Låsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160106-21

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)
Indhegnet gårdsanlæg med ét hovedhus.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 400 - 500 e.Kr.)
To tilstødende gårdsanlæg, der overlapper hinanden flere steder. Hovedhuse og C-formede værkstedshuse. Gravet i 2015.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Den vestlige halvdel af et germanertidshus med velbevaret vægforløb. Den anden del er bortgravet ved grusgravning. Gravet i 2015.

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Kompliceret, stor germanertidsbebyggelse. Meget velbevarede anlæg, bl.a. langhuse med væggrøfter, småhuse af forskellig udformning samt omfattende hegnsforløb. Strækker sig over hele etape 3 og 4.

Undersøgelsehistorie  (31)
2009 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Tekst følger.

2009 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum

2011 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Ved besigtigelse af muldafrømmet flade i østenden af Kalbygård Grusgrav blev der lokaliseret ca. 80 anlæg hvoraf hovedparten er stolpehuller til et gårdsanlæg med et fint stolpehegn og huse. Der er også flere almindelige gruber med også en del kogestensgruber. Skanderborg Museum udarbejder budget for en egentlig arkæologisk udgravning af arealet med gårdsanlægget - formodentlig fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder.

2011 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Udgravning af ca. 4000m2 i forbindelse med udvidelse af eksisterende grusgrav. Der blev fundet et gårdsanlæg fra yngre romertid/ældre germanertid samt enkelte gruber fra førromersk jernalder.

2012 Grus-/sandgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Kalbygaard Grusgrav udvider med ca. 9.500m2. Der er indgået en aftale med råstofudvinder, så museet følger med i muldafrømningen, som erstatning for en almindelig forundersøgelse. Råstofudvinder foretrækker dette, idet de gerne vil undgå søgegrøfter på arealet, da det komplicerer deres arbejde. Ved udgravning i 2011 blev der fundet halvdelen af en romertidsgård. Den anden halvdel vil således dukke op på dette nye stykke. Efter indmåling af anlæg vil der blive udarbejdet et budget for en systematisk udgravning.

2012 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Afrømningen af mulden blev løbende fulgt af arkæologerne. Der fremkom den anden halvdel af det romertids gårdanlæg, som blev udgravet i 2011. Anlæggene blev registreret og udgravet indenfor rammerne af forundersøgelsesbudgettet.

2014 Grus-/sandgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Efter aftale med Kalbygård grusgrav bliver museet kontaktet hver gang der bliver fjernet overjord fra et nyt indvindingsområde. På et 1800 m2 stort område er der fremkommet gruber samt stolpekonstruktioner i form af huse. Skanderborg Museum udarbejder et budget for en egentlig arkæologisk udgravning af arealet.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
På baggrund af fund af 4 huse og 1 uafsluttet hegnsforløb i forbindelse med grusgravning, er der gennemført en lille udgravning af det fundne. Husene og hegnsforløbet dateres til yngre romersk jernalder/ældre germanertid.

2014 Grus-/sandgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Efter aftale med Kalbygård grusgrav bliver museet kontaktet hver gang der bliver fjernet overjord fra et nyt indvindingsområde. På et 1700 m2 stort nyafrømmet område er der fremkommet stolpekonstruktioner i form af huse og hegn fra germansk jernalder. Skanderborg Museum udarbejder et budget for en egentlig arkæologisk udgravning af arealet.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Udgravning af 2256 m2 med germanertidsbebyggelse.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Udgravning af 920 m2, hvor der ligger den vestlige halvdel af et velbevaret germanertidshus med vægforløb. Desuden er udgravet og frigivet et område længere mod sydvest (ca. 300 m2)

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
En forundersøgelse på et 4800 m2 stort område i forbindelse med udvidelse af råstofindvindingsområde resulterer i den østlige del af den germanertidsbebyggelse, som blev fundet i december 2014. Der udarbejdes et budget for systematisk udgravning på 2256 m2.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Udgravning af 1700 m2 med germanertidsbebyggelse.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Forundersøgelse af 4600 m2 i forbindelse med udvidelse af råstofindvindingsområde. Der blev fundet halvdelen af et velbevaret germanertidshus i den nordlige del af området. 920 m2 udpeget til udgravning. Resten af området er frigivet til grusgravning.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Ud fra besigtigelse/forundersøgelse af 2 tilstødende grusindvindingsarealer, er der udpeget et område til systematisk udgravning på i alt 3458 m2. Der er indsendt budget på den ene udgravningshalvdel i starten af januar måned. Ved godkendelse af dette budget vil tidligere indsendte budget benævnt ”Januar 2015” på kr. 174.354,88 blive annulleret. Dette nye budget rummer både det besigtigede område fra december 2014 (Januar 2015) samt det forundersøgte område fra 8. april 2015. Der er udgravet to gårdsanlæg med tilhørende C-formede værkstedshuse. Gravet i sommer 2015.

2016 Grus-/sandgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Kalbygård grusgrav har påbegyndt indvinding af grus på etape 3, som er ialt 5,7 ha.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
På baggrund af udført forundersøgelse indstilles hermed et areal på 3,6 hektar til systematisk udgravning. Etape III del 1, 2 og 3 (budget februar SYS 2016) slået sammen under denne begivenhed. Der blev udgravet massive bebyggelsesspor fra ældre germansk jernalder.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Foranlediget af råstofudvinding på et ca. 4,6 ha stort areal på etape 3 har råstofudvinder bedt om om en arkæologisk forundersøgelse på resterende 3,1 ha, med henblik på at få de arkæologiske forhold afklaret (Budget februar SYS 2016)

2016 Museal rekognoscering
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Besigtigelse af en af grusgravens egne muldafrømninger. Der er fremkommet den vestlige halvdel af et større gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder/germanertid, ca. 90 meter øst for de to gårdsanlæg, som blev udgravet i sommeren 2015. Der indsendes et budget til systematisk udgravning af ialt 1900 m2.

2016 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Foranlediget af et mere kompleks udgravningsforløb end forventet søges Slots- og Kulturstyrelsen om et tillægsbudget til undersøgelse af den resterende del af etape "februar 2016 SYS". Afslag.

2017 Botanisk analyse
Journal nr.: FHM4296/2423
Moesgård Museum
Kursorisk rapport. Gennemgang af makrofossilmateriale fra udgravningen af to germanertidsgårde, udgravet i sommeren 2015.

2017 Kulstof 14 datering
Journal nr.: 1999
AMS Laboratoriet, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Analyser lavet på materiale fra de to germanertidsgårde udgravet i 2015.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
På baggrund af forundersøgelsen af etape III del 4, indstilles der således et område på 1,5 hektar til systematisk udgravning. Der blev udgravet et gårdsanlæg fra germansk jernalder samt enkelte gruber fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
På bagrund af udvidelse af råstofudvindingsarealet i Kaldbygård Grusgrav med endnu 11,9 ha i en etape 4 har råstofudvinder henvendt sig til Museum Skanderborg med et ønske om at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af etape 4.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
På baggrund af udvidelse af råstofudvindingsarealet i Kaldbygård Grusgrav med 4,7 ha i etape 3 del 4 har råstofudvinder henvendt sig til Museum Skanderborg med et ønske om at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af etape arealet.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Under etape IV, et indvindingsområde på godt 11 ha, blev der således anmodet om en forundersøgelse af et areal, der er 6 ha stort. Ved forundersøgelsen blev der fundet mere germanertidsbebyggelse, herunder 18 huse og 16 hegnsforløb. Alle de 6 ha indstilles til systematisk udgravning. Imidlertid er de 6 ha inddelt i tre dele, og denne post gælder del 1 på 2,1 hektar. Fortsættelse af germanertidsbebyggelsen. Hegn, huse og enkelte gruber.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Under etape IV, et indvindingsområde på godt 11 ha, er der således anmodet om en forundersøgelse af et areal, der er 6 ha stort. Ved forundersøgelsen blev der fundet mere germanertidsbebyggelse, herunder 18 huse og 16 hegnsforløb. Alle de 6 ha indstilles til systematisk udgravning. Imidlertid er de 6 ha inddelt i tre dele, hvoraf del 1 er udgravet og det aktuelle budget gælder del 2 på 2.3 ha. Fortsættelse af germanertidsbebyggelsen. Hegn, huse og enkelte gruber.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Etape III del 5 systematisk udgravning. Mere af samme germanertidsbebyggelse som i foregående etaper/dele.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SBM1131
Skanderborg Museum
Under etape IV, et indvindingsområde på godt 11 ha, er der således anmodet om en forundersøgelse af et areal, der er 6 ha stort. Ved forundersøgelsen blev der fundet mere germanertidsbebyggelse, herunder 18 huse og 16 hegnsforløb. Alle de 6 ha indstilles til systematisk udgravning.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Under etape IV, et indvindingsområde på godt 11 ha, er der således anmodet om en forundersøgelse af et areal, der er 6 ha stort. Ved forundersøgelsen blev der fundet mere germanertidsbebyggelse, herunder 18 huse og 16 hegnsforløb. Alle de 6 ha indstilles til systematisk udgravning. Imidlertid er de 6 ha inddelt i tre dele, hvoraf del 1 og 2 er udgravet og det aktuelle budget gælder del 3 på 1,48 ha. Fortsættelse af germanertidsbebyggelsen. Hegn, huse og enkelte gruber. Bebyggelsen ser ikke umiddelbart ud til at være afsluttet mod øst, men der skal ikke udvindes mere grus mod øst da der her er en grænse pga. drikkevandslinje som ikke må overskrides.

2021 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1131
Skanderborg Museum
Indsendelse af regnskab med henblik på status på tilskudsmidler fra SLKS

Litteraturhenvisninger  (0)