Lille Riise Steendyss

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-35

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1837 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse og tegning af 2 paralleltliggende langdysser med en fælles langside af randsten. Midt i den fælles langside ses et polygonalt kammer uden dæksten, og dæksten over et kammer i det NØ-lige hjørne af den nordligste langdysse.

1865 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. "Daglbladet" er der i juni måned foretaget gravninger i højen, hvorved fandtes "6 ordentlig satte Steengrave", og i i 2 af disse 8 skeletter liggende parallelt. I 2 af kamrene , - antagelig en dobbeltjættestue fandtes omtrent en snes skeletter "i stor uorden", flintredskaber, lerkar og ravperler. Der fandtes endvidere 4-5 urner med brændte ben.

1865 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Rise Stendysse" og "Vrailsdys" - se Kjærbøllings Tegninger og Beretning 1837) har det ikke lykkedes at identificere. De maa begge være sløjfede. Sandsynlig er den siden saakaldte "Grydehøj" den ene af dem.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grydehøj" - se Avisberetn. i Museets Arkiv. Der er nu kun et Par sprængte Stene tilbage.

1905 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra afdøde prof. Japetus Steenstrups samling.

1936 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet langhøj "Grydehøj", i ø til n - v til s, 1,50 m h. i ø og 0,25 m i v, ca. 60 m x ca. 30 m. I s gaar en udjævnet mergelgrav, ca. 2 m dyb og ca. 30 m i diam. indtil ca. 5 m fra højmidten. Højen er i hele sin udstrækning tæt oversaaet med flintbrok og mindre paksten. - Tomt efter langdyssen "Grydehøj" (Hübertz s. 18 og 277), den udgravedes 1865 (jfr. avisreferat i Top.arkiv), og som antagelig er identisk med den af Kjærbølling (Top.arkiv, Rise sg. O.S. 41) tegnede "Lille Riise Steendyss", en dobbelt langdysse paa ca. 50 m x ca 20 m i ø-v med et tydeligt markeret gravkammer i den midterste stenrække og antydninger af flere uregelmæssige beliggende kamre. For ca. 10 aar siden [ca. 1926] opgravede den nuv. ejer i højens nø-lige hjørne 4 skeletter u. oldsager (unge knogler), og i det nv-re hjørne optoges en urne med aske, som gik itu. I et dige ved "Grydehøj" er fundet en rødlilla sandsten med 3 store skaalformede fordybninger som vist paa hosst. tegning [skitse]. 1: 0,50 cm dyb, 4,5 cm i diam. 2: 3,5 cm dyb, 8,0 cm i diam. 3: 1,0 cm dyb, 6,5 cm i diam. Stenen findes nu hos sten- og billedhugger N Petersen, Marstal.

1936 Ler- /mergelgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Museal udgravning
Langelands Museum
Udgravning af højtomt afslørede et helt udflydende omrids af højen, som udover pløjning og fjernelse af stenkamre også var forstyrret af en mergelgrav. Der fandtes sporene af det i 1865 "udgravede" jættestuekammer med gang mod syd. Der fandtes stadig rester af gravlaget med en del menneskeknogler og gravgods. Der fandtes dele af mindst 19 individer, - en del genbegravet i midten af kammerets gulv.ca. 19t" Rvokun enkelte rester

1985 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1985 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet