Auderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-3

Fredningsnr.
28291

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/3 1921 (Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt) Afmærkn.: MS (1921 Bud Køhlert) Langdysse, orienteret i N-S, nu 30 m l., (oprindelig ca. 46 m l.), 10 m bred, 3 m høj. 12,5 m fra sydenden er udgra- vet rektangulært dyssekammer, 1,5 m l., 1 m br., 1 m dybt med 4 bæresten og en stor dæksten. Ca. 3 m fra nordenden et andet kammer, af samme form som det første, 1,65 m l., 1,45 m br. og 1,35 m dybt, 4 bæresten, ingen dæksten. På vestre side nær sydenden, ligger en meget stor sten, der kan være en bortvæltet overligger. Bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Sognefoged N.P.Hansen's Mark, Matrno.5a, og Nord for den til Karlebo førende Vei ligger en Langdysse, som engang har været særdeles smuk. I Retningen Sydvest til Vest-Nordøst til Øst er den 145' lang; ved den sydlige Ende er den 39', ved den nordlige Ende 34' bred. Høifylden er 8-9' høi. Dyssen er bevoxet med Krat. Paa dens østlige Side er der endnu 3 Randstene tilbage; den nordligste, som er tagen op af Jorden, er 7 5/6' lang og paa det Bredeste 4 5/6' bred; den næste, som staar paa sin Plads, er 5 1/4' høi og 3' bred; den sydligste, henimod den sydlige Ende, er 5 1/2' høi og 4 2/3' bred. Paa den vestlige Side ligger langs Høiens Fod en Randsten, der er 6 1/6' lang og 2 2/3' bred. [Skitse] ..(Efter et Rids af E. Rondahl). 32' fra dyssens nordlige Ende staar i Retningen Nordøst til NordSydvest til Syd en lille Steenkiste, som bestaar af 3 større Sidestene; mod Nord har der staaet 2 mindre Stene ved Siden af hinanden; den nordligste af dem er tilbage og 5" lavere end Sidestenene. Overliggeren er forlængst bortført. Kamret er 4 2/3' langt, og 2 5/12' bredt og 2 3/4' dybt. Bevoksning: 1988: Løvkrat

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal restaurering
Journal nr.: 100/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra et Kammer i d. nordre Ende af Dyssen: A 31278.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i N-S, nu 30 m l., (opr. ca. 46 m l.), 10 m br., 3 m h. 12,5 m fra Sydenden et udgravet rektangulær Dyssekammer, 1,5 m l., 1 m br., 1 m dybr, m. 4 Bæresten og en stor Dæksten. Ca. 3 m fra Nordenden et andet Kammer, af samme Form som det første, 1,65 m l., 1,45 m br. og 1,35 m dybt, 4 Bæresten, ingen Dæksten. Paa vestre Side, nær Sydenden, ligger en meget stor Sten, der kan være en bortvæltet Overligger. Bevokset med Krat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3,0 x 30,0 x 10,0 m. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Af sydlige kammer (langsliggende, af kisteform) ses nu kun dækstenen, østlige bæresten og sydlige gavlsten; resten er dækket af nedskredet jord fra udgravningskraterets vægge. Nordlige kammer (langsliggende, af kisteform) af 2 sidesten, gavlsten i S og lavere gavlsten i N, hvortil en gang, hvoraf 3 bæresten intakte. Stærkt afgravet langs alle sider. Derfor ingen randsten. Store sten på V-siden nær S-enden har kløvningsmærker. Bevokset med en del halvgamle løvtræer med tæt underskov af krat. Masser af kvas på højen. Beliggende i hjørne af plæne ved skole. Støder op til offentlig vej med S-enden. Mellem Ø-siden og marken forløber en sti, der fører frem til N-enden, hvorfra nordlige kammer tilgængeligt. Lidt affald. Bør i høj grad saneres for skæmmende krat, ligesom sydlige kammer igen bør fremgraves. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Efter sanering vil anlægget dog fremtræde meget monumentalt til glæde for trafikken fra Ø. Parkeringsmulighed på offentlig vej ved S-fod. Bevoksning: 1988: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)