Jürgen Ovens

Biography

Selvstændigt erhverv: Borgerskab under oph. i Amsterdam 1657-63, i Goverts Flincks hus efter dennes død 1657. Jürgen Ovens tilegnede sig under sin læretid flere stiltræk, der tyder på nærheden til Rembrandt, i hvis atelier han en tid synes at have arbejdet. Et fremtrædende træk er clair-obscurvirkningerne, men hans malemåde er i det hele dog mere akademisk end mesterens. Stor betydning for ham fik flamlændernes kunst, især P.P. Rubens', J. Jordaens' og A. van Dycks, og endvidere spores indflydelse fra nederlandske kunstnere som A. Cuyp, N. Maes, P. Santvoort og B. van der Helst. O. synes at have haft store ambitioner om at arbejde i den store stil, måske ansporet af et formodet ophold i Italien i 1640rne. Han vides at have leveret allegorier over freden i Münster og Osnabrück til Gottorp Slot (gået til grunde). I konkurrence med bl.a. Jordaens, Theodor van Thulden og Gerrit Honthorst indleverede han en skitse, Prins Frederik Hendrik af Oraniens triumf, til udsmykningen af Huis ten Bosch. Den blev dog ikke antaget. Hos hertugen af Gottorp fik han til gengæld flere bestillinger på større allegoriske kompositioner som udsmykninger til slottet. De var en slags parallel til Christian IVs fædrelandshistoriske billeder. Sådanne arbejder afslører hans udstrakte brug af assistenter, således at der ofte kommer noget ubehjælpsomt over detaljerne og noget grelt over koloritten. Det eklektiske element er og bliver dog fællesnævneren for disse figurrige og lærde billeder. Under sit ophold i Amsterdam under Svenskekrigen nåede han en anseelse på linie med de betydeligste samtidige hollandske malere. Han fik tildelt flere dekorative opgaver ved udsmykningen af byens rådhus (nu Kongeslottet), bl.a. fuldførelsen af Goverts Flincks Batavernes ed, som indsattes i stedet for det kasserede billede med samme motiv af Rembrandt. O.s egentlige virkefelt var dog portrætmaleriet, og her lå også hans særlige talent. Især er flere af hans tidlige portrætter kendetegnet af en malerisk finhed, beherskelse og dygtighed, der hurtigt skabte ham en fremtrædende plads i tidens portrætmaleri, også i europæisk sammenhæng. Det er holdningsfulde arbejder, der røber en veludviklet psykologisk indsigt. Med årene forgrovedes hans virkemidler dog noget, men hans håndværksmæssige dygtighed og sikre karakteriseringsevne forblev usvækket. Det lykkedes O. at samle sig en stor formue, dels ved giftermål og kunsthandel, dels ved sin egen efterhånden højt betalte kunst. Hans hus i Friedrichsstadt blev mødested for fyrster og diplomater, og han indtog en central position i hertugdømmerne, bl.a. som kunsthandler og -agent for hertugen. Skønt O. sandsynligvis kun i ringe grad arbejdede for det danske hof, må han betragtes som en af de betydeligste danske kunstnere i det 17. århundrede.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.