest 3 smaa Gravkamre, der fandtes ved pløining og sløifedes; Steensager og Leerkar skulle være fundne i dem. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 14 m l., 10 m br.; Orientering VNV-ØSØ. Paa Nordsiden 5 Randsten (3 væltede), paa Sydsiden 4 R. (1 væltet), Ved Vestenden 3 R. (1 væltet) og ved Østenden 3 R. (2 væltede). Omtr. ved Midten et Dyssekammer m. 3 Bæresten og en stor, flad Overligger. Selve Jordhøjningen 1 - 1 1/3 m. [[jour.803/56]].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bredden dog overvurderet. Ikke over 8 m. Randstensantallet på blå kort ukorrekt. V:1. N:5, Ø:2. S:4. Iøvrigt meget store og monumentale randsten. Midt i højen et langsliggende, kisteformet kammer af 1 bæresten i hver side og 1 gavlsten i V. I Ø må formodes en (nu skjult) lavere tærskelsten. Kammeret jordfyldt med top af bæresten i niveau med højoverflade. Hvilende på kammeret er rejst en pryddysse af 3 bæresten og 1 dæksten. Bevokset med bøgepur på siderne. Topfladen græsklædt. Beliggende i rest af gammel bøgeskov. I dyssens nærhed dog kun unge træer. Let sanering i form af fjernelse af bøgepuret ville pynte. Mål: 1,3x14x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen er i sig selv meget seværdig som typeeksempel på ældre dyssetype med monumentale randsten. Pryddyssen, stillet direkte oven på det ægte kammer, gør anlægget ganske morsomt. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)