Rudolph Rothe

Weilbach information

Genealogy

Rothe, Rudolph, 1802-1877, landskabsgartner. *12.10.1802 i Kbh., ?30.1.1877 på Fr.berg, begr. på Asminderød Kgrd. Forældre: Fuldmægtig, senere konferensråd Christian R. og Charlotte Christine Müller. ~1° 29.12.1830 i Kbh. med Anne Marie Friedenreich, *16.12.1805 smst., ?2.11.1841 i Fredensborg, datter af vinhdl., oberstløjtnant i det borgerlige artilleri Peter Johannes F. og Anne Cathrine Ordtholm. ~2° 28.4.1846 i Kbh. med Johanne Matthea Mangor, *8.7.1804 smst., ?30.4.1894 på Fr.berg, datter af gross. Valentin Nicolai M. og Anne Marie Bang.

Biography

Rudolph Rothe var en meget kundskabsrig gartner, der både i praksis og i teori arbejdede for udbredelsen af de landskabsgartneriske principper. Han fik gennem sit engagement for det gartneriske stor indflydelse på forholdene her i landet, både praktisk og æstetisk, ligesom han blev en af datidens betydeligste fagmænd inden for landskabsgartneriet og landets første kongelige haveinspektør. Det såkaldte kunst- eller skøngartneri, var allerede formålet med hans første studietur, hvor han bl.a. påvirkedes af P.J. Lenné og Fr.L. von Skell i Tyskland. Ud over en række bøger og artikler var han i 1834 med til at stifte Selskabet til Haveculturens Fremme, ligesom han var aktiv i det af selskabet udgivne tidsskrift, Have-Tidende (1835-43). Det blev landets første tidsskrift om havevæsen, og dets erklærede mål var at "udbrede Sands for og Kundskab om Havedyrkningen". Hans foredragsvirksomhed og litterære virke afspejler den havekunstneriske udvikling fra stemningsmageri til det rene landskab. Bregentved, Fredensborg Slotshave og Søndermarken hørte til hans største landskabsgartneriske opgaver. Hans sikre sans for og vurdering af de enkelte havers væsentligste værdier kom bl.a. til udtryk i omlægningen af Fredensborg Slotshave, med bibeholdelse af alleerne som det bærende motiv, af Marienlyst Slotshave, hvor udsigten friholdtes, af Jægersborg Dyrehave, hvor udsigter skabtes gennem betydelige udhugninger, eller af Frederiksborg Slotshave, hvor han i en betænkning anbefalede genskabelsen af J.C. Kriegers kaskade. Det skete først ca. 150 år senere. Hans betænkning om bestyrelsesforholdene for de offentlige lysthaver (1872-73) er i bemærkelsesværdig grad fuld af oplysninger af både historisk og principiel karakter, hvorfor den i lighed med hans skrifter forekommer at være en væsentlig kilde til forståelse af hans og tidens havekunstneriske idealer.

Education

Gartnerlære i Fr.berg Have 1818; i Rosenborg Have 1819; gartnereksamen 1821; medhjælper i Botanisk Have, Kbh. 1821-23; eksamen i botanik og botanisk havebrug 1823.

Travels

Tyskland, Østrig, Ungarn, Schweiz, Norditalien, Frankrig og Holland 1824-27 (for det meste til fods og arbejdende undervejs); England og Skotland 1841.

Occupations

Anlægsgartner 1828-33; tillige privatsekr. for A.W. Moltke, Bregentved 1829-33; slotsgartner ved Fredensborg 1833-49; medl. af den daværende Examens-Kom. for Gartnere 1833; fmd. for samme 1856; medstifter, senere æresmedl. af det første haveselskab, det nuv. kgl. da. Haveselskab 1835; medred. af dets tidsskr., Have-Tid. 1842-43; landskabsgartnerisk overtilsyn med Jægersborg Dyrehave 1843-48; titel af Landskabsgartner ved det i 1849 oprettede landskabsgartneri under statshavernes adm. 1850; eksaminator i blumisteri fra 1849; censor i forsk. fag fra 1850; off. forelæsninger om landskabsgartneri vinteren 1850-51; Gartner ved de off. Lysthaver 1852 (fra 1871 betegnet insp. for de off. haver); medl. af den i 1858 nedsatte kom. ang. Landbohøjsk. undervisn.; fmd. for Gartnernes Hjælpeforen. 1868; for ekspropriationskom. ang. Kbh. bebyg. af fæstn.terrænet.

Scholarships

Statsstøtte til begge udlandsrejser; forstråd 1852; etatsråd 1869.

Exhibitions

Artworks

Omlægn. af Bregentveds have (1828-33); Fredensborg Slotshave (1833-36); Marienlyst Slotshave (1842-43, s.m. stedets gartner Johannes Schebel, tilsynsf. indtil 1848); Jægersborg Dyrehave (1843-48); bistand ved beplantn. af Forstbotanisk Have (omkr. 1850); omlægn. af Bernstorff Slotshave (1854); Sorø Akad.have (1857); rådgiver for tilplantn. af den botaniske del af den kgl. Vet. og Landbohøjsk.; private haver både i Danm. og Sverige bl.a. Erholm (1854); Övedskloster (1855); som insp. for de off. haver tilsyn med Fr.berg Have; Søndermarken; Rosenborg Have; Jægersborg Dyrehave samt slotshaverne ved Fredensborg; Frederiksborg; Charll.; Sorgenfri;, Bernstorff, Odense. Skriftlige arbejder: Udtog af en Dagbog over Gartnerie, 1828; Planer til Forskjønnelsesanlæg paa Bregentved, 1828; undervisn.manuskr., ca. 1833-49; Landskabsgartneriske Betragtn. over Danm., 1853; manuskr. til en betænkn. om bestyrelsesforh. for de off. lysthaver, 1872-73; Bemærkninger med Hensyn til den skjønne Havekunst i: Have- Tid., 1835, 256-65, 273-78, 295-98; 1836, 145-56; 1841, 49-101; Nogle Bemærkn. over Stedforh. i Almindelighed ved Haver i Danm. i: Samme, 241-61; Om de alm. da. Skovtræers Anvendelse i Haveanlæg i: Samme, 1843, 353-74.

Literature

J.A. Dybdahl i: Tidsskr. for Havevæsen, XII, 1877, 136-49 (nekr.); Vilh. Rothe: Mindeblad om Rothe, 1877, 140f (nekr.); Da. Havetid., ny rk., 1877, 49f (nekr.); Ill. Tid., nr. 907, 11.2.1877; Sv. Bruun og A. Lange: Danm. Havebrug og Gartneri til 1919, 1920, 225f, 237, 239, 255f, 265f, 273; Johs. Tholle: Da. Gartnere, 1927; samme i: Gartner Tid. 1942, 396-98; Chr. Elling: Den romantiske Have, 1942, 21; Eiler Nystrøm: Fr.bergs Hist., II, 1946, 95f; Johs Tholle: Fr.berg gennem Tiderne, VII, 1958, 29-42; Hakon Lund: De kongelige lysthaver, 1977; Lulu Salto Stephensen i: Jan Faye og Hannes Stephensen (red.): Marienlyst Slot, 1988; Hakon Lund i: Architectura, 12, 1990, 29f. Tegninger (Rigsarkivet).

Author: Lulu Salto Stephensen (L.S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.