Kragnæs
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090703-33

Fredningsnr.
43165

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tekstil, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1884, købt. Afmærkn.: MS 1893, ved kapellan Hansen; 1936, ved stud. mag. J. Jessen. Jættestuekammer i højrest, delvis frilagt. Ingen spor af gang. Dækstenene delvis nedskredne og revnede. 5 dæksten ses. Bør restaureres og udgraves.
Undersøgelsehistorie  (15)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gangbygning, hvis jordfyldte, af fem Overliggere dækkede Kammer skjønnes at være c. 23' l. Gangen har vendt i SSØ, men er skjult under Grønsværet af den omgivende Høj. Denne, der er c. 50' i Diam., begrændset ved c 1½' h. Randstene, var bortgravet langs Nordsiden af Kammeret og den midterste af dettes her staaende Sidestene var omvæltet og sprængt. Cfr. nærmere Beskrivelsen i Fredningsdeclarationen, samt Grundrids og Prospect. Bevoksning: 1982: Græs

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst jættestue. Af kammeret, der fra endesten til endesten er 9,00 m. l. i ø til n - v til s og 3,50 m. br. i v, 2,50 m. br. i ø ses over højfylden 5 overliggere, 6 sidesten i n, samt 2 sten i hver af kammerets ender; et par af de midtereste "sidesten" i n. synes dog ikke at have direkte forbindelse med overliggerne M.O.M. oplyste, at indtil i fjor havde ejeren pløjet helt ind paa kammerets nordvæg; dr. Brøndsteds personlige advarsel 1935 (jfr. sag 140/36) havde bevirket, at en retvinklet trekant jord nu ligger fri udfra nordvæggen. I s. gaar højfylden helt op til overliggerens underkant. Udfor mellemrummet mellem midterste og næst østligste overligger gaar en tilsyneladende flad sten op i højoverfladen. Antagelig hører den til en gangbygning ud fra kammeret i s. I højfoden ligger enkelte større sten, muligvis levn efter den tidligere fodkreds. 4 m ø. for østre endesten staar en randsten paa plads. Højen maaler over Kammeret i ø-v. 19 m, i n-s. 18 m, dens højde er 1,60 m. og med overliggere 2,90 m. A. P. Madsens tegninger gælder, naar undtages mindre betydningsfulde afvigelser i stenenes form. Bevoksning: 1982: Græs

1936 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis frilagt jættestuekammer i højrest, 5 dæksten ses. Ingen spor af gang. Dækstenene delvis nedskredne og revnede. (Bør restaureres og udgraves). Bevoksning: 1982: Græs

1974 Museal udgravning
Journal nr.: 8548
Langelands Museum
Udgravning af området omkring den sydlige del af randstenskæden, kammer og gang, samt enkelte felter i nordsiden. Der konstateredes spor af bopladsaktiviteter på stedet før jættestuens opførelse. Højens overflade har været dækket af et lag marksten. I kammeret fandtes flere hele TRB kar og 2 bægre fra enkeltgravskultur samt et rigt lag af redskaber af flint og sten, skår og rav fra TRB og EGK. I kammerets fyld fandtes endvidere en sekundær y. bronzealders brandgrav dækket af sten, samt en vævevægt fra jernalder og fragment af en middelalderkande. Foran kammerets gangmunding fandtes dels et offerlag fra tidl. mellemneol. TRB samt et udrømningslag og en aflang grube med 18 skiveskrabere og skåre. Desuden fandtes et par kogegruber fra y. bronzealder.

1974 Museal restaurering
Journal nr.: 8548
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rund høj omsat med ret små randsten. Udgravet og restaureret af LMR. Kammeret er Ø/V-orienteret, sat af 15 bæresten, måler indv. 7,5 x 2,0 m., med en 6 m. lang gang mod S, i hvilken 2 sæt karmsten. Tørmur mellem bæresten i både kammer og gang. Ved restaureringen er både kammer og gang overdækket med dæksten (sidstnævnte dog ikke for så vidt angår de yderste 2 m.), højfylden er retableret, så jættestuen nu fremtræder som et instruktivt oldtidsminde. Flere små bunker rydningssten på V-lige højfod. Adgang til højen ad en indhegnet sti i marken. God skiltning henviser til jættestuen helt fra sognevej i Kragnæs By. ** Seværdighedsforklaring ** Ved restaurering i forbindelse med undersøgelse er jættestuens overdækning og højfyld retableret, så den nu er af stor pædagogisk værdi. Smukke landskabelige omgivelser. Ærøs eneste intakte jættestue. Bevoksning: 1982: Græs

1988 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-1043
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens kammer blev oprenset for nedfalden højfyld og affald. Alle mellemrummene mellem sidestenene blev afrenset og manglende tørmure blev erstattet med ny tørmur. Gangens gulv, som var meget vådt, blev dækket af et lag flade sandsten. Se beretning.

2000 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-1043
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En uoriginal væltet karmsten blev sat på plads. Tørmurene ved siden af karmstenen blev restaureret med tilførte sten. Jættestuens kammer blev oprenset for affald. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Museal restaurering
Journal nr.: 20/06905
Kulturstyrelsen
Af sikkerhedsmæssige årsager var jættestuen i 2018 blevet afspærret, da stenkonstruktionen var i fare for at styrte sammen over de besøgende. Ved istandsættelsen blev højtoppen afrenset for opvækst. Randstenene vest for gangen blev fjernet, og et 2 meter bredt felt blev til anlagt til undergrunden, bag gangens indad-væltede randsten. Profilen ind imod højfylden imod nord blev tegnet og dokumenteret. Yderste dæksten over gangen blev løftet af. Gangens sidesten nr. 4 blev genanbragt og sikret med en rustfri stålbøjle til sidesten nr. 5. Karmsten nr. 3 og sidesten nr. 2 blev rettet op. Sten nr. 1 som var fjernet blev genopsat som indgangssten samt yderligere 3 randsten. Den ydre dæksten over gangen blev genoplagt. Tørmurene blev restaureret og genopbygget, inden den opgravede fyld blev anbragt. Højoverfladen tildækkedes med ca. 30 m3 signalgrus og herpå ca. 100 m3 muldjord som blev tilsået med græsfrø.

Litteraturhenvisninger  (0)