Emil Normann

Weilbach information

Genealogy

Normann, Emil Wilhelm von, 1798-1881, søofficer og maler. *18.12.1798 i Kbh., ?21.6.1881 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Major, senere generalmajor, kammerherre Gottlieb Philipp Geritus Dietrich von N. og Carolina Francisca Louise von Holstein. ~28.6.1832 i Kbh. med Wilhelmine Ottonie Christiane Høeg, *11.6.1807 i Kbh., ?12.1.1890 smst., datter af kommissionær i Kbh. Balthasar H. og Marie Smidt.

Biography

Emil Normann udviklede og dyrkede sit tegnetalent ved selvstudier og fra april 1925 som elev i Eckersbergs private malerskole. Afbrudt af N.s udstationeringer holdt Eckersberg og N. kontakt, og i efteråret 1827 anlagde N. korvetten på Eckersbergs maleri af en korvet, der ligger bi. N. var i 1834 udkommanderet til linieskibet Dronning Maries første togt, og Eckersberg var med som passager på rejsen rundt om Sjælland. I Storebælt gik de to ud i en båd og tegnede linieskibet, der lå for anker med sejlene oppe. Da flotillen nåede Christiansø, udførte N. skitsen til sit maleri Kanonbåden Delphinens ankomst til Christiansø. I fortsættelse af den tegneundervisning, der var en del af officersuddannelsen, perfektionerede N. sig i at skildre de forskellige sejlskibstyper og deres manøvrer i krig og fred samt i at tegne prospekter af havne- og gadepartier. N.s kunstneriske produktion var beskeden og ikke beregnet til salg. Han beholdt sine tegninger og en del malerier, andre gav han bort. I Eckersbergs bo var der ti oliemalerier af N.

Education

Kadet 1810, videreudd. til officer i Søetaten; elev på C.W. Eckersbergs private malersk. fra april 1825; Kunstakad. Kbh., tegnekl. 1828.

Travels

Med orlogsskib til Vestindien 1823-24, 1830- 31.

Occupations

Kadet 1810, sekondløjtn. 12.12.1821, premierløjtn. 13.9.1829, kaptajnløjtn. 22.6.1840, à la suite 11.2.1841, karakteriseret kaptajn 16.6.1869.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1829-30, 1835-40, 1845-46, 1854; Raadhusudst., Kbh. 1901; Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983.

Artworks

Udsigt på Elben ved Altona (udst. 1829, Handels- og Søfartsmus.); Udsigt på Elben ved Hamburg (udst. 1829, BR auk. 858, 1992, pendant til forannævnte); Slaget 2.4.1801 (udst. 1830, Stat. Mus. for Kunst); Det engelske brigskib forliser på Christiansø 29.12.1833 (udst. 1835, tidl. Johan Hansens Saml.); Kanonbåden Delphinens ankomst til Christiansø (1834, smst.); Udsigt fra batteriet Trekroner (1836, smst.); Linieskibet Skjold sejler ud i renden, hvor korvetten Najaden ligger til ankers (udst. 1837); Slaget ved Øland 1.6.1676 (udst. 1840); Søstykke, straks efter solens nedgang (udst. 1836, Gisselfeld); Udsigt fra Holms Plads på Chr.-havn (o. 1840, Kbh. Bymus.). Tegninger: Kbh. Bymus.; Gisselfeld; Handels- og Søfartsmus.; Søofficersforen. Tilskrivninger: Fregat Antonette i Københavns havn (tusch og gouache, o. 1824, Handels- og Søfartsmus.).

Literature

T.A. Topsøe Jensen og E. Marquard: Officerer i den da.- norske Søetat, 1935, II, 257f; Emil Hannover: Eckersberg, 1898, 215, 288; 500 Malerier, kat. Stat. Mus. for Kunst 1954-55, nr. 204; Hanne Poulsen i: Handels- og Søfartsmus. Årb. 1979, 151-53; samme: Da. Skibsportrætmalere, 1985; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983, 125f; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. C.W. Eckersbergs dagbøger 1819-1853, Det kgl. Bibl.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.