Hercules von Oberberg

Weilbach information

Genealogy

Oberberg (Oberbers, Ouerbergh), Hercules (Herkules) von, - 1557-1602, bygmester. Begr. 31.12.1602. Formentlig af nederlandsk herkomst.

Biography

Hercules von Oberberg havde arbejdet i Küstrin for Johann, markgreve af Brandenburg, før han i 1557 blev ansat som Christian IIIs bygmester på Københavns Slot. Et år senere blev O.s fæstningsværker om København og på Krogen på kongens befaling af 6.11.1558 vurderet af bygmester Hans von Diskow, og efter dennes anvisninger udbyggedes befæstningen af Krogen bl.a. med kanonporte mod Øresund. Det var kun de mest nødvendige reparationer af Københavns Slot, Frederik II lod O. foretage i månederne før kroningen i august 1559. Kort herefter blev O. ansat hos Christian IIIs bror, Hans den ældre, hertug af Slesvig-Holsten. Det antages, at O. i 1560erne fortsatte ombygningen af Sønderborg Slot og opførte slotskirken for enkedronning Dorothea. Efter hertug Hans' død 1580 blev O. igen engageret af Frederik II og afslog samtidig et tilbud om ansættelse hos den preussiske hertug Georg Friedrich. Frederik II overdrog O. fuldførelsen af Hansborg, som kongen efter overtagelsen kaldte Haderslevhus. Christian IV overdrog i 1598 O. ombygningen af Koldinghus efter en brand året før. Opgaven skulle dog udføres efter udkast af en anden, unavngiven kunstner. O. var da en ældre mand, og kongen engagerede derfor i 1601 yderligere Hans Barchmand, der forpligtede sig til at fuldføre værket i tilfælde af O.s død, som indtraf sidst i december 1602, før arbejdet var fuldført. Fra 1559 boede O. i Haderslev, men af ukendte årsager satte hans enke og børn et udateret epitafium over ham i Kalundborg Kirke. Ifølge kirkebogen fra Åstrup ved Haderslev blev han begravet 31.12.1602. Kun lidt er bevaret af O.s dokumenterede værker, men hvis slotskirken i Sønderborg er udført på grundlag af hans egne udkast, havde han betydeligt kendskab til Cornelis Floris' stil, og det er sandsynligt, at han blev uddannet på Floris' værksted i Antwerpen.

Education

Travels

Occupations

Kgl. bygm. 17.7.1557; bygm. hos hertug Hans d.æ. 29.8.1559; kgl. bygm. igen fra 1580.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

1557-59: Mindre istandsæt. af Kbh. Slot; af Koldinghus; ombygn. af Sønderborg Slot; arb. på Kbh. befæstn.; på fæstn.værker på Krogen, senere Kronborg; endv. reparationer af det indre af Kbh. Slot (iflg. kgl. ordre 18.2.1559); vest- og sydfløj med kirke, Hansborg, fra 1580 kaldet Haderslevhus (1559- 66); fuldf. af slottet Hansborg (ml. 1580 og 1585, nedr. 1666); ombygn. og befæstn. af Tønderhus (1580, nedr. 1750); opmål. af Tönning Slot, Eiderstedt (1590, nedr. 1735); indretn. og udsmykn. af nordfløj, Gottorp Slot (1590-91); ombygn. af nord- og vestfløj, Koldinghus efter udleveret skabelon (fra 1598).

Literature

F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; Kanc.Brevb. 1556-60, 1887-88; 1596-1602, 1913; Harry Schmidt i: Gottorfer Künstler I-II, Kiel 1916-17 (Quellen und Forsch. IV-V), Kiel 1916-17; Vilh. Lorenzen: Studier i da. Herregaardsark., 1921; T.O. Achelis: Haderslev i gl. Dage, I, 1926, 106 (Åstrup kirkebog); P. Hirschfeld: Schlesw.- Holst. Schlösser und Herrensitze im 16. und 17. Jahrh., Kiel 1929; samme: Herrenhäuser und Schlösser in Schlesw.-Holst., München 1980; O. Norn: Chr. III.s Borge, 1949; O. Norn, J. Paulsen og J. Slettebo: Sønderborg Slot, 1963; Henrik Fangel i: Et hus i Haderslev, 1980; O. Norn i: Leids Kunsthist. Jaarbuch, II, 1983, Delft 1984, 157-75; samme: To grænseslotte, 1986.

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.