Johannes Rach

Biography

Johannes Rachs navn er først og fremmest knyttet til de prospekter, han udførte i 1747-50 sammen med H.H. Eegberg og leverede til hoffet. Nogle af dem baserer sig på samtidige kobberstik fra Den danske Vitruvius af de Thurah og Hafnia Hodernia. R. har signeret en del af sine danske prospekter, men på en lang række optræder han imidlertid sideordnet med Eegberg. Arten og omfanget af deres samarbejde lader sig endnu ikke beskrive. R.s betydning ligger ikke på det kunstneriske område. Hans (og Eegbergs) malerier må karakteriseres som noget flade i bygningsgengivelsen, ubehændige i perspektivet og naive i tegningen. De mange malede prospekter er imidlertid af stor arkitekturhistorisk og kulturhistorisk værdi. Dette skyldes dels, at gengivelserne af bygninger og gadeliv er både detaljerede og troværdige, dels at malerierne i modsætning til de motiver, hvortil der er grafiske forlæg, udmærker sig ved at gøre rede for bygningernes farver. Enkelte bygningsarkæologiske undersøgelser har kunnet bekræfte farveholdningen i prospekterne, hvis udsagn således må tillægges stor kildeværdi. Ligesom paryktidens honette samfund fremstår tydeligt på de livagtige gadescener, gengiver billederne også bybilledets farverige palet på en troværdig måde. R. fortsatte med at tegne og male prospekter også efter at have forladt Danmark. Der findes adskillige med motiver fra Holland, Madeira, St. Helena, Kapkolonien, de nederlandske kolonier i Østen og Japan. Det er ikke klarlagt, hvorvidt det i alle tilfælde drejer sig om selvoplevede motiver, eller om der, ligesom tilfældet er med nogle af de danske, norske og holstenske prospekter, er tale om kopier efter andres forlæg. Der er dog god grund til at tro, at hans indonesiske prospekter bygger på egne iagttagelser. Disse billeder værdsættes højt, og et udvalg blev udgivet af Det kgl. bataviske selskab for kunst og videnskab, af hvilket R. var medlem.

Author: John Erichsen (J.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.