Hans Brüggemann

Weilbach information

Genealogy

Brüggemann, Hans, -1514(?)-1521-, billedskærer. *i Walsrode, Lüneburger Heide, Tyskland.

Biography

Hans Brüggemann virkede som billedskærer i Slesvig-Holsten i årene omkring 1520. 1597 omtaltes han af statholder Henrik Rantzau som "pictor et caelator", dvs. maler og ciselør. Der kendes imidlertid ingen malerier, der påviseligt kan henføres til B.s værksted. Det eneste dokumenterede værk fra B.s værksted er højaltertavlen i Slesvig Domkirke. På tavlens latinske indskrift meddeles det, at tavlen blev fuldendt i 1521. Altertavlen blev ikke fremstillet til Slesvig Domkirke, men til augustinerkorherrernes kirke i Bordesholm, der af kong Hans' yngre broder hertug Frederik, senere Fr. I, var udset til hertugelig gravkirke, og det forekommer overvejende sandsynligt, at bestilleren var hertugen selv. Slesvig-tavlen er en fløjaltertavle. Når den lukkes, fremtræder den helt billedløs i det nøgne egetræ. Dette forhold peger, sammenholdt med hvad der i øvrigt var almindeligt i senmiddelalderlig billedskærerkunst, på, at værket trods inskriptionen nok ikke var helt færdig i 1521. Altertavlen er med sin nederlandske form og fint udskårne, ubemalede relieffer enestående i periodens nordtyske billedskærerkunst. Den indeholder relieffer med 16 motiver fra Kristi lidelseshistorie. Kompositionen af de enkelte relieffer, detaljeringsgraden i udskæringerne og figurstilen peger på indflydelse fra Nederlandene og Sydtyskland. Mest iøjenfaldende er påvirkningen fra Tilman von Riemenschneider og Albrecht Dürer, hvis Den lille Passion, der udkom 1511, blev anvendt som forlæg for flere af motiverne. B.s relieffer fremtræder som scenerum med forgrundsfigurerne omtrent i friskulptur og med en ret høj grad af perspektivisk dybdevirkning. Figurerne er særdeles detaljerige og i proportioneringerne tæt på det anatomisk korrekte. Scenerne præges af stor variationsrigdom i bevægelser og psykologisk udtryk. Hvor figurscenerne således har et umiskendeligt renæssancepræg, er de ornamentale led ligesom tavlens arkitektoniske udformning udpræget gotiske. Af andre værker, der traditionelt tilskrives B.s værksted, må bronzegravmælet for hertug Frederik og hertuginde Anna af Brandenburg fremhæves. Det må formodes udført efter Annas død og før hertugen indgik sit andet ægteskab, dvs. mellem 1514 og 1518.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Højaltertavle til klosterk. i Bordesholm, Holsten (1521, fra 1666 i Slesvig Domk.). Tilskrivninger: Gravmæle over hertug Frederik og hertuginde Anna af Brandenburg (bronze ca. 1514-18, Bordesholm Klosterk.); Maria med barnet (1520, fra forsv. monstranshus til den nedlagte Mariak. i Husum, Slesvig); Skt. Kristoffer med Jesusbarnet (Slesvig Domk.); Skt. Georg med dragen (Nat.mus. Kbh.).

Literature

August Sach: H.B. und seine Werke, Schleswig 1865 (2.rev.udg. 1895); H.M. Fenger i: Kirkehist. Saml., 3.rk.I, 1874-77, 5-33; N.L. Høyen: Skrifter, II, 1874, 152-69; A. Matthai: Zur Kenntnis der mittelalterlichen Schnitzaltäre Schlesw.-Holst. bis zum Jahre 1530, 1901, 136-38 og 177-79; Francis Beckett: Danmarks Kunst, II, Kbh. 1926, 191-202; V. Thorlacius-Ussing i: Aarb. for nord. Oldkyndighed og hist., 3.rk. XIX, 1929, 263-82; Freerk Haye Hamkens: Der Bordesholmer Altar Meister Brüggemann, Leipzig 1936; Fritz Fuglsang, Alfred Erhardt: Der Bordesholmer Altar des H.B., 1959; Ingeborg Kähler: Der Bordesholmer Altar, Neumünster 1981; Horst Appuhn: Der Bordesholmer Altar und die anderen Werke von H.B., Königstein im Tausen 1983.

Author: Hans Jørgen Frederiksen (H.J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.