Kirkelte Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-10

Fredningsnr.
28293

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Smuk, ret velbevaret langdysse, orienteret i VSV-ØNØ, ca. 24 m lang og over midten ca. 13 m bred, knapt 2 m høj. Dys- sen indeslutter 2 små jættestuer, begge med gang på sydsi- den. Den østlige jættestue er 2,8 m lang, og over midten 1,8 m bred, tilnærmet rektangulær, med 3 sidesten mod N, 1 mod Ø, 3 mod S, og 1 mod V. 2 store overliggere, hvoraf den ene er væltet bort. Gangen er ca. 5,4 m lang, 0,65 m bred med 3 dæksten, tærskelsten mellem kammer og gang. Den vestlige jættestue er ca. 2,5 m lang og er lige så bred, nær- mest femkantet med 2 sten mod N, 2 mod Ø, 1 mod SØ, 1 mod SV og 1 mod V; med 2 overliggere, hvoraf den ene er kløvet i 2. Gangen er ca. 4,2 m lang, 0,65 m bred, med 2 overliggere. Dyssen er omgivet af en rektangulær indfatning af store smukke randsten: 17 på den nordlige side (15 stående) 8 på den østlige (3 væltede), 15 på den sydlige (13 væltede) og 7 på den vestlige (2 væltede). NMI: Bør rest.NMI: Bør rest.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for den nævnte Vei [Kirkelte-Løveltegaard] ligger: En ualmindelig smuk Langdysse, der Vest til Sydvest-Øst til Nordøst er 75' lang og over Midten 41' bred. 2 af Randstenene i Enderne ere henholdsviis 4' og 3 7/12' høie. Dyssen omslutter 2 Gangbygninger, hvis Gange gaae ud til Den sydlige Side.- Den østlige Gangbygnings Kammer er 8 3/4' langt og over Midten 5 3/4' bredt. Endestenene ere 3 1/2' brede; Kamret er 4 1/2' høit. Det dækkes af 2 Overliggere, der støde sammen omtrent over Kamrets Midte; den østligste af dem er c. 10' lang og 7 1/2' bred, den anden 8 5/12' lang og 4 1/3' bred. Gangen kan forfølges heelt ud til Randstenene og er 17' lang. Den inderste Deel af Gangen dækkes paa en 9 2/3' lang Strækning af 3 Overliggere, hvoraf den inderste er 1 2/3' bred, den midterste 2', den yderste 3 1/12' bred. I en Afstand af 1 3/4' fra Kamret ligger en Tærskelsteen. Gangen er 2' bred. Øst for Gangen og tæt op til denne staaer paa Kant en forneden 4' bred Steen, der maaske har været Overligger paa Gangen. - Den vestlige Gangbygnings Kammer er 8' langt, 7 3/4' bredt og 4 1/6' høit; den har 2 Overliggere hvoraf den ene er kløvet i 2 Dele; den østligste af dem er 9 7/12' lang og 4 1/4' bred, den anden 7 1/6' lang og 6 1/2' bred. Gangen kan forfølges heelt ud til Sydsiden; den er 2' bred og har 2 Overliggere, hvoraf den inderste 3 2/3' og den yderste 3 5/6' bred. Syd for Gangen ligger en fiirkantet Steen, 3 5/6' x 4 1/12' i Diameter; den har øiensynlig dækket den yderste Deel af Gangen. - Gangbygningernes indbyrdes Afstand udgjør 6 1/2', Dyssens Høide 6'. Dyssen har en rectangulair Indfatning af store og smukke Stene. Deraf er der 17 paa den nordlige Side (1 liggende), 8 paa den østlige Ende (3 væltede), 15 paa den sydlige Side (7 væltede) og 7 paa den vestlige Ende (2 væltede). (Tegnet af E. Rondahl).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, ret velbevaret Langdysse, orienteret i VSV-ØNØ, ca. 24 m l. og over Midten ca. 13 m br., knapt 2 m høj. Dyssen indeslutter 2 smaa Jættestuer, begge med Gang paa Sydsiden. Den østlige Jættestue er 2,8 m l. og over Midten 1,8 m br., tilnærmet rektangulær, med 3 Sidesten mod N, 1 mod Ø, 3 mod S og 1 mod V. 2 store Overliggere, hvoraf den ene er væltet bort. Gangen er ca. 5,4 m l., 0,65.m br. med 3 Dæksten, Tærskelsten mellem Kammer og Gang. - Den vestlige Jættestue er ca. 2,5 m l. og er lige saa bred, nærmest femkantet med 2 Sten mod N, 2 mod Ø, 1 mod SØ, 1 mod SV og 1 mod V; med 2 Overliggere, hvoraf den ene er kløvet i 2. Gangen er ca. 4,2 m l., 0,65 m br., med 2 Overliggere. Dyssen er omgivet af en rektangulær Indfatning af store og smukke Randsten: 17 paa den nordlige Side (15 staaende), 8 paa den østlige ( 3 væltede), 15 paa den sydlige (13 væltede) og 7 paa den vestlige (2 væltede).

1942 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-711
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dobbeltjættestuen blev ryddet for krat. Gravkamre og gangpartier blev oprenset og der blev lagt rent grus. To randsten blev genrejst, et brudstykke af en tredje randsten blev genplaceret og en fjerde blev understøttet. Der blev lagt et 10 cm tykt lag råjord efterfulgt af et op til 40 cm tykt blandet lag af muldjord og grus på højen. Åbningerne til kamrene blev sikret med græstørv og tidligere nedskredne sten fra højen. Den nye højoverflade blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oprensning af gravkamre og gangpartier, samt rejsning af randsten og pålægning af jord på højoverfladen.

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)