Strøby kirke
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
2015 Museal udgravning
Journal nr.: 674/2015
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Forud for udarbejdelse af projekt til udbedring af fugtskader i tårn blev gravet 4 huller på syd og østsiden af kirkebygningen. Til stede var arkitekt Per Fløe, menighedsrådsformand John Hansen, kirkeværge Peter Leerberg, graver John Nielsen og medhjælper og fra Aut. Kloakmester Jens Dahl Jensen maskinfører Jonas og Uffe med skovl samt præst Jane Melcher.

2015 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 674/2015
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Udarbejdelse af projekt til udbedring af fugtskader i tårn

2019 Museal udgravning
Journal nr.: 16/01305
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Ved undersøgelsen observeredes kirkens fundament. Jorden langs fundamentet er omrodet, og ingen lag er bevaret. Der er ikke observeret råjord, og ingen steder bliver bunden af fundamentet nået.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 16/01305
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
I forbindelse med gravning af 4 prøvehuller forud for projektering af indvendig renovering og nyt gulv i Strøby Kirke, blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse ved gravning af 4 prøvehuller inde i kirken. Ved undersøgelsen blev der i prøvehul 1 og 4 ikke fundet noget af arkæologisk interesse. I prøvehul 2 kunne ses rester af hvad der tolkes som værende en vægbænk, der har været placeret langs nordvæggen før opførelsen af nordkapellet. Vest for den formodede vægbænk i prøvehul 2 ses resterne af et bevaret mørtelgulv. I prøvehul 3 kunne også ses et bevaret mørtelgulv, hvilket minder om det i prøvehul 2. Det tyder derfor på at det bevarede mørtelgulv vil være at finde på tværs af skibet, under det nuværende gulv. Det er derfor usandsynligt at der kan ligges gulvvarme i nordkapellet. Det vil kræve en arkæologisk udgravning af hele kirken, for at kunne kortlægge om det overhovedet ville være muligt at ligge gulvvarme inden i kirkeskibet.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: 1601305
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Ved en 6 ugers udgravning blev alle gulve i skib, tårn, våbenhus og nordre tilbygning undersøgt forud for indlæggelse af et nyt gulv med indbygget varme. Alle faste konstruktioner som gamle gulve, vægbænke o. lign. er bevarede og efterfølgende beskyttet under et sandlag. Ved en stor restaurering i 1920-21 med nye gulve var alle gulvlag yngre end 1400-tallet blevet fjernet. Den romanske kirkes gulve i dens første ca. 200 år har været vekslende mørtel og lerlag udlagt i tynde lag og fornyede et utal af gange. Langs nord-, syd- og vestsiden af skibet var murede vægbænke i kirkens byggemateriale: kridtsten. Kirkens norddør blev lokaliseret i form af en 120 cm lang grube efter trædestenen i indgangen. Der kunne registreres 10-12 grave mod øst og nordøst i skibet, hvoraf to tredje dele er grave fra senmiddelalderen. De andre fra 16-1700-tallet. I det senmiddelalderlige våbenhus var også 3 bevaret mørtel- og lergulve samt en grube med smeltet bly. Den var ældre end våbenhuset og er et levn fra produktion af tagplader. Der er i alt fundet 26 middelaldermønter og en enkelt fra Christian 4’s tid. Desuden 2 pilgrimsmærker i form af Ibskaller hentet ved Skt. Jakobs grav i Santiago de Compostella i Spanien

2021 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1601305
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Nyt gulv og gulvvarme i kirken

Litteraturhenvisninger  (0)