Ferdinand Thielemann

Weilbach information

Genealogy

Thielemann, Carl Georg Ferdinand, 1803- 1863, arkitekt. *8.3.1803 i Kbh., ?28.5.1863 på Skt. Hans Hosp., begr. smst. Forældre: Snedkerm., kaptajn i Borgervæbningen Johan Christian T. og Sophie Birgitte Müller. ~med Johanne Danilo Ferrini, *9.5.1803 i Kbh., ?20.12.1879 smst., datter af juveler, senere traktør Theodor Wilhelm F. og Nicoline Blich. Ægteskabet opl.

Biography

Ferdinand Thielemanns uddannelse under først og fremmest C.F. Hansen på Kunstakademiet var i udtalt klassicistisk retning. Men under arkitekturudviklingen i landet i 1850erne tilegnede han sig hurtigt de nye enkeltheder i den friere historicisme. Hans dygtighed var ubestridt, og overbygningsdirektøren, J. Hansen Koch, roste altid hans arbejder. Han udviste stor respekt for de ældre bygninger, der var under hans tilsyn som kongelig bygningspektør. Den gamle og sikkert forfaldne limstenskirke i Hornbæk blev indkapslet i mursten, en behandling, der vakte provsten i herredet F.P. Weldings vrede, idet han havde tænkt sig kirken nedrevet og en ny kirke opført. I Outrup og Nr. Snede blev begge kirkers apsider nedtaget for atter at blive genopført i samme materiale, de oprindelige romanske granitkvadre, og på vesttårnet med etagespir i Visby Kirke i Sønderjylland, som var blevet nedtaget af menigheden og nu skulle genopføres uden viden om spirets oprindelige udseende, genopførte T. spiret, men af hensyn til de stærke storme blev det uden lanterne. Ingen gamle kirker blev nedbrudte i T.s periode. Hans interesse for ældre tider viste sig også ved, at Århus' første museum for kunst og historie fandtes på rådhusets loft og blev arrangeret ved hjælp af T. Han havde desuden, dels som lærer, dels som arkitekt på en bygning i en længst forsvunden gård i Klostergade, medvirket til en tiltrængt genoplivning af den hendøende Prins Frederik Ferdinands Tekniske Skole i Århus. T. havde i 1856 udarbejdet et projekt til en udbygning af Jydske Asyl i Risskov, dvs. Psykiatrisk Hospital i Århus, en bygning, som var opført under T.s forgænger i embedet, M.G. Bindesbøll omkring 1850, men som nu var for lille. T.s projekt, som havde været udarbejdet i samråd med overlæge H. Selmer, blev henlagt som værende for dyrt. Men hans tegninger blev anvendt ved den endelige projektering af arkitekt Ferd. Meldahl efter tilskyndelser fra professor C.E. Fenger, et handlingsforløb, som sikkert i nogen grad har medvirket til T.s sygdom.

Education

Elev af C.F. Hansen; Kunstakad. Kbh., bygn.sk. fra 1819, til 2. bygn.sk. 1820, lille sølvmed. 1820, st. sølvmed. 1825, lille guldmed. 1827.

Travels

Occupations

Kond. hos C.F. Hansen (bl.a. ved Fr. Vs kapel, Roskilde Domk. og Vor Frue K., Kbh.); hos G.F. Hetsch (ved synagogen og Skt. Ansgar K.); hos Jørgen Hansen Koch (ved ombygn. af Fr. VIIIs Palæ, Amalienborg) i 1828. Lærer ved Kunstakad., ark.forberedelseskl. fra 1840; vikar smst., 2. bygn.sk. fra 1849; kgl. bygn.insp. for Fyn og Nørrejyll. 1851- 60.

Scholarships

C.F. Hansens Med. 1833.

Exhibitions

Charl. Forår 1824, 1826, 1828, 1834, 1836.

Artworks

Før 1851: Filial for Nat.banken, Bispeg. 2, Århus (1836, nedr.); Realsk., Århus (1843, senere hosp., nedr.); ny hovedbygn. på herregrd. Vilhelmsborg (1843, kvistetage opsat 1877 ved C. Lange); hovedistands. af Den gl. Latinsk., Viborg (1843), nu Komm. adm.); ny hovedbygn. på herregrd. Eskildstrup, Sneslev ved Fuglebjerg (1849); hovedbygn. på Nordruplund ved Slagelse (nedbr. 1903); Ting- og arresthus, Korsør (1848). Værker efter 1851: Korsarm til Skt. Catherina K., Hjørring (1852, ændret i 1924 ved Lønborg Jensen); prædikestol fra samme, nu i Tornby K.; en trelænget Kathedralsk. ved Puggård, Ribe; hovedistands., Toldkammeret, Ribe (1854, udv. 1974-80 ved Kjær og Richter); nyt kor ved Skt. Nicolaj K., Vejle (1854); Statssk., Randers (1857, senere tilbygn. ved V.Th. Walther, nu adm.bygn.); Horsens Statssk. (1857-58, senere tilbygn. ved Hack Kampmann, nu Teknikum); synagoge, Randers (1858, nedr.); desuden hospitalsbygn. i Vejle og Horsens; villa for landsretssagf. C. Neckelmann, Viborg (1854, ændret); ombygn. af Det gl. teater, Kannikeg. Århus (1855, nedr.); Tinghus, Odder (1856, forlænget 1918); Rådhus, Århus (1857-58, nu Kvindemus. m.m.); Nørreport 24 (1857-58); bygn. for vinhdl. A.H. Fulling (1859, nedr.); desuden flere præstegårde, f.eks. i Skallerup (1853); i Lund ved Vrejlev kloster (1854); i Odum (1854); ombygn. af Gammelby Præstegrd. i Stovby ved Vejle (1858). Projekter: Toldkammerbygn. ved havnen i Kolding (1851, tegn. i Rigsarkivet); udv. af Aarhus Sindssygeanstalt (Jydske Asyl) (1856-57, tegn i Saml. af Ark.tegn.). Tilskrivninger: Landstedet Louisenhøj, Marselisborg Skov (1843, nedbrudt). Større istandsættelser af kirker: I Hornbæk ved Randers (1853); Outrup K., Ribe Amt (1854-55); Nr. Snede K., Vejle Amt (1854-55); vesttårn, Visby K., Sdr.jyll. Amt (1856).

Literature

Aarhuus Stiftstid. 10.2.1854 (Århus Teater); Ribe Stiftstid. 26.8.1856; C.M. Tegner, Arch.turalbum, IV, 1863, 5f, 11-14; N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 36-38; H. Stemann: F. Meldahl og hans venner, I, 1926, 21f; Danm. K., Thisted Amt, 1940-42, 71; Århus Gennem Tiderne, II, 1940, 319f; III, 1941, 385; J. Hansen og K. Sinding: Skt. Ansgar Kirke 100 år, 1942, 108; Kn. Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømn. 1850-1950, 1951, 115; Knud Voss i: Ark. U., 1954, 282, note 37; Emma Salling: Kunstakad., guldmed., 1975; Johs. Exner: Bygningsinsp. og Norn'er i: Synligt og Usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, 1990, 278; Lars Bjørn Madsen: Fra toldkammer til speditionsvirksomhed, 1990. Indenrigsmin. Bygn.- og havesager, 1854 (Rigsarkivet); Kgl. Bygn.insp. arkiv (Rigsarkivet); forsk. kirker, bispe- og præstegrd. samt sk. (Landsarkivet for Nørrejyll.); Justitsmin. arkiv ang. Århus Rådhus (Rigsarkivet); Vilhelmsborg tegn.arkiv (Stadsark., Århus Komm.); T.s private forh., Alm. byggesager, 1892 (Rigsarkivet); Brev fra C.E. Fenger til F. Meldahl, i Meldahls privatarkiv (smst.).

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.