Jacob Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Jacob, 1774-1855, skibsfører og skibsportrætmaler. *25.8.1774 i Flensborg, ?29.8.1855 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Købmand, reder Nicolaj P. og NN. ~1795 med Engeburg (Ingeborg) Hee, *ca. 1776, ?4.5.1842 i Kbh., datter af skibsfører i Flensborg Asmus H. og NN Joost.

Biography

Jacob Petersen er Danmarks længst virkende og mest produktive skibsportræt- og marinemaler. Det ældste bevarede skibsportræt, dateret 1795, viser, at han allerede i Flensborg-tiden var produktiv inden for denne genre. Hans seneste kendte skibsbillede er dateret 1855. Da Napoleonskrigen afskar P. fra at sejle, rejste han til København, hvor han i beskeden målestok deltog i Kaperkrigen, men med større succes afbildede sine kaperfællers bedrifter. P.s bevarede skibsportrætter, præsentationer og situationer tælles i hundreder og er på grund af deres dokumentariske værdi internationalt værdsatte. De skibsportrætter, der ifølge underteksten blev bestilt af skibets fører, og disse er langt de fleste, er akvareller. Rederne bestilte deres skibe i olie, ligesom et mindre antal søstykker er udført i olie på lærred. Den mest yndede kulisse for skibet er Kronborg. Også flådeportrætterne og flere søstykker har denne baggrund. Københavns Havn og Trekroner er en anden almindelig kulisse, men ellers ses mange både hjemlige og fremmede markante kystprofiler bag de gengivne skibe af mange nationer. I 1840 signerede den internationalt orienterede P. et portræt af en engelsk brig: "Drawn by J. Petersen. London". P. hørte til den lille gruppe af søfartskyndige, som C.W. Eckersberg omgikkedes. Efter traditionen skulle Eckersberg i 1820rne have søgt hjælp hos P. om skibenes bygning og rigning, og Eckersberg skulle så til gengæld have lært P. at bruge sin pensel med større frihed og gengive vandet på en anden og mere levende måde. Netop i begyndelsen af 1820rne ændrer P. sin gengivelse af søen, ligesom han anbringer "Eckersbergske" aktører i riggen og således bekræfter traditionens rigtighed. Lejlighedsvise bemærkninger i Eckersbergs dagbøger omtaler "Capt. Petersen" som en ligemand og kollega inden for skibsmaleriet. I januar 1832 modtog Eckersberg fra P. et maleri forstillende en amerikansk fregat, som lænser i en storm, til gengæld for et søstykke med adskillige krydsende skibe. Eckersberg formidlede, at P. udstillede 3 søstykker på Charlottenborg, hvoraf det ene blev købt til Den kongelige Malerisamling, men den rutinerede skibsportrætmaler foretrak at virke inden for sin gamle genre. Han havde ingen ambitioner om at kalde sig marinemaler.

Education

Navigatør.

Travels

Østersø- og Middelhavsfart som skibsfører; London 1840.

Occupations

Skibsfører i Flensborg o. 1798-o. 1804; fik kaperbrev i Kbh. 9.12.1807.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1833, 1855; Sønderjysk Udst. Charl.borg 1937; Skibsportrætter gennem 100 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Storm og stille, Orlogsmus. Valdemarsslot 1980.

Artworks

Fregat Die Familie af Flensborg (1795); Slaget på Reden 1801 (Kbh. Bymus.); Hvalfangerfregat Grönland (1806, Schiffahrtsmus. Flensburgs); Angrebet på Christiansø 1808 (Fr.borgmus.); Kaperkutter Johanne tager galeasen Der junge Richard (1813, Aabenraa Mus.); Kaperkutter Johanne (1813, Handels- og Søfartsmus.); Galease Reckervig i storm ved Hetland (23.9.1820, Aabenraa Mus.); Brig De seks Søskende (1821, Marstal Søfartsmus.); Jagt Kirstines Haab (1821, Bornholms Mus.); Brig Vennerne (1824, Gl. By, Århus); Slup Christiane Charlotte (1829, Svendborg Mus.); Fyrskib Trindelen (o. 1829, Dragør Mus.); Efter orkanen ved Knippelsbro 4.4.1830 (Kbh. Bymus.); Bark Julie (1833, Mus. Wyk, Föhr); To danske fregatter i en storm (udst. 1833, Stat. Mus. for Kunst); Marine, Øresund (1838, Handels- og Søfartsmus.); Hjulskib Dronning Maria (1839, smst.); Jagt Christiane Sophie (1842, Aalborg Hist. Mus.); Gross. Heerings flåde foran Kronborg (1844); Christianiapaketten Prinsesse Caroline (1845, Handels- og Søfartsmus.); Dansk orlogsfregat set mod styrbord (1850, Orlogsmus.); Marine med dansk bark og polsk brig uden for Trekroner (tidl. Johan Hansens Saml.); endvidere repr. på Nat.mus., Kbh.; Post- og Telegrafmus.; Odense Bys Mus.; Vejle Mus.; Neksø Mus.; i mange skand., tyske, engelske og amerikanske mus.

Literature

Emil Hannover: Eckersberg, 1898, 212; C.A. Jensen i: Hist. Medd. om Kbh., 2. rk, III, 1927-28, 16-18; F. Holm-Petersen: Skibsportrætmalere, 1967, 22f; Handels- og Søfartsmus. Årbog 1970, 145f; 1987, 6; Hans Jürgen Hansen: Deutsche Marinemalerei, 1977, 47, 128; Hanne Poulsen: Da. Skibsportrætmalere, 1985. C.W.Eckersbergs dagbøger (Det kgl. Bibl.).

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.