Djævlehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-12

Fredningsnr.
262918

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 20/2 1935 (Naturfredning) Langdysse, orienteret i N-S, ca. 16,5 m lang, 12,5 m bred, 2 m høj, indesluttende 2 jættestuer, hvoraf den nordlige er rektanlær, i N-S, med gang på østsiden; denne Jættestue, der måler 3,3 x 1,8 m, med en ganglængde på 4,85 m og en gangbredde på 0,4-0,5 m, har ingen dæksten. Af den sydlige jættestue ses 4-5 store sten over kammeret samt gangen mod øst, der er gravet fri; den måler 5,15 x 0,4-0,5 m og har bevaret de 2 inderste dæksten. Dyssen der kaldes "Djævlehøj", er græsklædt i ager. NMI: Det sydlige kammer bør udgraves og hele mindesmærket restaureres
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Gaardeier Jens Andersen's Lod, efter Udstykningskortet af 1859: Matrno. 2a, ligger paa Markens høieste Punkt: "Djævlehøi", en paa alle Sider ved Gravning og Pløining stærkt medtagen Gravhøi, hvis oprindelige Omfang ikke kan opgives. To Dækstene vidnede om, at der i Høien maatte være et Gravkammer, hvorfor jeg [V.Boye] foretog en Nedgravning. Det viste sig, at Kamret var styrtet sammen saa, at jeg efter en halv dags Gravning stansede med Arbeidet. Kamret har Retningen Nord-Nordøst til Syd-Sydvest og har været dækket med 3 store Overliggere, af hvilke den nordligste er bortvæltet. Den mellemste Dæksteen er 7 1/4 Fod lang og 5 5/12 Fod bred, den sydligste 7 5/12 Fod lang og 5 1/6 Fod bred. I Nord er der to Bærestene med Flisepakning mellem dem; i det nordvestlige Hjørne er der ingen Bæresteen men flere Stene, lagte ovenpaa hinanden. I den nordlige Ende er Kamret 4 2/3 Fod bredt og 3 5/12 Fod høit. Kamrets Længde, udgjør indvendig 14 1/2 Fod. Sidestenene under den midterste og sydlige Dæksteen ere styrtede sammen. Kamrets Fyld i den nordlige Deel bestod af større og mindre Haandstene, der laae tæt sammen. Paa Bunden var der feed Jord og Spor af Oldsag-Lag. Ved Høitiderne skal Høien have staaet "paa fire Guldstøtter". Bevoksning: 1989: Græs

1933 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 602/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Opmaaling og Beskrivelse med Skitse af J.Raklev, 1933).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i N-S, ca. 16,5 m l., 12,5 m bred, 2 m høj, indesluttende 2 Jættestuer, hvoraf den nordlige er rektangulær, i N-S, med Gang paa Østsiden; denne Jættestue, der maaler 3,3 x 1,8 m, med en Gangbredde paa 0,4-0,5 m, har ingen Dæksten. Af den sydlige Jættestue ses 4-5 store Sten over Kammeret samt Gangen mod Ø, der er gravet fri; den maaler 5,15 x 0,4-0,5 m og har bevaret de 2 inderste Dæksten. Dyssen, der kaldes "Djævlehøj", er græsklædt i Ager. NB, Det sydlige Kammer bør udgraves og hele Mindesmærket restaureres.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Djævlehøj". Langhøj med to jættestuekamre. Langhøj; ca. 2 m høj, 25 m (n-s) x 17 m (ø-v). Meget udflydende sider. I højen findes 2 jættestuekamre, orienteret N-S og med gang mod øst. Det nordlige kammer måler indvendigt 3,25 m(n-s) x 1,6 m (ø-v). Det er sat af 3 sten i vestenden, 1 endesten mod nord, 2 sten i østsiden nord for gangen, 2 sten i østsiden syd for gangen og 2 endesten i den sydlige side. Gangen mod øst måler knap 5 m og er sat af 5 sten i hver side.Gangens indvendige bredde er i den vestlige ende 0,5 m og 0,35 m i den østlige. Der kan ikke iagttages tørmur eller lign. i kammerets sider. På lidt længere sigt vil jættestuen skride sammen p.gr.a. dyrehuller og jordstykket udefra. Det sydlige kammer er jordfyldt, dog er den yderste del af gangen mod øst gravet fri. Af kammeret ses 2 store dæksten, 1 bortsprængt stykke til den ene af de 2 overliggere foruden to andre mindre sten. Gangen måler ca.4,9 m og er 0,4-0,5 m bred. Den vestlige del op mod kammeret er dækket af 2 sten. Herefter består gangen af 4 synlige sten i nordsiden og 4 synlige sten i sydsiden. Højen og jættestuegangene er bevokset med højt græs. Beliggende frit i ager på naturlig højning. Mod nord er der mindre end 100 m til bygninger, heriblandt en maskinhal opført indenfor de sidste 15 år - er der en disp. § 53 sag på den ? ** Seværdighedsforklaring ** Udflydende høj med noget ødelagte jættestuekamre. Bevoksning: 1989: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dobbelt jættestue i dårlig bevaringsstand

Litteraturhenvisninger  (0)