Frants Henningsen

Weilbach information

Genealogy

Henningsen, Frants Peter Diderik, 1850-1908, maler og illustrator. *22.6.1850 i Kbh., ?20.3.1908 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Farvehdl., grosserer Frants Christian Ludvig H. og Hilda Christine Charlotte Schou. ~9.11.1880 i Kbh. med Thora Vermehren, *26.12.1859 smst., ?16.1.1943 i Hell., datter af maleren Johan Frederik Nicolai V. og Thomasine Ludvigne Grüner.

Biography

Frants Henningsen blev, som de andre danske elever på Bonnats skole, en formidler af nye impulser fra Frankrig. Men i modsætning til P.S. Krøyer og Th. Philipsen inddrog H. ikke erfaringer fra det franske friluftsmaleri, men fortsatte med at gennemarbejde sine billeder i traditionel håndværksmæssig og akademisk forstand. Samtidig blev den socialt orienterede naturalisme, der i Frankrig repræsenteredes af Bastien-Lepage og Jules Breton, et betydningsfuldt udgangspunkt for en meget væsentlig del af H.s produktion. Hertil kan føjes et kendskab til den af mange i Danmark højt værdsatte Millet, hvis ønske om at tilføre skildringerne af nød og fattigdom en almenmenneskelig dimension i højere grad kendetegner H. end hans i mange henseender beslægtede yngre bror Erik H. Karakteristisk i denne henseende er hovedværket En begravelse, der også viser, hvordan H. som kolorist kan have lært af den ældre spanske skole, f.eks. Velazquez. Det gælder specielt brugen af mørke farvetoner og en dyb, dump sort, ikke ulig den tidlige Eduard Manet og visse af P.S. Krøyers første billeder. Disse stiltræk formidlede H. videre ikke bare til broderen, men også til gruppen af gadelivsmalere, Edvard Petersen, Paul Fischer og Tom Petersen. I opfattelsen af den moderne kunstners rolle kom H. til at stå midt imellem Georg Brandes og Julius Lange. Et ønske om at give medfølelsen forrang frem for det socialt-agitatoriske kan forklare det lettere forskønnende og sentimentale, der er over H.s store, ambitiøse billede i Aarhus Kunstmuseum af en forladt mor. Tendensen til det anekdotiske i dette og andre billeder peger tilbage mod de ældre danske genremalere. Forhold i H.s privatliv kan her have været af betydning. H. blev nemlig i 1880 svigersøn til Frederik Vermehren. H.s forbindelse til den ældre, nationale skole kan forklare den radikale kritiks voksende afvisning af ham som maler. En reaktion, der kulminerede med Karl Madsens voldsomme protester mod udnævnelsen af H. til professor ved Kunstakademiet. H.s dygtighed som figurmaler og evne til at komponere ses ikke mindst i billedet af Estrups gendarmer og En helt fra 1864. Sidstnævnte er i sin psykologiske indlevelse og bevidst uheroiske skildring et af de interessanteste af de mange nationalhistoriske billeder fra perioden. De to skildringer viser sammen med H.s strandbilleder, at han, når han anså det for meningsfuldt, udmærket kunne anvende en lysere kolorit. Sommerdag ved Hornbæk strand fra 1884 er ikke mindre mættet af lys end Krøyers og Michael Anchers billeder fra Skagen. Men den meget omhyggelige tegning og perspektiviske virkning er snarere i slægt med Eckersbergs solskinsbilleder fra begyndelsen af århundredet. Som broderen var H. en flittig illustrator, bl.a. af J. Krohns Fortællinger for Børn, I-III. Desuden leverede han forlæg til xylografierne i Fremtiden og Ude og Hjemme.

Education

Stud. 1869; C.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1870, afg. juni 1875; Bonnats sk., Paris 1877-78.

Travels

Tyskland 1875; Frankrig 1877-78; Spanien foråret 1878 s.m. P.S. Krøyer, Fr. Schwartz og Jul. Lange; Paris 1881.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1887; prof. ved Kunstakad. Kbh. 1890; medl. af Udst.kom. 1890-93, 1901-07; af Charl.borg Censurkom. fra 1903; af Gallerikomm. 1903; af best. for Thorvaldsens Mus. 1906-08; medstifter og medl. af best. for Foren. for Nat. Kunst fra o. 1907.

Scholarships

Årsmed. 1883; Akad. 1884.

Exhibitions

Charl. Forår 1875-78, 1880-91, 1893-94, 1896, 1899, 1901-08; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942, 1952; Nord. Udst., Kbh. 1888; Internat. Kunstausst., Berlin 1892; Konst- och industriutst., Sth. 1897; da. udst., Königliches Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Charl.borgudst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; 4 generationer, Damhuset, Lyngby 1975; Charl.borgudst. kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; Skynd dig, kom om føje år, Blichermus. 1982; Socialt set af nord. kunstnere før og nu, Nordjyll. Kunstmus. 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Damhuset, Lyngby 1983.

Artworks

På fodtur (1877, Hirschsprung); Tørvepige (1878, Storstrøms Kunstmus.); Strandparti, Hornbæk (1883, Hirschsprung); En begravelse (1883, Stat. Mus. for Kunst); Sommerdag ved Hornbæk strand (1884); Aftenstemning, sæden køres ind (1886, Hirschsprung); Forladt, dog ej af venner i nøden (1888, Aarhus Kunstmus.); Vandrebogen efterses (1890); Hos pantelåneren (1893, Stat. Mus. for Kunst); Ved sygelejet (1896, Aarhus Kunstmus.); En helt fra 1864 (1901, Fr.borgmus.); Portræt af skuespilleren Olaf Poulsen (Det kgl. Teater); Militærmusikanter (Odessa Mus. for vesteur. og orientalsk kunst). Illustrationer: J. Krohn: Fortællinger for Børn, I-III, 1877-94; samme: Børnerim, 1882, 1884; J. Helms: Soldaterliv, 1883; Poul M. Møller: En dansk Students Eventyr, 1896.

Literature

F. Hendriksen i: Bogvennen, 1907-10, 45-47; Ill. Tid., 1907-08, 400f, 415, 430; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 23f; Andr. Vinding: Hans Henningsen, 1941, 10-17: Ove Haase i: Da. kunst, nr. 96, 1955; nr. 99, 1961; nr. 110, 1977; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 203; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 118, 134, 138; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns skole, 1979, 32, 34; Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. mus. for Kunst m.fl. 1982; P.M. Hornung og Kasper Monrad i: Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983, 36-38; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 110, 128; H. Usselmann i: Kunsthist. tidskr., 1986, II, 70f; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Nina Damsgaard, Signe Jacobsen, Anne-Lise Walsted (red.): Brødrene Henningsen. Maler og arbejder, Vejle Kunstmus. m.fl. 1992; P.M. Hornung: Realismen, 1993.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.