Gurre Slotsruin
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gurre Slotsruin ligger tæt på landevejen i det sumpede område syd for Gurre Sø, hvor der tidligere har stået åbent vand. I dag bemærker man især det markante centraltårn, der er omgivet af en massiv ringmur med hjørnetårne. Men slottet har været langt større. Nyere udgravningerne har vist at borgområdet dækkede et areal på 50.000 m² og var omgivet af en ydre ringmur. Udgravningerne viste også, at borgen er anlagt før kong Valdemar Atterdag. I kong Valdemars regeringstid (1340-75) blev slottet udbygget, og sagntraditionen knytter kongen tæt sammen med Gurre. Slottet var i brug indtil 1530’erne, hvor det blev forladt og efterhånden omdannet til en ruin.
Anlæg og datering  (6)
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Plankevej, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Dendrokronologisk datering af brostolper til 1365.

Brolægning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gurre slotsruin. Overensstemmende med allerhøjeste resolution af 12. nov. 1834 forpligtiger undertegnede som ejer af den såkaldte Slotsgaard med tilhørende ruin af Waldemars slot ved Gurre by i Tikøb sogn på det Kronborgske district mig til at føre tilsyn såvel med den hensigtsmæssige udgravning af bemeldte slots ruin, som senere, når arbejdet er tilendebragt, frem- deles at føre det fornødne tilsyn med at de ved udgravningen fremkomne tilbagestående grundmure holdes i fred, som og at ingen materialer bortføres fra disse, hvilke sidste forplig- tigelser ved muligt salg af Slotsgården bliver bindende for de følgende ejere.
Undersøgelsehistorie  (31)
1801 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beskrivelse v. T. Chr. Fangel 1801.

1836 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Overensstemmende med allerhøjeste resolution af 12. nov. 1834 forpligter undertegnede [Forstraad og Skovrider Bjørnsen] som ejer af den såkaldte Slotsgaard med tilhørende ruin af Waldemars Slot ved Gurre by i Tikøb sogn på det Kronborgske district mig til at føre tilsyn såvel med den hensigtsmæssige udgravning af bemeldte slots ruin, som senere, når arbejdet er tilendebragt, fremdeles at føre det fornødne tilsyn med at de ved udgravningen fremkomne tilbagestående grundmure holdes i fred, som og at ingen materialer bortføres fra disse, hvilke sidste forpligtelser ved muligt salg af Slotsgården bliver bindene for de følgende ejere.

1839 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Opmåling 1839 af landmåler Sparre.

1896 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Opmåling i plan og snit af trappepartierne i slotsruinens ringmur v. Julius Bentley Løffler 1896.

1898 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Opmåling af Gurre Slotsruin 1898.

1899 Museal besigtigelse
Journal nr.: 44/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beskrivelse af Gurre Slotsruin v. Peter Christian Hauberg.

1901 Museal restaurering
Journal nr.: 123/01
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beretning om istandsættelse af Gurre Slotsruin v. J. B. Løffler 1901. NM j.nr. 123/01.

1902 Museal restaurering
Journal nr.: 166/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beretning om istandsættelse af Gurre Slotsruin v. J. B. Løffler 1902. NM j.nr. 166/02.

1921 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Prøvegravninger i borgens udenværker juli 1921.

1955 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Oplistning af møntfund fra Gurre 1836-1955.

1965 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse v. Hans Stiesdal, Nationalmuseet 19-21/8 1965 i form af prøvehuller ud for stolpesporene i ringmuren.

1968 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse v. Hans Stiesdal, Nationalmuseet i form af prøvehuller omkring murpillen på midterbygningens sydside 2/7 1968.

1988 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
DANMARKS RUINER, Gurre borgruin, bevaringsarbejdet 1986-1988

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gurre Slotsruin. Gurre Slotsruin med svage spor af voldgrave, ruiner af omgivende murværk og indre borgtårn. Uden om borganlægget kan der enkelte steder mod nord og øst anes svage spor af den tidligere voldgrav. Disse ses tydeligst mod nord, hvor voldgraven fremstår som en ca. 8 m bred sænkning ca. 8 m uden for borgmuren. Voldgraven ligger her umiddelbart udenfor det hegn, som omgiver ruin terrænnet. Selve slotsruinen består af et omgivende, firkantet murværk, ca. 37 m (n-s) x 43,5 m (ø-v) med et fremspringende tårn i hvert hjørne. Murerne er knap 2 m tykke og bygget af munkesten, der hviler på et kampestensfundament. Det bevarede murværk, der oprindeligt har udgjort en del af kælderetagen, står nu op til 3 m's højde. På ydersiden af det nordvestlige, nordøstlige og sydøstlige hjørnetårn sidder åbninger fra lokumsafløb. I det sydøstlige tårn er istedet et mindre afløb fra det vandressoir, som tårnet har indeholdt. Et par mindre trapper fører midt gennnem den nordlige og sydlige mur fra to anløbspladser og op på borgområdet. Hovedadgangen til borgen er dog foregået gennem en åbning i østmuren. Midt på det indre borgterræn står et stort, firkantet tårn af kampesten. Tårnet måler ca. 12 m (n-s) x 15,5 m (ø-v) og er bevaret i op til ca.2,5 m's højde. Inde i tårnet ses rester af en rumopdeling i en større vestlig og i en mindre østlig del. I den vestlige del findes en kampestensbrønd. Den er nu ca. 1,7 m dyb og måler 2 m og 1,5 m i en henholdsvis ydre og indre diam. To små trætrapper ved de to oprindelige åbninger hhv. i den nordlige og sydlige omgivende mur giver adgang til borgterrænnet. Inde i borgruinen giver en ældre jerntrappe mulighed for at komme op på muren af det indre borgtårn og se ned i dette. Ligeledes giver en jernstige på ydersiden af den omgivende vestmur mulighed for at kigge ned i det sydvestlige hjørnetårn, som har fungeret som cisterne. Det indre af slotsruinen er bevokset med græs, brændenælder og fire tjørnetræer. På toppen af det indre tårns murværk vokser græs. Slotsruinen ligger i et mindre, udyrket område omgivet af græsgange mod øst og vest. Umiddelbart vest for ruinen løber et lille vandløb N-S. Slotsruinen ligger ovenpå en ganske svag højning. Oprindeligt har anlægget været omgivet af voldgrave mod nord, øst og vest, mens den nu udtørrede Gurre Sø har gået helt op til anlægget mod syd. Adgang til slotsruinen sker via en sti fra en lille parkeringsplads ca. 100 m vest for ruinen. Her er der plads til en enkelt bus. Skov- og Naturstyrelsen har opstillet to informationstavler ved ruinen. Sydøst for denne er der i forrige århundrede opstillet en mindre tavle for skovridder Bjørnsen, som lod Gurre Slotsruin frede i 1835. ** Seværdighedsforklaring ** Et fint og pænt restaureret anlæg. Beliggende nær det tilhørende Sct. Jacobs Kapel i smukt skovområde. Skov- og Naturstyrelsen har opsat informationstavle. Bevoksning: 1989: Græs

2000 Dendrokronologisk datering
Journal nr.: A582
Folkemuseet
Dendrokronologisk datering af brostolper til 1365.

2000 Analyser af materiale
Journal nr.: A582
Folkemuseet
Dendrokronologisk datering af brostolper til 1365.

2000 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: A582
Folkemuseet
Gravning af tracée til fjernvarmeledninger. Jvf. også NFH A837 og A886.

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: A582
Folkemuseet
Lige vest for Gurre Slotsruin fremkom tre store egetræsstolper. De omtrent kvadratiske stolper målte ca. 35 x 35 cm og var nedpresset omkring 2 m i tørvelaget til fast bund. Stolperne havde samme kompasretning og de to stod som par 1,2 m fra hinanden, den tredje mere end 8 m derfra. Omkring stolperne var nedbanket 10 cm tykke pæle, ligesom der tæt ved de to stolper lå en mindre plankebro. Brostolperne har stået i ellesump vest for slottet og der ikke har været en sø som tidligere antaget. Stolperne er dendrokronologisk dateret til 1365 (Valdemar Atterdag).

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: A837
Folkemuseet
Over et engområde mellem Gurre Landsby og Gurre Slot fremkom dele af et brolagt vejanlæg med vejdæmning på mere end 300 m.

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: A886
Folkemuseet
Brolagt vejanlæg, der strakte sig over mere end 300 m. Den vestlige del gik gennem et engområde og her lå vejen på en lav dæmning hvis længde var godt 200 m mellem Gurre Landsby og Gurre Slot. Det svagt buede vejprofil, hvis bredde var ca. 3 meter, var opbygget med 30-40 cm store randsten, hvorimellem der var udfyldt med mindre sten. (Undersøgelsen hænger sammen med NFH A582 og A837).

2001 Museal udgravning
Journal nr.: 26/2001
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beretning fra Nationalmuseets udgravninger omkring Gurre Slotsruin 2001. Her blev det påvist, at borgområdet har været af en betragtelig størrelse og at der er bevaret levn af bygninger i forborgsterrænet.

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2116-0001
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal udgravning
Journal nr.: 1A/2003
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Der blev åbnet 8 søgegrøfter på forborgen, hvor det lykkedes at udskille to anlægsfaser, som svarer til hovedborgens faser. Dette tolkes således, at den ældre borgs forborg lå på den naturlige banke nord for centraltårnet. Et bassin mellem denne banke og centraltårnet er muligvis en voldgrav, som blev sløjfet i borgens yngre fase. PÅ den østlige del af forborgen fandtes rester af en smedje.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 698
Helsingør Kommunes Museer
Undersøgelse af Gurre Slots forborgsområde, med det formål at bestemme borgens sydlige afgrænsninger. Der blev åbnet 14 søgegrøfter. På en kunstig højning af gult ler fandtes en ca. 5 meter bred bygning. Borgens sydlige mur kunne følges i to søgegrøfter.

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/06-3031
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7363 Bestemmelse af mønt fremkommet ved udgravning af Gurre Slot i 2000. Mønten er amerikansk Large cent, Braided Hair, 1837-57.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2007 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 12/07-1166
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
3 mønter fundet ved udgravning: 1 stk. Magnus Smek, MB 671, 1 stk. Valdemar Atterdag, MB 671; 1 stk. ubestemt borgerkrigsmønt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 16/04440
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af Gurre Slot

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)