Hans Koch

Biography

Hans Koch var stærkt medvirkende til omvurderingen af C.F. Hansens arkitektur og banede vejen for nyklassicismens gennembrud i Danmark. K. rejste i 1910 kampagnen mod det spir, som brygger Carl Jacobsen havde tilbudt at sætte på Vor Frue Kirke i København. Han blev støttet af bl.a. Ivar Bentsen, Carl Petersen og Povl Baumann og arrangerede året efter en udstilling af C.F. Hansens arbejder. Heri indgik en stor samling arkitekturtegninger, som K. havde arvet efter sin farfar, hofbygmester J.H. Koch, og som han siden forøgede med henblik på oprettelsen af et dansk arkitekturmuseum. Den Kochske Samling blev senere en væsentlig del af Samlingen af Arkitekturtegninger på Kunstakademiets Bibliotek. Også opstillingen af Niels Skovgaards Havhestebrønd på Kultorvet (senere flyttet til Kunstindustrimuseets Grønnegård) skyldtes hans initiativ. K. nød stor anseelse for sin store kunstneriske og tekniske begavelse, der bl.a. omfattede evnen til at forestille sig komplicerede geometriske former i plane udfoldninger. Dette talent udmøntede sig i et mangeårigt arbejde med udklipsark og legetøj, f.eks. Syvklodsspillet, der af Fredrik Appel blev anvendt til udsmykning af blændingsfelter på Taastrup Borgerskole, 1924- 29, ligesom Hasle Klinke & Chamottestensfabrik har udsendt spillet som reklamegave, 1956. Udklipsarkene er blevet genoptrykt helt op til vor tid, og Hans Hansen anvendte en frø fra et af disse ark som forlæg for en samlekasse til regnvand i forbindelse med Pantomimeteatrets istandsættelse, ca. 1950. K. er også ophavsmand til det såkaldte "Kochs forbandt", en blanding af blok- og krydsforbandt i murstensmurværk, som har æstetiske kvaliteter og styrkemæssige fordele.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.