Pietro Krohn

Weilbach information

Genealogy

Krohn, Pietro Købke, 1840-1905, maler, tegner og museumsdirektør. *23.1.1840 i Kbh., ?15.10.1905 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Billedh., medaljør Frederik Christopher K. og Sophie Susanne Dorothea Købke. ~12.1.1881 i Kbh. med Emilie Juliane Bull, *11.9.1841 smst., ?12.1.1910 på Fr.berg, datter af cand.jur., senere kancellist i Generalpostdirektionen Carl Ludvig B. og Augusta Emilie Gerson.

Biography

Pietro Krohn virkede indtil 1880 især som maler og raderer, men malede også senere sporadisk, især landskaber. Til kredsen omkring ham hørte unge kunstnere som Hans Friis, Aug. Jerndorff og Otto Haslund, ligesom K. var en nær ven af Julius Lange. Med de to sidste foretog han en studierejse til Tyskland og Holland for at sætte sig ind i moderne reproduktionsteknik. Under sit ophold i Italien omkring midten af 1870erne var han et afholdt medlem af den danske kunstnerkoloni, som bl.a. talte Th. Bindesbøll, Hans Friis, Otto Haslund, Axel Helsted, Carl Thomsen og Kr. Zahrtmann. Berøring med kunstnermiljøet bevarede han senere gennem sit medlemskab af foreningen "Bogstaveligheden", en radikal gruppe af kunstnere og intellektuelle, der samledes til møder 1880-82. K. siges i øvrigt at have været ophavsmand til ideen om at stifte denne forening. Som bogillustrator opnåede K. størst udbredelse med sine børnebøger, fortrinsvis Peters Jul, hvis popularitet har holdt sig til vore dage. Hans berømmede service for Bing & Grøndahl, Hejrestellet, er inspireret af kinesisk og japansk kunst og foregriber med sin dekorative linieføring art nouveau-stilen. K. gjorde en energisk indsats for Kunstindustrimuseets oprettelse og senere ledelse, hvor hans betydelige administrative evner kom til deres ret.

Education

Student 1859; Kunstakad. Kbh. (W. Marstrand, J. Roed og P.C. Skovgaard) 1860-67; deltog i krigen 1864 som officersaspirant, senere som løjtnant; permitteredes 1868.

Travels

Tyskland og Holland 1871 (s.m. Otto Haslund og Julius Lange); Italien 1872-78 (Rom, Rocca di Papa og Anticoli) og senere, sidste gang ca. 1904; Paris 1878.

Occupations

Kommissær ved den da. afd. på verdensudst. i Paris 1878; lærer ved Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1879-86; kostumier ved Det kgl. Teater 1880; økonomiinspektør smst. 1880-93; operainstruktør smst. 1885-93; inspektør, senere kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl 1885-92, senere medl. af virksomhedens best.; medl. af Kunstindustrimus.' første komité ved dettes stiftelse 1890 (forestod ulønnet indkøbene); dir. for Kunstindustrimus. fra 1893 til sin død.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1865; Akad. 1867, 1872; titulær prof. 1896.

Exhibitions

Charl. Forår 1865, 1867-68, 1870-73, 1875-78; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Da. Kunststævne, Forum 1929.

Artworks

Malerier: Søndermarken (1862, Kbh. Bymus.); Skt. Knuds marked i Odense (1865, tidl. Johan Hansens Saml.); På et gadehjørne i Ærøskøbing, byens udråber nyder sin frokost (1869); Leonora Christina i sit fængselslivs første tid (udst. 1871, konk.arb. til Neuhausens Pr.); En morgentime, motiv fra en by i Albanerbjergene (udst. 1873); Et lille osteri ved Roms mure (1873, tidl. Johan Hansens Saml.); Kone med torvekurv (tidl. smst.); En børnekoncert (udst. 1876); Scene fra et borgerhjem (1876); En gammel munk på indsamling (udst. 1877); En abbate, som vil købe frugt (udst. 1878). Akvareller og tegninger: Gamle Erik (1867, tidl. Johan Hansens Saml.); Gammel mand (Kobberstiksaml.); Italiensk A.B.C. (udf. 1875-77 til Otto Haslunds forlovede). Raderinger: Medaljør F.C. Krohn ved arbejdet (1865, Neuhausens Pr.); En samtale, motiv fra Ærø; En fiskerhytte på Turø (udst. 1868). Bogillustrationer: Johan Krohn: Peters Jul, 1866 (farvelagte litografier efter tegn. af K. og Otto Haslund, 2. udg. 1870 med træsnit efter K.s tegn., stokkene brændt, fl. senere reproduktioner i ætsning, sidst 1934, omtegnet af Frants Henningsen til farvelitografi 1889); I Skoven skulde være Gilde, 1870 og 1883 (tegn. geng. i farvelitografi, 2. udg. 1873, fl. senere udg.); Johan Krohn: Billedbog for Børn, 1871 (litograferede pennetegn. af K. og Otto Haslund); Børnenes Musik, 1871 (heri kun titelblad, 2. udg. 1872 gennemill. med litografier); Johan Krohn: Børnehistorier, 1872 (tegn. reprod. i træsnit); ill. og vignetter til forsk. ugeblade, kalendere m.m.; ill. fl. lejlighedssange med autografier (eksempl. i Det kgl. Bibl.); mønstertegn. og initialer (Kunstindustrimus.). Dekorative arbejder: For Bing & Grøndahl til Den nordiske Udst. 1888 og udst. i Paris (?) 1889: Hejrestellet (1885-88, solgt i Paris til museer og private); polykrome gengivelser efter Thorvaldsens statuer (1888); en serie blomsterkopper (1889); lågvaser (hvidt porcelæn, slutn. 1880'erne); Svanestellet (før 1895). Litterære arbejder: En række artikler om kunstindustri m.m.; Litografiens hist. i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 105-64.

Literature

C. Nyrop i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1894, 53-56; Breve fra Jul. Lange, udg. af P. Købke, 1902, 79, 84-86, 89, 96, 183, 193, 272; Porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl 1853-1903, 1903, 59-61, 85; Harald Bing i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1905, 201-04; samme i: Berl. Tid. 17.10.1905; samme i: Kunstindustrimus. Virksomhed 1905, 1906, 3-5; Det nye Aarh., 1905-06, I, 177-80; F. Hendriksen i: Ord och bild, XIV, 1905, 665-70; samme i: Bogvennen, 1907-10, 33-36; Pol. 17.10.1905 (kronik, E. Hannover); F. Deneken i: Museumskunde, II, 1906, 47-50; Ill. Tid., 1905-06, 48; Jac. Ahrenberg: Människor som jag kännt, V. 1910, 85-110 (forkortet i: Gads da. Mag., 1911-12, 252-61); Pol. 9.3.1913 (N. Lützhøft); E. Hannover: Det da. Kunstindustrimus. i de første 25 Aar, 1920; Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik 1853-1928, 1920; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932; Albrecht Schmidt: I Liv og Kunst, 1937, 60ff.; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Inger Simonsen: Den da. Børnebog, 1942; Aksel Rode: Otto Haslund, 1940, 7, 17, 19, 31, 40, 45, 48, 52-54, 56, 60-66; Da. Tegninger, I-III, 1945; Da. Boghaandv. gennem Tiderne, 1949; Fr. Bull: Nord. kunstnerliv i Rom, 1960, 199f; Erik Lassen: En da. porcelænsfabriks hist., 1978, 18f; H. Honnens de Lichtenberg i: Carlsbergfondets årsskr., 1981, 101-05; M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv., 1982, 127-29; For hundrede år siden, Stat. Mus. for Kunst m.fl., 2, 1982, 173; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 80, 87, 90, 105, 122, 133; J. Schou-Christensen i: Cras, LVII, 1990, 21-23; Steen Nottelmann i: Samme, 34. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.