Ragnesminde IV
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Brøndby

Sted- og lokalitetsnr.
020203-18

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)
TL-dateringer, labnr. 823920,823922,823923,823924,823926,823931.

Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (21)
1982 Termoluminiscens
Uspecificeret institution
TL-dateringer, labnr. 823920,823922,823923,823924,823926,823931.

1982 Museal udgravning
Journal nr.: 133
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
I forbindelse med nedlæggelse af naturgas fandtes et bopladsområde fra yngre bronzealder og jernalder. I 1982 (SØL j.nr. 133) udgravedes to huse, Hus I med 5 sæt tagbærende stolper og let buede vægge, og Hus II med 6 sæt tagbærende stolper og en længde omtrent som Hus I. Hus II er ældre end Hus I. Ved sydsiden af Hus I/II's vestende sås en struktur af stolper, der er tolket som et muligt hegn. Desuden fandtes på pladsen flere gruber og kogegruber fra yngre bronzealder, ældre og yngre jernalder.

1982 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
TL-dateringer, labnr. 823920,823922,823923,823924,823926,823931.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.9/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Forhandlinger om permanent markering af hustomterne, Ragnesminde I.

1983 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: G.2008/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 133
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Nedlæggelse af naturgasledning.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6292/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal udgravning
Journal nr.: 227
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Få hundrede meter fra lokaliteten (SØL j.nr. 133) fandtes i 1985 endnu et bopladsområde, Ragnesminde II (SØL j.nr. 227). Herfra kendes et hus med 6 sæt tagbærende stolper og gruber og kogegruber med lerkarskår, der daterer pladsen til yngre bronzealder. Desuden fandtes løst på marken en fladehugget flintdolk eller kornsegl.

1985 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 227
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.

1992 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 133
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Under en spadseretur fandtes en tyknakket, partiel sleben flintøkse, ca. 10-20 m øst for jernalderhuse (Ragnesminde I).

1995 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3123/95
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 513
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Anlæggelse af ferskvareterminal.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 513
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Ved besigtigelse konstateredes anlægsspor af oldtidskarakter.

1995 Museal udgravning
Journal nr.: 901
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Ved udgravningen påvistes spredte anlægsspor keramisk dateret til yngre bronzealder samt en velbevaret gård af Ragnesmindetype med omløbende hegn. Op til hegnet ligger formentlig et udhus, men dette kunne ikke undersøges på grund af frost. Udenfor hegnet to staklader. Huset dateres til 5.-6. årh.

1996 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 911
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Anlæggelse af ny tilkørselsvej.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 911
Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
Ved udgravningen fandtes 25 anlæg i form af kogegruber, gruber og stolpehuller. En del af anlæggene kunne sættes i forbindelse med Ragnesminde I. Der blev ikke fundet nogen daterende genstande ved undersøgelsen.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2020 Museal prøvegravning
Journal nr.: TAK 2054
Kroppedal Museum, Arkæologi
Prøvegravning forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bebyggelse fra jernalder samt aktivitetsspor fra bronzealderen. I to områder fremkom spor efter huskonstruktioner, bl.a. fremkom spor efter et treskibet langhus med bevaret væg og gavlforløb, der tolkes som et muligt Ragnesmindehus. I tilknytning til denne bebyggelse fremkom et bopladsområde med spor efter flere store grubekomplekser samt flere mindre gruber og kogegruber.

2020 Byggeri og anlæg
Journal nr.: TAK 2054
Kroppedal Museum, Arkæologi
Bygherre har anmodet museet om et budget for en arkæologisk forundersøgelse før nybyggeri.

2023 Museal udgravning
Journal nr.: TAK 2054
Kroppedal Museum, Arkæologi
Udgravning af bopladsspor i form af en brønd samt gruber fra yngre bronzealder samt et treskibet langhus fra romersk jernalder foruden affaldsgruber og produktionsanlæg fra ældre romersk jernalder.

2023 Museal udgravning
Journal nr.: TAK 2054
Kroppedal Museum, Arkæologi
Indsendelse af budget med anmodning om ændret forbrug til naturvidenskabelige analyser.

Litteraturhenvisninger  (0)