Hans Koch

Weilbach information

Genealogy

Koch, Hans Henrik, 1873-1922, arkitekt. *25.9.1873 i Kbh., ?5.9.1922 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Assessor, senere højesteretsjustitiarius Peter Frederik K. og Adamine Vilhelmine Mathilde Hauch. ~12.9.1902 i Kbh. med Anna Johanne Syberg Petersen, *13.8.1873 på Søbysøgaard, ?19.8.1918 i Kbh., datter af fhv. forpagter på Brockdorff Rasmus Syberg P. og Anna Frederikke Lollesgaard.

Biography

Hans Koch var stærkt medvirkende til omvurderingen af C.F. Hansens arkitektur og banede vejen for nyklassicismens gennembrud i Danmark. K. rejste i 1910 kampagnen mod det spir, som brygger Carl Jacobsen havde tilbudt at sætte på Vor Frue Kirke i København. Han blev støttet af bl.a. Ivar Bentsen, Carl Petersen og Povl Baumann og arrangerede året efter en udstilling af C.F. Hansens arbejder. Heri indgik en stor samling arkitekturtegninger, som K. havde arvet efter sin farfar, hofbygmester J.H. Koch, og som han siden forøgede med henblik på oprettelsen af et dansk arkitekturmuseum. Den Kochske Samling blev senere en væsentlig del af Samlingen af Arkitekturtegninger på Kunstakademiets Bibliotek. Også opstillingen af Niels Skovgaards Havhestebrønd på Kultorvet (senere flyttet til Kunstindustrimuseets Grønnegård) skyldtes hans initiativ. K. nød stor anseelse for sin store kunstneriske og tekniske begavelse, der bl.a. omfattede evnen til at forestille sig komplicerede geometriske former i plane udfoldninger. Dette talent udmøntede sig i et mangeårigt arbejde med udklipsark og legetøj, f.eks. Syvklodsspillet, der af Fredrik Appel blev anvendt til udsmykning af blændingsfelter på Taastrup Borgerskole, 1924- 29, ligesom Hasle Klinke & Chamottestensfabrik har udsendt spillet som reklamegave, 1956. Udklipsarkene er blevet genoptrykt helt op til vor tid, og Hans Hansen anvendte en frø fra et af disse ark som forlæg for en samlekasse til regnvand i forbindelse med Pantomimeteatrets istandsættelse, ca. 1950. K. er også ophavsmand til det såkaldte "Kochs forbandt", en blanding af blok- og krydsforbandt i murstensmurværk, som har æstetiske kvaliteter og styrkemæssige fordele.

Education

Tekn. Sk.; i murerlære 1893; Kunstakad. Kbh. jan. 1895, afg. jan. 1902. Ansættelser: Hans J. Holm; Martin Nyrop; H. Wenck. i perioden 1899- 1919:

Travels

Tyskland, Italien 1897-98; opmåler og fotograf ved Carlsbergfondets ekspedition, Rhodos 1901-02; hyppige rejser til Nordtyskland og Berlin fra 1911.

Occupations

Selvstændig virksomhed s.m. Carl Petersen 1919- 22. Medl. af best. for Akad. Ark.foren. fra 1905; sekr. i Kunstforen., Kbh. 1912-18.

Scholarships

Grand Prix, Paris 1925 (for legetøj).

Exhibitions

Charl. Forår 1922; verdensudst., Paris 1925.

Artworks

Villaer A.N. Hansens Allé 37, 38, Hell. (1907-08); C.F. Richsv. 44, Fr.berg (1908); for Harald Moltke, Zahrtmanns Pl. 77, Fr.berg (1912, s.m. Carl Petersen); for Kr. Zahrtmann, smst. 79, Fr.berg (1913, pr.); Fr.berg Komm. Funktionærers Haveby, Finsensv., Buen, Ved Grænsen (1914, s.m. K.T. Seest, pr.); ombygn. af Julius Paulsens gård i Lundene, Tibirke (1918); Horsens Privatbank, hj. af Jessensg. og Stationspl. (1919, s.m. Carl Petersen). Restaureringer: S.m. Carl Petersen: Vedligeholdelse af Thorvaldsens Mus. og istandsættelse af Kbh. Domhus (fra 1919); ombygn. af Admiral Gjeddes Gård, St. Kannikestr. 10, Kbh. (1918-20, pr.). Projekter: (S.m. Carl Petersen): Ting- og Arresthus, Kerteminde (1908, 3 pr.); Nat.mus. i Gothersg., Kbh. (1921); forslag til bebyg. af det Classenske Fideicommis' grunde mellem Arendalsg. og Classensg. (opf. 1924 i let ændret form af Povl Baumann, Ole Falkentorp og Peter Nielsen). Legetøj: Syvklodsspillet; endv. flere mosaikspil, udklipsark med dyr og fugle, juleark o.a.

Literature

Arch. 1907-08, 393-95 (Ting- og Arresthus); 1910-11, 41-43 (A. N. Hansens Allé); 1921, 337 (forslag til Nat.mus.); 1922, 109, 113, 115 (Gjeddes Gård); 1922, 221 (nekr. af Ivar Bentsen); Da. Ark.foren. Tidsskr. 1916, 173-75, 184 (K.s forbandt); Berl. Tid. 11.9.1922 (Carl Petersen); Arch. U. 1928, 5 (trappe i Gjeddes Gård); 1950, 251 (samlekasse for regnvand); Dansk Kunsthåndv. 1959, 198- 201 (syvklodsspil m.m.); Peter Koch i: Tilegnet Mogens Koch, 1968, 326f (om samarb. m. Carl Petersen); Huse i Gent., 1984, 20 (A.N. Hansens Allé 37).

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.