Farebæksholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020103-13

Fredningsnr.
342713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Farebæksholm Den tilbagestående del af det øst for Overrødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har væ- ret omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side fin- des grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den tilbagestående del af det øst for Overrødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har været omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side findes grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Farebæksholm, voldsted med murrest. Borgbanke, omgivet af rund lavning, muligvis også ydre vold?? Borgbankens østlige halv?del bortgravet, i den stejle brink ses kampestensfundament (gennem vegetation) i NØ-enden. Ellers tilgroet. Bankens mål nu ca 25x20 (ved formodet fod med ret stejle sider og flad top). Højde over terræn ved fod ca 5 m. Jordforhøjning fra ældre udgravning nord for banken? Længderetning nu N-S, oprindelige diam 15-20 m? Omtrent 1,5 m under topflade ses dette kampestensfundament i N-S'lig retning tværs gennem højen, ses i brink. Ca 350 m fra offentlig vej, lavt i et ret fladt terræn nær vandløb mod Ø (Hollebæk). ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanke, mottelign. anlæg, med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Fraes Rassmusen, U.
Årbog for Køge Museum 2000
2001