Povl Baumann

Weilbach information

Genealogy

Baumann, Povl (døbt Poul) Erik Raimund, 1878-1963, arkitekt. *9.11.1878 i Kbh., ?3.7.1963 i Tibirke (urne i fællesgrav på Bispebjerg Kgrd., Kbh.). Forældre: Translatør Heinrich Johann Raimund B. og Julie Augusta Riise. ~20.11.1913 i Kbh. med Elisabeth Christine Roerup, *18.9.1888 smst., ?15.5.1971 i Hillerød, datter af organist, pianostemmer Niels Otto R. og Anna Christine Elisabeth Jensen.

Biography

Povl Baumann var blandt de første, der anfægtede de arkitektoniske dogmer, der prægede arkitektskolens undervisning ved århundredskiftet, da arkitekturen var under omvurdering. B. var en tænksom og kultiveret stifinder med et lidenskabeligt forhold til bygningskunsten og brød derfor uden tøven med de gældende normer for stilistisk rutine. Han var ubøjelig, når han forfægtede, hvad han opfattede som arkitektonisk retfærd. Da han og Egil Fischer, trods stærke fortalere, uden held søgte optagelse i Akademisk Architektforening, dannede han i 1909 sammen med Thorkild Henningsen og Jesper Tvede Den fri Architektforening, som hurtigt blev udvidet med en lille kreds af ligesindede. Den skaffede sig respekt gennem et par udstillinger af medlemmernes arbejder og fik adkomst til at udpege dommere i arkitektkonkurrencer jævnsides med Akademisk Architektforening. B. var dens formand og talerør, indtil den i 1919 indgik i moderforeningen. B. var en vågen polemiker med fagpolitisk nidkærhed, men i dybere forstand var han ikke revolutionær, og i formen var han uden personlig brod. Han knyttede gerne kompagniskaber, men selv i kredsen af venner var forholdet uden varme. Den forløste han til gengæld i sine huse, som altid havde en arkitektonisk idé, som var indpasset i en bymæssig eller havekunstnerisk sammenhæng og som, i Ivar Bentsens ånd, virkeliggjorde det typiske i løsningen. Det var måske netop disse kvaliteter, der bragte ham i harmoni med sine bygherrer og hvad der nok var vigtigst med behovet hos datidens lejere. De trivedes i boligerne på grund af gode proportioner, velovervejet pyntelighed og omhu i farvevalg. Det kendetegnede B., at han var dybt fortrolig med arkitektoniske traditioner men aldrig blev slave af dem. Han dyrkede, forfinede og tilpassede sig teglstenens krav og tidens teknik, men fortolkede med frisind. Derfor har man aldrig haft held til for alvor at knytte ham til tidsbestemte forbilleder eller forbinde hans arbejder med utvetydig stilistisk rutine. Essensen af hans livsindsats var arkitektonisk kvalitet og faglig moral.

Education

Stud. (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; bygn.ing. Pol. Læreanst. i tre sem. 1897-98; Tekn. Sk., Kbh. 1899-1901; murerlære 1899-1900; Kunstakad. Kbh. 1900-02, men utilfreds med undervisningen meldte han sig som elev hos P.V. Jensen Klint, og tegnede samt. hos Gotfr. Tvede, Martin Borch og Magdahl Nielsen; ruinopmål. i Lindos, Rhodos for Carlsbergfondets udgravningseksped. 1903- 05; arbejdede hos P.V. Jensen Klint, derefter meget selvstændigt hos Axel Preisler, Ulrik Plesner og hos prof. Wenck på DSBs tegnest. 1908-10.

Travels

Berlin 1907; London og omegn 1910, 1914; Sth. 1917, 1918; Sydtyskl. 1921; Paris 1926; Ital. 1928, 1930, 1931; London 1930; Holl.-Belgien 1938.

Occupations

Egen tegnestue 1910. Stiftede Den fri Architektforen. 1909; fmd. til dens opløsn. i 1919; medl. af Akad.rådet 1922-1949; medl. af best. for Akad. Ark.foren. 1940-42; fmd. for Stat. Bygn.råd 1931-43; medl. af 4-mandsudv. for genopbygn. af Borgerg.kvart. 1942; tekn. kons. for Stat. Bygn.dir. 1943-48; ekstraord. lærer ved Kunstakad. Kbh. 1943-46; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1948- 52.

Scholarships

Akad. 1907.

Exhibitions

Charl. Forår 1931, 1936, 1939-40; Nord. Klassicisme 1919- 1930, Nikolaj, Kbh. 1983.

Artworks

Onsgårdsv. 12, Hell. (1905-06, ændr.); Jeppe Aakjærs "Jenle", Salling (1906-07); Marienlystallé 11, Helsingør (1907); Norgesmindev. 26, Hell. (1911- 12); hj. af Ryvangsallé og Norgesmindev. smst. (1912); Onsgårdsv. 35, smst. (1912); Kirkev., Ordrup (1913); Hjortholmsv. 3, Holte (1913); 2 villaer, Ryv. 6 og 24, Virum (1913-14); 3 villaer på Skovridergårdsv., smst. (1914); 5 villaer, Caroline-Amaliev., Kgs. Lyngby (1914); Christiansv. 6A, Charll. (1914, pr.); landst. Rågegården, Rågeleje (1914-15); landst. Mikkelgård, Nivå (1915); Gl.Vartovv. 16, Hell. (1916, senere omb.); sommerhus for Ove Rode, Kregme (1916); cigarbutik for Hirschsprung & Sønner, Gl.torv, Kbh. (1917, pr.); boligbebyg., Vestergårdsv. (proj. 1914, opf. 1917, pr., s.m. Ivar Bentsen); karrébebyg. Struenseeg. m.fl. (1919-20, pr.); Møllegården ved Amager Boulev. (1922-23); Grønnegården ved Borups allé (1923); Skand. Gram. butik "His Masters Voice", Købmagerg. (1923, nedl.); rækkehuse, Hulgårdsv. (1927, pr.); boligbebyg. ved Classens Have, s.m. Peter Nielsen og Ole Falkentorp (1924, efter proj. af Hans Koch og Carl Petersen); brygger Vagn Jacobsens villa Svastika, Rungsted (1927, nedr.); karrébebyg. ved Enghavev. (1928, pr.); længebebyg. Vibevænget ved Nattergalev. (1928-29); boligbebyg. ved Åboulev. (1930, pr.); kontor- og forretn.bebyg. ved Vesterport (1930-31, pr. s.m. Falkentorp ); hj.bygn. ved Åboulev. (1930); Ryparken ved Lyngbyv. (1933-34, bygn. ændr., situationspl. s.m. Edv. Heiberg og Karl Larsen); etagebebyg. Storgården, ved Tomsgårdsv. (1935 pr., s.m. Knud Hansen, ombyg.); Vinkelgården, etagebyg. smst. (1935, s.m. Knud Hansen); Nordre Vænge, etagebyg. ved Nattergalev. (1936); Klokkergården, etagebyg. ml. Skoleholderv. og Birkedommerv. (1938, pr., s.m. Knud Hansen); Industrifagenes og Jernindustriens bygn. ved Nørrevoldg. (1938-39, efter konk., pr.); Klerkegården, bebyg. ved Tomsgårdsv.- Birkedommerv. (1942 pr., s.m. Aage Müller, stærkt ombyg.); etagebyg. ved Frederikssundsv. (1939); aldersrentebol. og Ellebjergskolen ved P. Knudsensg. og borgm. Christiansensg. (1944-49, s.m. Aage Müller); kontorbygn. ved Nyropsg. (1949); konservesfabr. for A/S Plumrose, Høffdingsv. (1949 pr., s.m. Aage Müller); komm.bibl. ved P. Knudsensg. (1954, s.m. Aage Müller). Projekter: Havebolig-kvarter ved Ordrup Jagtv. (1912, pr. af Gent. Komm.); bebyg. ved Islands Brygge (1906, 4. pr., s.m. Louis Hygom); villakvart. ved landsudst. i Århus (1909, 4.pr., s.m. Carl Petersen); et kystsanatorium (1910, 3.pr., s.m. Thorkild Henningsen,); kasernebyggeri i Holbæk (1915, 3.pr., s.m.Ivar Bentsen); Teknologisk Inst. (1915, 3.pr., s.m. Ivar Bentsen); villa i Springforbi for dr.scient. Bøje Bentsen (1933); badehotel m.m. ved Bellevue (1924, s.m. G.N. Brandt).

Literature

Arch. 1906-07, 226f (bebyg. ved Islands Brygge); 1907-08, 93- 97 (villa i Hell.), 477-81 (villa i Helsingør); 1912-13, 178-80 (bebyg.plan for grunde i Ordrup); 1914-15, 129-31 (villa i Ryvangs allé), 141-44 (villaer), 417-19 (Teknologisk Inst.); 1916-17, 369-73 (cigarbutik på Gl.torv); 1917-18, 377f (to huse i Vangede); 1918-19, 305-13 (villa i Ryvangen); 1920, 51-54 (hus ved Kregme); 1921, 301-05 (Mikkelgård, Kokkedal); 1922, 41-45 (bebyg. ved Struenseeg. og Hans Tavsensg.); 1923, 387-92 (andelsboligselsk. Møllegården); Ark. U. 1927, 213-22 (Svastika); 1932, 121f (etageejd. ved Åboulev.); 1936, 197f (Nordre Vænge); Ark. M. 1936, 12-22 (Ryparken og Lundevænget); 1937, 25f (Vinkelgården); 1938, 65f (Metal- og Jernindustr.), 167f (Klokkergården); 1939, 57-61 (Storgården); 1940, 105-12 (Industrifag. og Jern og Metal, Nørrevold), 121-23 (Ved Skolen); 1942, 78-80 (Klerkegården); 1944, 1-20 (Baumann om Murerarbejdets Æstetik); 1946, 131-33 (Domus Medica); Ark. U. 1948, 200 (70 år); Ark. U. 1950, 180 (Anerkendelse for etagebyg.); Ark. 1958, 373-82 (80 år); 1963, 350f. (nekr.); 1967, 181-84 (Den fri Arch.foren.); 1979, 386f, 435 (Gl. Vartovv. 16); Kay Fisker og F. R. Yerbury: Modern Danish Arch., 1927; Steen Eiler Rasmussen i: Nord. Baukunst, 1940, 73, 78f, 158f, 164; Ole Buhl i: Socialt Boligbyg., 1941, 14, 24f, 49f; Knud Millech og Kay Fisker: Da. arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951, 275, 291, 296f 303, 308, 329, 332, 334; Danm. Bygn.kunst, 1965, 397-99, 401, 423; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfamiliehuset (Danm. Ark.) 1979, 99, 103f, 114, 122f, 127f, 178. Sys Hartmann og Villads Villadsen i: Byens huse, byens plan (Danm. Ark.) 1979, 160, 162f, 177; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura 10, 1988, 84-128, Den Fri Arch.foren.; Hans Erling Langkilde: Nyklassicisme i Købstæderne omkr. 1920, 1986, 130, 150f; samme: Landsteder, villaer, bygherre og ark., 1987, 8, 16, 24, 29-32, 38f, 80, 84, 117, 123f, 134, 143, 147, 167; samme: Ark. P.B., 1991.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.