Willum van Steenwinckel

Biography

Willum van Steenwinckels fornavn havde vundet hævd i familien, idet en ældre Willum arbejdede i Emden og foråret 1578 fik ansættelse på Kronborg sammen med Hans I van S. Endnu 1618 boede S. i Halmstad, men må snart være flyttet til Laholm, der blev hans hovedarbejdsplads den næste halve snes år. Dog ansattes han omkring 1625 tillige som bygmester for fæstningen Halmstad. 21. juni 1628 blev han fritstillet af kongen, men muligvis forlod han først Laholm sidst på året 1629, da han beordredes til Glückstadt, hvor han 28. februar 1630 fik ansættelse som bygmester med virkning fra 4. december året forinden. Herefter synes han at have arbejdet med udbygningen af Glückstadt igennem resten af Christian IVs levetid. De dansk-svenske krigshandlinger 1643-44, Torstenssonfejden, ramte også S. Hans ejendomme i Laholm, hvor han ved siden af sit virke som bygmester havde drevet en betydelig handelsvirksomhed, afbrændtes og beslaglagdes. Også bygmestervirksomheden i Glückstadt gav problemer. Således blev myndighederne i Holsten 29. maj 1649 anmodet om at mægle i stridighederne mellem S. og en tidligere medarbejder, digegreven Gebbardt Tietken. 1. juli samme år skrev S. fra København til kongen, Frederik III, klagede sin nød og ansøgte om genansættelse samt udbetaling af tilgodehavender på i alt 1438 Rdl. I 1651 modtog han en mindre del for opførelsen af broen ved Laholm tilbage i 1632, men om den sidst kendte henvendelse af 22. juni 1653 bar frugt, vides ikke. Som medlem af rigets førende bygmesterfamilie har S. nydt Christian IVs tillid, hvilket navnlig understreges af beslutningen om at ansætte ham som bygmester ved udvidelsen af prestigeprojektet Glückstadt. Formentlig har han hovedsagelig virket som bygmester, der ledede arbejdet efter andres tegninger. Således var bygningerne på Laholm tegnet af Cornelissen, og tegningerne til slottet i Glückstadt forelå før august 1629, da kongen ved et besøg stak "sit Lossemente" af. Et muligt kunstnerisk særpræg er under alle omstændigheder vanskeligt at påvise, idet næsten intet er bevaret af det byggeri, S. navn ifølge samtidige kilder er knyttet til.

Author: Hugo Johannsen (H.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.