Genstand

Spydspidser (5 stk) (1573)

primaryImage
Et ufuldstændigt, 2'4½" langt, paa Midten 5 5/6"
bredt Midtbrædt af et Skjold med Halvdelen af den indskaarne Runding til Haandtaget og Skjoldbulen. Ufuldstændigt for Enderne og tildeels i den ene Side,
samt opklæbet paa Pap. (Jfr. Engelhardt: Vimose-Fundet, Pl. tab.).
(N.M. No. 22671.)
1541. renum. 10/1 60. 1543. renum. 10/1-60. 1544,1547, renum. 10/1-60.
1549,1550,1552,1553,1555, renum. 9/1-60. 1560,1563. renum. 10/1-60. 1564,1565,1566,1567,1568,1569. renum. 9/1-60.1570,1571,1572, renum.1/9-60.1573,renum.10/
-60. 1574,1575,renum.10/1-60.
1576,1577,1578,1579.1580, 1582. renum.9/1-60.1583,1584. renum.9/1-60. J.L. 1540
Et i begge Ender ufuldstændigt Endebrædt med Runding, af
et Skjold, 14" langt, paa Midten 2 11/12" bredt, og c.
1/4" tykt. Kanten er skarp tilskaaren fra begge Sider,
men har ikke mindste Spor af at have været forsynet med Randbeslag. Ved Transporten er det blevet overbrudt; nu sammenlimet.
1541
Den ene Ende, med Kantrunding af et Skjoldbrædt, af et lille Skjold. Hele den ene Side er ufuldstændig. Det er
10 1/3" langt og paa det Tykkeste 5/12" tykt. Ved Transporten ere to mindre Stykker afbrudte: nu
sammenlimet. Renum. 10.7.67. J.K. 1542
Et 4 1/12" langt Skjoldhaandtag af Træ, hvoraf begge de til Indkilning i Skjoldbrædderne bestemte flade
Endestykker ere afbrudte. Undersiden er flad, Oversiden convex.
1543
En Skjoldbule af Jern med en 2½" lang fremstaaende Spids. Hæsten hele Randen er afbrudt.
Renum. 10.7.67.JK
1544
En meget beskadiget Skjoldbule af Jern, med halvrund
Bule; men saavel af denne som af Randen er meget bortrustet. Den største Diameter er nu 5 5/6". I det tilbageværende Stykke af Randen sees 3 Naglehuller.
Renum. 10.7.67.
1545
En lignende Skjoldbule af Jern, men endnu mere ødelagt,
da næsten hele Randen og et stort
Stykke af Bulen mangler. Midt paa Bulen er der et rundt Hul, hvori en tragtformet Prydelse som No.1547 har været anbragt. Renum. 10.7.67. JK 1546
En næsten fuldstændig Rand med den nederste
Deel af Bulen af en Skjoldbule. Randen er 1" bred og gjennemboret med 6 Naglehuller; i 3 af disse sidde endnu
de Nagler, hvorved Bulen har været befæstet til
Skjoldet.- 6 7/12" i Diameter. Identificeret og renum. 10.7.67. J.K. 1547
En 1 1/4 høi tragtformet Prydelse af Jern, riflet i Kanten, som er noget beskadiget og hvis største Diameter udgjør 1 5/6". I Toppen har den et Hul, hvorigjennem har gaaet den Nagle, hvormed Prydelsen har været befæstet til Skjoldbulen.
(N.M. No. 22289). Renum. 10.7.67. J.K. 1548
Et Brudstykke af en Ringbrynie af flettede Jernringe, af hvilke hver enkelt er sammennittet. To Brudstykker af en finere Brynje, af smaa Jernringe. 1549
Et 22½" langt, damasceret, i Spidsen bøiet Jernsværd med
en 4 1/4" lang Grebtunge. Dets Egge (tveegget) ere bortrustede. Ved Grebspidsen er det 1 1/3 bredt. 1550
Et 14½" langt Brudstykke (Spidsenden), af et facetteret tveegget Jernsværd, c. 1" bredt i Brudfladen.
(N.M. No. 22925.)
1551
En 5 1/4" lang og paa det bredeste 1 5/12" bred Spids af
et eenegget Jernsværd eller Scramasax.
(N.M. No. 22968).
1552
En halvkugleformet Sværdknap af Træ med en dyb Rille om Midten og forneden prydet med 3 hele og et ufuldstændigt Baand af Bronze. Den er gjennemboret med et fiirkantet
Hul og har været befæstet tæt ved Klingen.
1553
Et 4 5/12" langt Skedebeslag af Bronze til Sværdremmen
med 3 Naglehuller og som Vmf. tab.
fig. Renum. 10.7.67
1554
Et 4 7/12" langt Beslag af Bronze af samme
Slags men som Vmf. tab. fig. .
(N.M. No. 23133).
1555
Et c. 4½" langt Beslag af Bronze af samme
Slags men som Vmf. tab. fig. .
(N.M. No. 23194).
1556
En rund Dopsko til en Sværdskede, af Bronze, hvis For= og Bagside have været sammerholdte ved 2 Bronzenagler, af
hvilke dog den ene mangler. (N.M. No. 23255). Renum. 10.7.67. J.K. 1557
En halvrund Bronze-Dopsko til en Sværdskede.
Forneden har den Mærker af.tre Hug. Levninger h af Skeden sidde i den.
N.M. No. 23250.
1558
En lille Dopsko, forfærdiget af eet Stykke Bronze, til en Sværdskede. Gjennembrudt paa
For= og Bagside. Renum. 10.7.67. J.K. 1559
En oval Elphenbeens=Dopsko til en Sværskede, Beskadiget foroven. Bagsiden er i Oldtiden bleven restaureret efter
en Beskadigelse med en halvrund Bronzeplade, der har
været befæstet med 4 Nagler af Bronze, hvoraf dog kun to ere tilbage
(N.M. No. 232??)
1560
To runde Brudstykker af Landsestager af Træ, overbrudte medens de laae i Mosen, 22" og 19" lange. Det længste Brudstykke er under Transporten brudt i to Stkr.. 1561
Et 14 1/4" langt Brudstykke af en lignende Landsestage;
for den ene Ende afbrudt i Mosen, for den anden Ende afskaaret i Oldtiden. Renum. 10.7.67. J.K. 1562
Et 14 3/4" langt Brudstykke af en lignende Landsestage,
for den ene Ende overbrudt i ny Tid, knækket i Mosen for den anden Ende, ved hvilken der endnu sidder en af Bronzenaglerne til Armentum.(?) Renum. 10.7.67. J.K. 1563
Et 15½" langt Brudstykke af en lignende Landsestage. Den ene Ende er afbrudt i ny Tid, paa den anden Ende sidder
noget af Døllespidsen. Brudt i to Stkr. under
Transporten. Renum. 10.7.67. J.K. 1564
En 84" lang Landsespids af Jern med udvidet fladt Blad og Dølle, hvorigjennem gaaer en
Nagle.
1565
En 8 1/6" lang Landsespids af Jern med en svagt ophævet Kant langs Bladets Midte og mangekantet Dølle med
Naglehul.
1566
En c. 9" lang Landsespids af Jern som foregaaende men med rund, stærkt beskadiget Dølle.
1567
En 7 1/4" lang Landsespids af Jern med lancetformet Blad
og rund Dølle med Naglehul.
1568
2 Jernlandsespidser med ophævet skarp Kant langs Bladets Midte og rundt Skaftrør, hvori sidde Levninger af
Skaftet, med Nagle. C. 8½" og 7 7/12" lange. Den største
er endeel beskadiget.
(Den mindste H.M. No. 23762)
1569
En 7½" lang Landsespids af Jern med ophævet skarp Kant langs Bladets Midte og rund Dølle, hvori Levninger af Træskaftet, og Nagle. Bladet er med Vold bøiet sammen.
(N.M. No. 23735.)
1570
Fem Landsespidser af Jern med smalt Blad med ophævet
skarp Kant langs Midten og Dølle med Nagle, 10 1/4" (N.M. C. 1007), 10 1/4", 9 2/3", 9 1/3" (N.M. 23598) og 8 5/6" (N.M. 23577) lange. De ere alle mere eller mindre
beskadigede paa Bladet. 1571
En lignende, 13 1/3" lang Landsespids af Jern men denne
er bøiet til den ene Side og har et dybt Hak.
N.M. No. 25667.
1572
En 7 11/12" lang Landsespids af Jern med smalt
rhomboidalsk Blad, meget beskadiget.
(N.M. No. 23780).
1573
Sex Kastespydspidser med Modhager og mangekantede
Skaftrør. Deres Blade ere mere eller mindre voldsomt bøiede. 12 1/4" (N.M. 25671), 10½" (N.M. No. C.1010), 9
3/4" (N.M. 25675), 8 1/12", 8" (N.M. 23898) og 6½"
lange. Enkelte af dem ere endeel beskadigede. (1 stk. mangler) 1574
En 18 1/3" lang Pilestage af Træ med Levninger af
Bevikling til Fjedrene. Den Ende, hvoraf Jernodden har været anbragt er i Oldtiden afbrudt. Ved Transporten er
den brudt i to Stkr.
Et c. 3½" langt Brudstykke af en lignende Pilestage, men med Døllespids, som har været overtrukket med en sort
Masse.
1575
Et 20½" langt Brudstykke af et Kastespydskaft Afbrudt i Mosen for den ene Ende. Den anden
Ende er buttet og Skaftets oprindelige Ende.
N.M. No. 23970. Renum. 10.7.67.
1576
En 8 1/3" lang Jernkniv med Ryg (buet) og lang, tynd, fiirsidet Skafttunge. Eggen er fortæret.
1577
En 6 1/4" lang Jernkniv med buet Ryg og kort Skafttunge
med Skraahak for Skaftets Skyld.
N.M. No. 24292.
1578
Et 2 1/6" langt, rundt Syleskaft af Træ, der foroven
ender i en Knop og har mange Mærker af Snit. N.M. No. 24415.
1579
To 1 5/12" og c. 1 3/4" lange Bronzespænder til Remme med bøiede Torne.
N.M. No. 23349 og N.M. No. 23359.
1580
Et 1" bredt Spænde, rectangulair dannet af en fiirsidet Jerntraad.
N.M. No. 23379.
1581
Et rectangulairt, 2 2/3" langt og 4½" bredt Beslag af Bronze med tre Nagler, hvilke paa Forsiden have halvrunde Hoveder og (de to) paa Bagsiden Slutbeslag.
N.M. No. 23442.
En 2 7/12" lang Hængedop af Bronze; spaltet og gjennemboret i den ene Ende.
N.M. No. 24581.
1583
To Dobbeltknapper af Bronze med halvrunde Hoveder; c. ½"
og c. 2/3" høie. N.M. No. 23496 og N.M. No. 23491.
1584
En c. 2" bred og c. 1 11/12" høi Kam forfærdiget af eet Stykke Hjortetak; for Enderne mangle 6 Tænder og 1 er ufuldstændig.
N.M. No. 22646.
1585
En Kam af Hjortetak. Ligesom den ovenbeskrevne har den en buet Ryg, men er sammensat af flere Stykker. To Stykker
med 11 Tænder og det buede Forstykke med Rille langs Ryggen.
N.M. No. 14317.
1586
Fire Brudstykker snoede Reb.
Jvfr. No. 611 og No. 1594.(Allesø).
Museum: Moesgård Museum Genstandnummer: AM1573 Indkomstdato:
Sted: Næsbyhoved-Broby (brugssted), Viemose Emne: JORDFUND

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Inventarnumre 1501-1732 fra Århus Museum indsamlet i år 1873

Billeder

secondaryImage
secondaryImage